Karo tarnyba domisi ir dėl neramumų

Ne­ra­mu­mai Eu­ro­po­je lė­mė dar di­des­nį uk­mer­giš­kių do­mė­ji­mą­si ka­ro tar­ny­ba. Ga­li­my­be at­nau­jin­ti ži­nias no­riai nau­do­ja­si ka­dais tar­na­vu­sie­ji ka­riuo­me­nė­je. Be to, ne­ma­žai jau­nuo­lių ren­ka­si ka­rio sa­va­no­rio tar­ny­bą.

2014-05-02-5 straipsnio nuotr

 

Au­to­rės nuotr. Pa­sak Ša­rū­no Kis­nie­riaus (de­ši­nė­je), tap­ti ka­riu sa­va­no­riu vien iš­tver­mės ne­pa­kan­ka.


 

Uk­mer­gė­je sa­va­no­rių ko­vi­nį ren­gi­mą už­tik­ri­na Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Di­džio­sios Ko­vos apy­gar­dos 8-osios rink­ti­nės 805 Pės­ti­nin­kų kuo­pa. Di­džio­sios Ko­vos apy­gar­dos 8-oji rink­ti­nė (ta­da – SKAT Vil­niaus rink­ti­nė) bu­vo įkur­ta Vil­niu­je 1991 m. ko­vo 1 d.

Šiuo me­tu Rink­ti­nės šta­bas dis­lo­kuo­tas Vil­niu­je, o kuo­pos – Vil­niu­je, Tra­kuo­se, Šven­čio­ny­se, Ig­na­li­no­je, Mo­lė­tuo­se ir Uk­mer­gė­je. Pa­grin­di­nė jos funk­ci­ja – reng­ti ka­rius sa­va­no­rius vals­ty­bės gy­ny­bai ir ki­toms už­duo­tims vyk­dy­ti.

Uk­mer­gės kuo­pos va­das ka­pi­to­nas Ša­rū­nas Kis­nie­rius pa­sa­ko­jo, jog sa­va­no­riu ga­li tap­ti as­muo, su­lau­kęs 18 me­tų ir ati­tin­kan­tis svei­ka­tai ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus. Tam ne­rei­kia vi­du­ri­nio iš­si­la­vi­ni­mo. Tar­nau­ti ga­li­ma iki 55-erių. Sa­va­no­ris ga­li tap­ti ir pro­fe­si­nės tar­ny­bos ka­riu.

„Uk­mer­gė­je sa­va­no­rių tik­rai daug. Stan­dar­ti­nis kuo­pos dy­dis – apie 100 ka­rių. Žmo­nės do­mi­si, dau­giau­sia at­ei­na jau­nuo­liai – į juos la­biau­siai orien­tuo­ja­mės“, – pa­sa­ko­jo Š. Kis­nie­rius. Sa­ko, jog ka­riš­ki da­ly­kai ne­sve­ti­mi dai­lia­jai ly­čiai: mer­gi­nų ir mo­te­rų kuo­po­je – ne vie­na.

Anot pa­šne­ko­vo, at­rink­ti ka­riai tu­ri baig­ti kur­sus: „Sa­va­no­riai ga­li įgy­ti įvai­rių ka­riš­kų spe­cia­ly­bių, ta­da tę­sia tar­ny­bą pas mus.“ Nors su­tar­tis dėl tar­ny­bos kraš­to ap­sau­go­je pa­si­ra­šo­ma ke­le­riems me­tams, tęs­ti tar­ny­bą ga­li­ma ir il­giau, o esant svar­bioms prie­žas­tims – su­tar­tį bet ka­da nu­trauk­ti.

Tar­ny­ba – tar­si dar­bas  

Ka­riais sa­va­no­riais tam­pa be­si­mo­kan­tys, dir­ban­tys as­me­nys, o tar­ny­ba kuo­po­je – ne tik lais­va­lai­kis, bet tar­si ant­ra­sis dar­bas. Da­ly­vau­ja­ma pra­ty­bo­se, mo­ky­muo­se, ku­rių me­tu at­lie­ka­mos įvai­rios ko­vi­nės už­duo­tys. Jie, pa­sak Š. Kis­nie­riaus, daž­niau­siai vyks­ta sa­vait­ga­liais.  

Taip pat po­li­ci­jai pa­de­da at­lik­ti pa­ieš­kos ir ki­tus dar­bus, ben­dra­dar­biau­ja su gam­to­sau­gi­nin­kais, pri­si­de­da or­ga­ni­zuo­jant ci­vi­li­nės sau­gos prie­mo­nes. Ko­vi­nis pa­si­ren­gi­mas nuo­lat tik­ri­na­mas, bū­ti­na at­nau­jin­ti ir pa­pil­dy­ti te­ori­nes ži­nias, kad kil­tų ka­rio laips­nis. Nuo jo ir pri­klau­so už sa­va­no­riš­ką tar­ny­bą mo­ka­mas ka­rio at­ly­gi­ni­mas.  

Pri­rei­kus mū­siš­kiai gelbs­ti ki­tų rink­ti­nę su­da­ran­čių Vil­niaus ap­skri­ties kuo­pų sa­va­no­riams, ve­da mo­ky­mus Šau­lių są­jun­gos na­riams, pa­de­da už­tik­rin­ti jau­nų­jų šau­lių ko­vi­nį ren­gi­mą sto­vyk­lo­se. Uk­mer­gės kuo­pos ži­nio­je – ir šir­vin­tiš­kiai ka­riai sa­va­no­riai.

„Nu­krei­piam žmo­nes ir į ba­zi­nius ka­ri­nius mo­ky­mus – nu­vy­kę gy­ve­na ka­rei­vi­nė­se, ga­li įsi­dar­bin­ti pro­fe­si­nei tar­ny­bai ar­ba grįž­ti tar­nau­ti sa­va­no­riš­ko­se pa­jė­go­se“, – pa­sa­ko­ja pa­šne­ko­vas. Už kiek­vie­ną mo­ky­mų die­ną taip pat mo­ka­mas nu­sta­ty­tas ka­rio at­ly­gi­ni­mas.

Pa­trio­tiz­mo ne­trūks­ta

Tre­čius me­tus va­do­vau­jan­tis Del­tu­vos gat­vė­je įsi­kū­ru­siai kuo­pai Š. Kis­nie­rius čia va­ži­nė­ja iš Kai­šia­do­rių. „Pas mus – la­bai ge­ra kuo­pa: mies­tas ne­ma­žas, žmo­nės – pa­trio­tiš­kes­ni, sma­gu, kad pa­lai­ko ši­tą idė­ją“, – džiau­gia­si Uk­mer­gės sa­va­no­riais.

Pa­ste­bi di­des­nį vy­res­nio am­žiaus žmo­nių su­si­do­mė­ji­mą tar­ny­ba. Sie­ja tai su įvy­kiais ap­lin­kui: „Ypač tie, ku­rie so­vie­tų ka­riuo­me­nėj pa­tar­na­vę, gal – ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nėj prieš ko­kius dvi­de­šimt me­tų, do­mi­si, ko­kias ži­nias at­nau­jin­ti, kur kreip­tis įvai­rių įvy­kių at­ve­jais. Ap­skri­tai ben­dras ko­vi­nio pa­reng­tu­mo ly­gis ka­riuo­me­nėj pa­kel­tas. Si­tu­a­ci­ja ana­li­zuo­ja­ma, ati­tin­ka­mam at­sa­kui ren­gia­ma vi­sa ka­riuo­me­nė.“

Pa­sa­ko­ja, jog ren­gia­mi ir re­zer­vis­tų mo­ky­mai tiems, ku­rie ati­tar­na­vę šauk­ti­nių ka­riuo­me­nė­je ar­ba jo­je dir­bę. Jie at­nau­jin­ti įgū­džių kvie­čia­mi į Ruk­lo­je vyks­tan­čius mo­ky­mus – į juos nuo­lat va­žiuo­ja ir uk­mer­giš­kiai.

At­ren­ka tin­ka­mus

Anot kuo­pos va­do, jo­je tu­ri bū­ti nuo­la­ti­nė ka­rių kai­ta: „Ieš­ko­da­mi sa­va­no­rių, va­ži­nė­jam po mo­kyk­las, kal­ba­mės su moks­lei­viais, kad su­do­min­tu­me, pri­trauk­tu­me į tar­ny­bą. Iš at­ėju­sių­jų ten­ka at­si­rink­ti, nes kai ku­riems svar­būs tik pi­ni­gai, ki­ti bū­na pa­si­me­tę gy­ve­ni­me, ne­ran­dan­tys sa­vęs, neap­si­spren­dę, ko no­ri, – to­kie ka­riais ne­tap­tų.“

Tei­gia, jog čia žmo­gus tu­ri bū­ti emo­ciš­kai sta­bi­lus, do­mė­tis ka­ry­ba, ge­bė­ti su­tar­ti ko­lek­ty­ve. Svei­ka­ta ir iš­tver­mė ir­gi la­bai svar­bu.

To­kių sa­va­no­rių ir lau­kia­ma kuo­po­je. Jau­nuo­liai, no­rin­tys tar­nau­ti sa­va­no­riš­ko­se pa­jė­go­se, kvie­čia­mi kreip­tis tel. (8 340) 52396, 8 620 15612.

Vyks žai­dy­nės

Pa­šne­ko­vas sa­ko, jog ran­da ka­riai lai­ko ir pra­mo­goms. Vie­na jų – kas­met vis ki­ta­me ra­jo­ne vyks­tan­čios sa­va­no­rių spor­to žai­dy­nės. Šie­met ge­gu­žės 31 die­ną jos vyks pas mus – Mū­šios par­ke. Jė­gas ka­riš­ko­se spor­to ša­ko­se iš­mė­gins vi­sos žai­dy­nė­se da­ly­vau­sian­čios Vil­niaus ap­skri­čiai pri­klau­san­čios kuo­pos.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *