Kovoje su vagišiais suvienijo jėgas

AB LESTO ir Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas pa­skel­bė ka­rą trans­for­ma­to­ri­nių pa­sto­čių plė­ši­kams. Nu­tar­ta kar­tu or­ga­ni­zuo­ti bu­dė­ji­mus ir rei­dus. AB LESTO pa­ti­ria di­de­lių nuos­to­lių dėl va­gys­čių iš trans­for­ma­to­ri­nių.

4 straipsnio nuotr.11-27

 

Autorės nuotr. Šį sy­kį AB LESTO dar­buo­to­jai spė­jo pri­pil­dy­ti trans­for­ma­to­ri­nę aly­va, kol ji ne­per­de­gė.


 

Daž­niau­siai il­ga­pirš­čiai nu­si­tai­ko į jo­se esan­čią au­ši­ni­mo aly­vą, ku­rią pas­kui par­duo­da.

Uk­mer­gės ra­jo­ne yra apie 700 trans­for­ma­to­ri­nių pa­sto­čių, pri­klau­san­čių LESTO. Šie­met dėl to­kių va­gys­čių įmo­nė pa­ty­rė 20 tūks­tan­čių li­tų nuos­to­lio.

Ben­dro­vės spe­cia­lis­tai tei­gia, kad pas­ta­ruo­ju me­tu va­gys ypač su­įžū­lė­jo. Nuo spa­lio pra­džios įvyk­dy­tos 6 va­gys­tės. Vie­no­je trans­for­ma­to­ri­nė­je bū­na apie 200 lit­rų mo­di­fi­kuo­tos aly­vos.

Vie­na aly­vos va­gys­tė įmo­nei kai­nuo­ja apie 1500 li­tų. Ta­čiau jei ne­li­kus au­ši­ni­mo aly­vos pa­sto­tės įren­gi­nys su­de­ga, ši su­ma iš­au­ga net iki 4000 li­tų. Kai nuos­to­lių pa­ti­ria gy­ven­to­jai, ben­dro­vė ta­ria­si dėl kom­pen­sa­vi­mo.

AB LESTO Pre­ven­ci­jos ir kon­tro­lės de­par­ta­men­to vy­res­ny­sis spe­cia­lis­tas Val­das Te­reš­ke­vi­čius sa­ko, kad dėl šių nuos­to­lių nu­ken­čia ne tik įmo­nė, bet ir gy­ven­to­jai. Mat tie pi­ni­gai, ku­rie ga­lė­tų bū­ti skir­ti elek­tros tin­klų mo­der­ni­za­vi­mui, nu­plau­kia į nuos­to­lių pa­den­gi­mo ei­lu­tę.

Ben­drą prie­mo­nių pla­ną su­da­rę AB LESTO ir Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas pa­skel­bė ka­rą trans­for­ma­to­ri­nių pa­sto­čių plė­ši­kams.

Pa­sak V. Te­reš­ke­vi­čiaus, ap­tar­tas pla­nas kar­tu or­ga­ni­zuo­ti bu­dė­ji­mus ir rei­dus prie trans­for­ma­to­ri­nių bus sis­te­min­gai vyk­do­mas.

Pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ko pir­mo­ji po­li­ci­jos ir ben­dro­vės ak­ci­ja – vyk­ta ap­žiū­rė­ti ne­to­li Lai­biš­kių esan­čios trans­for­ma­to­ri­nės, iš ku­rios ne­se­niai bu­vo iš­vog­ta aly­va.

AB LESTO ėmė­si ir ki­tų trans­for­ma­to­ri­nių ap­sau­gos prie­mo­nių – kai ku­rio­se iš jų vei­kia sig­na­li­za­ci­jos sis­te­ma, ku­ri yra įmon­tuo­ja­ma į įren­gi­nius.

Prieš po­rą me­tų at­skleis­ta apie 50 per ke­le­tą mė­ne­sių įvyk­dy­tų aly­vos va­gys­čių ir nu­baus­ti jų vyk­dy­to­jai. Pa­aiš­kė­jo, kad „dar­ba­vo­si“ vie­na or­ga­ni­zuo­ta gru­puo­tė.

Ne­at­me­ta­ma, kad ir vi­sų šių pas­ta­ruo­ju me­tu įvyk­dy­tų va­gys­čių kal­ti­nin­kai – or­ga­ni­zuo­ta gru­pė as­me­nų.

AB LESTO dar­buo­to­jai tei­gia, jog di­džiau­sias rams­tis ko­vo­je su va­gys­tė­mis – gy­ven­to­jų pi­lie­tiš­ku­mas. Jų pra­ne­ši­mai pa­de­da at­skleis­ti nu­si­kal­ti­mus. Re­mian­tis gy­ven­to­jų pra­ne­ši­mais at­sklei­džia­ma net 50 pro­cen­tų va­gys­čių.

Nu­si­kal­tė­liai daž­niau­siai vog­tą aly­vą su­mai­šo su dy­ze­li­niu ku­ru ir par­duo­da pi­ges­niu ku­ru su­si­gun­džiu­siems vai­ruo­to­jams. Ta­čiau šis mi­ši­nys nė­ra tin­ka­mas ku­ras au­to­mo­bi­liams – jis ga­di­na trans­por­to prie­mo­nes. Be to, trans­for­ma­to­ri­nė­se esan­ti aly­va yra mo­di­fi­kuo­ta – ji ken­kia svei­ka­tai. 

AB LESTO krei­pia­si į gy­ven­to­jus ra­gin­da­ma pa­ste­bė­jus va­gys­čių at­ve­jus ar ban­dy­mus aly­vą par­duo­ti ne­del­siant pra­neš­ti po­li­ci­jai. Taip pat ga­li­ma skam­bin­ti LESTO klien­tų ap­tar­na­vi­mo te­le­fo­nu 1802 ar­ba ano­ni­mi­ne li­ni­ja (8 5) 255 2555.

Anks­čiau trans­for­ma­to­ri­nių plė­ši­kai ga­lė­da­vo iš­si­suk­ti pi­ni­gi­nė­mis bau­do­mis, bet nuo šios va­sa­ros baus­mės su­griež­tė­jo. Įsi­bro­vu­s į svar­bią reikš­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui tu­rin­čius ob­jek­tus, ko­kiems pri­ski­ria­mos ir trans­for­ma­to­ri­nės, gre­sia lais­vės at­ėmi­mas iki 6 me­tų.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *