Ką bū­si­mo­ji dai­li­nin­kė veik­da­vo krū­muo­se?

 

Ka­dan­gi esu la­bai smal­sus Pup­sis, mėgs­tu ret­kar­čiais pa­si­slėp­ti už ko­kio na­mo du­rų ir klau­sy­tis, kaip žai­džia ten gy­ve­nan­tys vai­kai. Daž­nai gir­džiu kal­ban­tis juos su sa­vo tė­ve­liais. Ži­not, ką nu­gir­dau bai­gian­tis se­nie­siems me­tams? Vie­na ma­ma sū­nui sa­kė, kad jei­gu jis jos ne­klau­sys, ber­niu­ką sa­vo mai­še iš­si­neš Ka­lė­dų Se­ne­lis... Kad ir kaip no­rė­tų žvilg­te­rė­ti į tą mai­šą, at­si­dur­ti ja­me ma­žy­lis ne­no­rė­jo. To­dėl ap­si­aša­ro­jęs pa­ža­dė­jo, kad bus ge­ras ir pa­klus­nus

Oi tie tė­ve­liai... Ap­si­me­ta, jog pa­tys ne­bu­vo ma­ži, ne­iš­dy­ka­vo, ir ban­do nuo mū­sų nu­slėp­ti fak­tą, kad ir­gi nu­si­pel­nė ko­kio nors mai­šo. Ne­iš­degs: at­ėjo me­tas iš­si­aiš­kin­ti vi­są tie­są apie tai, ko­kiais vai­kais bu­vo mū­sų su­au­gu­sie­ji. Tam ir skir­ta nau­jo­ji rub­ri­ka „Kai aš ma­žas bu­vau“. Jie tik­rai ne­iš­si­suks nuo klau­si­mų apie vai­kys­tės šė­lio­nes, iš­dai­gas ir ki­tas įdo­my­bes – tu­rės vie­šai pri­si­pa­žin­ti, už ką nu­si­pel­nė py­los ar sal­dai­nio. Tuoj su­ži­no­sim, ar tik ne­bu­vo di­des­ni iš­dy­kė­liai už sa­vo vai­kus – tai tu­rė­tu­me iš ko pa­si­mo­ky­ti! Šian­dien vai­kys­tės pri­si­mi­ni­mais da­li­ja­si me­no žmo­gus: Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos dai­li­nin­kė api­pa­vi­da­lin­to­ja, fo­to­gra­fė Ma­le­ni­ja Šir­vie­nė.

 

 

Ir kas ga­lė­jo pa­ma­ny­ti, kad dro­vio­ji me­ni­nin­kė Ma­le­ni­ja Šir­vie­nė vai­kys­tė­je gąs­din­da­vo bo­bu­tes!

Vai­do­tės Griš­ke­vi­čiū­tės nuotr.

 

 

„Vi­sai ne­iš­dy­kus aš bu­vau, – kol kas ra­miai šyp­so­si mū­sų pa­šne­ko­vė, bet ra­my­bė tuoj bus su­drums­ta. – Net­gi per daug ra­mus vai­kas. Bu­vau la­bai pa­slau­gi, nuo­lan­ki ir dro­vi: Pa­bais­ko mies­te­ly­je, ku­ria­me gy­ve­nom, bū­da­vo, už­kal­bi­na kas nors ma­ne, o aš sto­viu, ty­liu ir šyp­sau­si...“ Dro­vi ji bu­vo ir ben­drau­da­ma su kie­mo drau­gais. Bet jei ma­ty­da­vo ką nors ne­gra­žiai el­gian­tis, ne­iš­tu­rė­da­vo. Pa­sa­ko­ja, kad kar­tą dvi jos gi­mi­nai­tės įsi­ropš­tė į me­dį ir į baž­ny­čion ėju­sius žmo­nes mė­tė ak­me­nu­kus. Ma­le­ni­ja tuo­met dar bu­vo vi­sai ma­ža, į mo­kyk­lą nė­jo, bet py­los iš­dy­kė­lėms da­vė kaip rei­kiant. Auk­lė­jo, jog ne­ga­li­ma ši­taip da­ry­ti ir iš se­no žmo­gaus juok­tis, nes ir pats kaž­ka­da bū­si se­nas...

Pa­mo­kė pus­bro­lį

Pri­si­me­na ir ki­tą kar­tą, kai bu­vo dar „griež­tes­nė“, bet už tai ga­vo bar­ti nuo tė­ve­lių. „Ne­to­li gy­ve­no ma­no pus­bro­lis, kar­tu žais­da­vom. O koks iš­dy­kęs jis... Vi­sos mer­gai­tės pa­si­bai­sė­ju­sios bu­vom: jis pri­si­gau­dy­da­vo var­lių ir mau­da­vo jas ant spyg­liuo­tos vie­los... Kar­tą kaž­ką pa­lei­do į ma­ne, bet ne­pa­tai­kė, tai aš jam at­gal me­čiau. Ir pa­tai­kiau... Į ant­akį... Krau­jas bė­go, par­lė­kė na­mo, ma­mai pa­si­skun­dė, abu at­ėjo pas ma­no tė­vus... Jų liep­ta at­si­pra­šiau, bet vis tiek kam­pe te­ko klu­pė­ti“, – pa­sa­ko­ja Ma­le­ni­ja. Nors at­bu­vo baus­mę, ku­ri, anot jos, pel­ny­ta, pa­ti sau tei­si­no­si, kad vis tiek pus­bro­lis la­biau kal­tas, nes ją iš­pro­vo­ka­voJ

Ken­tė­jo ir mo­čiu­tės

Vi­si dro­vu­mai ding­da­vo, kai kar­tu su kie­mo iš­dy­kė­liais bū­si­mo­ji me­ni­nin­kė ei­da­vo... šiur­pin­ti mies­te­lio gy­ven­to­jų. „Ypač va­sa­rą kvai­lio­da­vom, nes il­gai ne­tem­da­vo, mie­go­ti ne­si­no­rė­da­vo, tai pri­gal­vo­da­vom vis­ko. Gąs­din­da­vom žmo­nes, – šiek tiek gė­dy­da­ma­si pa­sa­ko­ja pa­šne­ko­vė. Hmm, kur tas dir­žas... – Pri­ei­da­vom prie ko­kios nors bo­bu­tės lan­gų, pa­keis­da­vom bal­sus ir rėk­da­vom vi­saip...“

Šit kaip... Jums, vai­kai, ne­bū­ti­na to iš­ban­dy­ti pa­tiems. Tuoj pa­aiš­kės ir ki­tos ei­bės. Ant ke­lio vai­kai pa­dė­da­vo ko­kių nors dė­žu­čių. Pa­tys su­lįs­da­vo į krū­mus ir lauk­da­vo, kol koks pra­ei­vis dė­žu­te su­si­do­mės. „Sė­dim krū­muo­se ir gal­vo­jam – kaip čia da­bar bus? Va­žiuo­ja ma­ši­na, su­sto­ja, žmo­gus iš­li­pa, pri­ei­na prie dė­žu­tės, o mums šir­dis dre­ba – at­ro­do, su­ras mus, bars... Čium­pa dė­žu­tę ir nu­va­žiuo­ja, ta­da jau juo­kas ima“, – smal­su, kas gi to­je dė­žu­tė­je? Spė­kit, ko į jas pri­dė­da­vo... Ogi ir vir­tų bul­vių, ir se­nų ba­tų to­kių ra­di­nių tu­rė­to­jai ap­tik­da­vo.

Nu­gai­ši­no viš­čiu­ką... bet ne­ty­čia...

Štai ko­kie tie mū­sų tė­ve­liai. Ma­le­ni­ja sa­ko, kad jos vai­kai – Ka­ro­li­na ir Žy­gi­man­tas – to­kių iš­dai­gų ne­krės­da­vo. O jos, kai pa­gal­vo­ji, gal ir sma­ges­nės nei šian­die­ni­ne vai­kų li­ga ta­pęs kiurk­so­ji­mas prie te­le­vi­zo­riaus ar kom­piu­te­rio... Tie­sa – pas­ta­ro­jo mū­sų tė­ve­liai vai­kys­tė­je nė sap­nuo­ti ne­sap­na­vo. Žais­lai jų bu­vo ki­to­kie. Ma­le­ni­ja nuo vai­kys­tės la­bai mė­go pieš­ti, no­rė­jo bū­ti dai­li­nin­ke. Ji pri­pieš­da­vo po­pie­ri­nių lė­lių, suk­ne­lių, iš­si­kirp­da­vo vis­ką, „ap­reng­da­vo“ tas lė­les – tai bu­vo jos ir drau­gių žais­lai. Ar­ba ma­ma nu­pirk­da­vo spe­cia­lią lė­lės gal­vy­tę ir pri­siū­da­vo iš me­džia­gos pa­da­ry­tą kū­ne­lį – to­kios bu­vo Ma­le­ni­jos lė­lės. Ji nie­ka­da ne­pa­mirš, kai bū­da­ma ma­žy­tė ap­si­lan­kė Uk­mer­gė­je ir vie­no­je vit­ri­no­je pa­ma­tė gra­žią di­de­lę lė­lę su tau­ti­niais dra­bu­žiais: „Oi... Tai bu­vo ma­no sva­jo­nių sva­jo­nė, tik­ras ste­buk­las... Aš taip už­si­gal­vo­jau apie tą lė­lę, kad ei­da­ma ir nie­ko ap­link ne­ma­ty­da­ma at­si­tren­kiau į stul­pą!“

Nie­kas tos gra­žuo­lės mer­gai­tei taip ir ne­nu­pir­ko... Už­tat ji tu­rė­jo gy­vą „lė­lę“. „Tė­ve­liai au­gi­no viš­čiu­kus, o mes, vai­kai, pa­si­rink­da­vom po vie­ną ir im­da­vo­mės glo­bo­ti. Ir ma­na­sis viš­čiu­kas nu­gai­šo per ma­ne... Aš nie­ko blo­ga ne­gal­vo­da­ma pa­da­viau jam bul­vių ko­šės pa­les­ti, o jis ja už­sprin­go...“ – aša­ras dėl viš­čiu­ko šian­dien juok­da­ma­si pri­si­me­na bib­lio­te­kos dai­li­nin­kė.

***

Nie­kis – už­sprin­gęs viš­čiu­kas – tai ne var­lė vie­lo­je. Ma­le­ni­ja ma­ne be­veik įti­ki­no bu­vu­si la­bai ge­ras vai­kas, tad sa­vo „pup­siš­ka­me“ die­ny­ne už el­ge­sį jai ga­li­me pa­ra­šy­ti ge­rą pa­žy­mį. Dė­ko­ja­me už šau­nų pa­sa­ko­ji­mą ir le­kia­me ieš­ko­ti ne­pa­klus­nes­nių tė­ve­lių!

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų