Gedimino Nemunaičio nuotr. Gedimino Nemunaičio nuotr.

Net ke­lios mo­te­rys ne­se­niai pa­pa­sa­ko­jo apie miš­ke, vi­sai ša­lia mies­to, su­tik­tus iš­kry­pė­lius. Abi sa­vo is­to­ri­jas pa­pa­sa­ko­ju­sios pen­si­nin­kės pa­sa­ko­jo la­bai per­si­gan­du­sios, kuo­met miš­ke su­tik­tas vy­ras nu­si­mo­vęs kel­nes de­monst­ra­vo sa­vo ly­ti­nius or­ga­nus.

„Iš­si­gan­dau mir­ti­nai. Ne­pri­si­me­nu, kaip par­bė­gau na­mo. Miš­ko ta­ke­lis, ku­riuo ėjau, ne­bu­vo pla­tus, ap­lin­kui žmo­nių ne­ma­ty­ti. Ką ga­li ži­no­ti, gal tas iš­kry­pė­lis ga­li ir pei­lį iš­si­trauk­ti, ne tik sa­vo nuo­gus or­ga­nus“, – svars­tė įsi­bai­mi­nu­si pa­šne­ko­vė. Ti­ki­no pa­si­vaikš­čio­ti į miš­ką da­bar vie­na ne­inan­ti.

Kaip pa­na­šiu at­ve­ju reik­tų elg­tis, ar žmo­nių bau­gi­ni­mas ro­dant sa­vo ly­ti­nius or­ga­nus yra nu­si­kal­ti­mas? To pa­klau­sė­me Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vie­šo­sios po­li­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­ko Ai­do Dut­kaus.

Pa­rei­gū­nas ra­gi­no apie pa­na­šius at­ve­jus bū­ti­nai pra­neš­ti po­li­ci­jai te­le­fo­nu 112. Nes mi­nė­tas po­el­gis yra trak­tuo­ja­mas kaip ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mas.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so 174 straips­nis skel­bia, kad „Ne­di­de­lis chu­li­ga­niz­mas – tai yra ne­cen­zū­ri­niai žo­džiai ar ges­tai vie­šo­sio­se vie­to­se, įžei­džia­mas ki­bi­mas prie žmo­nių ar ki­ti pa­na­šūs veiks­mai, pa­žei­džian­tys vie­šą­ją tvar­ką ir žmo­nių rim­tį“.

Pa­žei­dė­jui tai už­trau­kia bau­dą nuo 28 iki 86 eu­rų ar­ba ad­mi­nist­ra­ci­nį areš­tą iki tris­de­šim­ties pa­rų.

Dut­kus pri­si­me­na, kad pas­ta­rą­jį kar­tą apie pa­na­šų įvy­kį Uk­mer­gės ra­jo­ne po­li­ci­ja pra­ne­ši­mą bu­vo ga­vu­si la­bai se­niai – 2008 me­tais. Tuo­met Pa­ši­lė­je vy­ras to­kiu pat bū­du gąs­di­no vai­kus. Pas­ta­ruo­ju me­tu į po­li­ci­ją nie­kas ne­si­krei­pė.

Ta­čiau vie­šo­sios po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas at­krei­pė dė­me­sį, kad ly­ti­nius or­ga­nus de­monst­ruo­ti ga­li ne tik ly­ti­niai iš­kry­pė­liai. To­kiu bū­du – vie­šai nu­si­mau­nant kel­nes – kai kas ban­do pa­de­monst­ruo­ti ne­apy­kan­tą pa­šne­ko­vui. Ne­se­niai taip nu­ti­ko Uk­mer­gė­je be­si­dar­ba­vu­siems vie­nos te­le­vi­zi­jos lai­dos žur­na­lis­tams. Ban­dant pa­kal­bin­ti as­me­nį šis la­bai su­py­ko ir pa­ro­dė ly­ti­nius or­ga­nus. Už to­kį po­el­gį vy­riš­kio lau­kia bau­da.

***

Ly­ti­nių or­ga­nų de­monst­ra­vi­mas yra vie­nas iš ly­ti­nių nu­kry­pi­mų, va­di­na­mas eks­hi­bi­cio­niz­mu.

Ma­no­ma, kad eks­hi­bi­cio­niz­mo iš­ta­kos sie­kia XI a., kai kil­ni da­ma Go­di­va Ko­ven­trio gat­vė­se mėg­da­vu­si jo­di­nė­ti vi­siš­kai nu­oga.

Pa­sak psi­cho­lo­gų, or­ga­nų de­monst­ra­vi­mas vie­šo­se vie­to­se ne­abe­jo­ti­nai yra li­ga. Tai esą ga­li bū­ti sun­kūs auk­lė­ji­mo de­fek­tai, at­si­tik­ti­nė si­tu­a­ci­ja pa­aug­lys­tės pra­džio­je hor­mo­ni­nių aud­rų me­tu. Šis su­tri­ki­mas yra su­si­jęs su sek­su­a­li­niu ins­tink­tu. Žmo­gus yra toks ne­lai­min­gas, kad ne­ga­li nor­ma­liai gy­ven­ti sek­su­a­li­nio gy­ve­ni­mo. Vie­nin­te­lis bū­das, kai jis ga­li pa­si­ten­kin­ti, – eks­hi­bi­cio­nis­ti­nės si­tu­a­ci­jos, kai jis tu­ri iš­gąs­din­ti mo­te­ris, pa­ma­ty­ti jų re­ak­ci­ją.

Eks­hi­bi­cio­nis­tai pa­pras­tai at­ei­na prie kaž­ko­kių įstai­gų, kur ga­li­ma ti­kė­tis, kad bus daug mo­te­rų. Sie­kia, kad jos pa­ma­ty­tų, at­kreip­tų dė­me­sį, su­pyk­tų ar­ba iš­si­gąs­tų, kaž­kaip su­re­a­guo­tų.

Bū­tent re­ak­ci­ja jam su­tei­kia pa­si­ten­ki­ni­mą. Kuo di­des­nis abe­jin­gu­mas pa­ma­čius eks­hi­bi­cio­nis­tą yra pats adek­va­čiau­sias el­ge­sys. Ne­iš­si­gąs­ti, ne­kreip­ti dė­me­sio, pa­si­trauk­ti, ei­ti lyg nie­kur nie­ko – taip pa­ta­ria spe­cia­lis­tai.

Ab­so­liu­ti dau­gu­ma eks­hi­bi­cio­nis­tų yra ne prie­var­tau­to­jai. Jiems rei­kia ne prie­var­ti­nio ak­to, o iš­gąs­čio.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Komentarai  

0 # baisu 2015-09-14 14:20
Net nebūčiau pagalvojusi kad tokie iškrypėliai pas mus mieste gyvena...
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # zaraza 2015-09-14 16:13
Oi,gerbiamoji,patikek-dar ne tokiu yra...
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų