Kreditus ėmė be nukentėjusiojo žinios

Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas iš­nag­ri­nė­jo bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je dvi uk­mer­giš­kės 26 me­tų S. G. ir 21 me­tų I. U. pri­pa­ži­no kal­to­mis dėl ne­tei­sė­tai įgy­tų sve­ti­mo nau­do­to­jo ta­pa­ty­bės pa­tvir­ti­ni­mo prie­mo­nių duo­me­nų…

2014-07-25-1 straipsnio nuotr

 

Gedimino Nemunaičio nuotr.


 

…ne­tei­sė­to pri­si­jun­gi­mo prie elek­tro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės sis­te­mos bei ap­gau­le įgy­to sve­ti­mo tur­to.

Teis­mas nu­sta­tė, kad S. G. ir I. U. iš anks­to su­si­ta­rė ir iš I. U. na­mų pa­ė­mė jos ma­mos drau­go V. K. in­ter­ne­ti­nės ban­ki­nin­kys­tės ir są­skai­tos pri­si­jun­gi­mo bei iden­ti­fi­ka­vi­mo duo­me­nis.

Mer­gi­nos nu­ė­jo pas pa­žįs­ta­mą, ku­ris nie­ko ne­ži­no­jo apie da­ro­mą nu­si­kal­ti­mą, ir pa­pra­šė pa­dė­ti su­da­ry­ti pa­raiš­ką pa­sko­lai gau­ti. Pra­ei­tų me­tų ba­lan­dį, pa­nau­do­jant mi­nė­tus duo­me­nis ir re­gist­ruo­jan­tis vie­no­je iš grei­tų­jų kre­di­tų in­ter­ne­to sve­tai­nių, V. K. var­du pa­im­ti du kre­di­tai po 1000 li­tų.

Pi­ni­gai iš V. K. są­skai­tos bu­vo per­ve­da­mi į kal­ti­na­mo­sios I. U. var­du iš­duo­tą ban­ko są­skai­tą, ku­riuos vė­liau kal­ti­na­mo­ji S. G. iš­gry­nin­da­vo ban­ko­ma­te. Apie pa­da­ry­tas nu­si­kals­ta­mas vei­kas su­ži­no­ta tik pra­ėju­sių me­tų gruo­dį, nu­ken­tė­ju­sia­jam V. K. paš­to dė­žu­tė­je ra­dus vie­nos iš grei­tų­jų kre­di­tų įmo­nės laiš­ką dėl pa­im­tų kre­di­tų ir pri­skai­čiuo­tų dels­pi­ni­gių.

Abi kal­ti­na­mo­sios anks­čiau ne­bu­vo teis­tos, vi­siš­kai pri­pa­ži­no sa­vo kal­tę ir nuo­šir­džiai gai­li­si. Grei­tų­jų kre­di­tų įmo­nė ci­vi­li­nio ieš­ki­nio by­lo­je ne­pa­reiš­kė.

At­si­žvel­giant į tai teis­mas sky­rė kal­ti­na­mo­sioms ga­lu­ti­nes su­ben­drin­tas baus­mes: S. G. – 3640 li­tų, o I. U. – 2600 li­tų bau­dą.

Teis­mo bau­džia­ma­sis įsa­ky­mas jau įsi­tei­sė­jęs ir ne­skun­džia­mas.

Apie šią nu­tar­tį in­for­ma­vo Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo ad­mi­nist­ra­ci­jos sek­re­to­rė (at­sto­vė ry­šiams su vi­suo­me­ne) Do­na­ta Ju­sai­tė.

UŽ inf.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *