Karaliavo kaimynystė, draugystė ir daina

Jau 44-ąjį kar­tą į ne­įga­lių­jų Me­ka va­di­na­mą Ta­lač­ko­nių kai­mą Pa­sva­lio ra­jo­ne iš vi­sos Lie­tu­vos su­va­žiuo­ja per tūks­tan­tį ne­ga­lią tu­rin­čių žmo­nių. Vi­dur­va­sa­ry­je vyks­tan­čios vie­nin­te­lės to­kios vi­sus li­ki­mo bi­čiu­lius vie­ni­jan­čios šven­tės sten­gė­si ne­pra­leis­ti nie­kas.

Ne­įga­lių­jų ju­dė­ji­mo ve­te­ra­nai pui­kiai pri­si­me­na be­veik prieš pu­sę am­žiaus pra­dė­tus reng­ti pir­muo­sius su­si­ti­ki­mus, kai su­va­žiuo­da­vo į vie­no ar ki­to bi­čiu­lio so­dy­bą ir iki iš­nak­tų kal­bė­da­vo­si prie ru­se­nan­čio lau­žo.

Tarp jų bu­vo Uk­mer­gės ra­jo­no ne­įga­lių­jų drau­gi­jos na­riai ir vo­ka­li­nio an­sam­blio „Go­da“ da­ly­vės bei drau­gi­jos ran­kų dar­bo ju­ve­ly­ri­kos, ka­ro­liu­kų vė­ri­mo ir ki­tų bū­re­lių na­riai. Jau ei­lę me­tų vyk­da­mi į šven­tę jie at­sa­kin­gai pa­si­ruo­šia mu­gei – ve­ža sa­vo pa­ga­min­tus su­ve­ny­rus.

Šven­tė šie­met skir­ta et­no­gra­fi­niams re­gio­nams ir kai­my­nams, to­dėl mū­sų drau­gi­ja at­sto­va­vo Aukš­tai­ti­jos kraš­tui.

Pa­si­puo­šę vai­di­lu­čių sti­li­zuo­ta ap­ran­ga, ap­rė­dę jau­ni­kai­tį aukš­tai­tiš­ku kos­tiu­mu uk­mer­giš­kiai pa­si­ti­ko sve­čius su Uk­mer­gės duo­na, van­de­niu ir drus­ka. Pa­svei­ki­no at­vy­ku­siuo­sius iš vi­sos Lie­tu­vos skam­bia su­tar­ti­ne.

Sce­no­je links­mi­no est­ra­dos dai­ni­nin­kų Kaz­laus­kų šei­my­na, ku­riems pub­li­ka ne­gai­lė­jo plo­ji­mų.

Vi­siems sma­gu bu­vo ma­ty­ti, kad In­gri­da Kaz­laus­kai­tė ne­bi­jo­jo į ran­kas pa­im­ti tik­rą viš­tą, ją pa­glos­ty­ti. O ją į ran­kas dai­ni­nin­kei įki­šo dvi šau­nios šven­tės ve­dė­jos uk­mer­giš­kės Le­o­no­ra Ja­si­na­vi­čie­nė ir Zi­ta Kvik­lie­nė.

Kas­met ne­pra­lei­džian­čios ren­gi­nio mū­sų drau­gi­jos na­rės Zi­ta Si­ni­cie­nė ir Zo­ja Ki­lie­nė pa­ste­bė­jo, kad šie­met šven­tė­je su­si­rin­ko ypa­tin­gai daug žmo­nių, vi­si bu­vo vai­ši­na­mi gar­džia ko­še.

Su­lauk­ta ir sve­čių iš Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­to – da­ly­va­vo de­par­ta­men­to di­rek­to­rė As­ta Kan­dra­ta­vi­čie­nė.

Uk­mer­giš­kiai ti­ki­si, kad ki­tą­met ju­bi­lie­ji­nė­je, 45-ojo­je, šven­tė­je Ta­lač­ko­ny­se juos vėl su­burs ener­gin­go­ji Uk­mer­gės ra­jo­no ne­įga­lių­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kė Zi­ta Kvik­lie­nė.

„Ta­lač­ko­niai – tai ne­įga­lių­jų, kaip at­ski­ros so­cia­li­nės žmo­nių gru­pės, įtei­si­ni­mo pra­džia, tai vie­ta, ku­ri dau­ge­liui li­ki­mo drau­gų pa­dė­jo už­si­au­gin­ti spar­nus skry­džiui į pri­pa­ži­ni­mą, bū­ti vi­sa­tei­siais vi­suo­me­nės na­riais“, – šven­ti­nia­me su­si­ti­ki­me kal­bė­jo Lie­tu­vos ne­įga­lių­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas Zig­man­tas Jan­čaus­kis.

Apie ren­gi­nį in­for­ma­vo Uk­mer­gės r. ne­įga­lių­jų drau­gi­jos soc. dar­buo­to­ja Lau­ra Ki­sie­lie­nė.

UŽ inf.

Asta Kandratavičienė ir Zigmantas Jančauskis

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *