Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. „Lau­mė“ – jau­nų­jų jū­rų skau­tų kū­ri­nys. Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. „Lau­mė“ – jau­nų­jų jū­rų skau­tų kū­ri­nys.

Uk­mer­gė­je bu­res iš­kė­lė pir­ma­sis ša­ly­je jau­ni­mo pa­sta­ty­tas lai­vas – bur­val­tė „Lau­mė“. Jį pa­ga­mi­no Uk­mer­gės jū­rų skau­tai. Šios dve­jus me­tus mū­sų ra­jo­ne gy­vuo­jan­čios or­ga­ni­za­ci­jos na­riai bu­ri­nį lai­vą ke­ti­na nau­do­ti mo­ky­mams bei da­ly­vau­ti ša­ly­je bei už­sie­ny­je ren­gia­mo­se re­ga­to­se.

Tre­čia­die­nį lai­vas iš dirb­tu­vių, esan­čių Uk­mer­gės jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­tre, iš­ke­lia­vo į Žir­na­jų eže­rą. Čia „Lau­mės“ lau­kia pir­mie­ji iš­ban­dy­mai, po ku­rių ji ke­liaus į Klai­pė­do­je vyk­sian­čią Jū­ros šven­tę.

Uos­ta­mies­ty­je lau­kia pir­mie­ji vie­ši lai­vo pa­si­ro­dy­mai – lai­vų pa­ra­de ir re­ga­to­se.

Lai­vo il­gis – 3,76 met­ro. Jo bu­rių plo­tas 6,5 kvad­ra­ti­nio met­ro. Bur­val­tė pa­ga­min­ta iš fa­ne­ros ir sve­ria apie 100 ki­log­ra­mų.

Šio pro­jek­to va­do­vas – Uk­mer­gės jū­rų skau­tų va­do­vas Jo­nas Dra­gū­nas. Jis pa­sa­ko­jo, kad or­ga­ni­za­ci­ja šiuo me­tu vie­ni­ja apie 20 uk­mer­giš­kių nuo 14 iki 18 me­tų. Uk­mer­giš­kių „Skau­tų slė­nis“ įsi­kū­ręs Pa­bais­ko se­niū­ni­jo­je, Su­ki­nių kai­me.

J. Dra­gū­nas pa­sa­ko­jo, jog su­si­bū­rę prieš dve­jus me­tus, jau­nuo­liai pra­dė­jo nuo pra­džia­moks­lio – van­dens žy­gių plaus­tais, bai­da­rė­mis, ka­no­jo­mis.

Uk­mer­giš­kiai bu­vo iš­plau­kę ir į „at­vi­rus van­de­nis“ – prak­ti­ką at­li­ko Bal­ti­jos jū­ro­je.

Vė­liau ki­lo min­tis pa­sta­ty­ti sa­vo bu­ri­nį lai­vą, ku­ris bū­tų skir­tas mo­ky­tis bū­riuo­ti, la­vin­ti įgū­džius.

Anot pa­šne­ko­vo, „Lau­mė“ nė­ra spor­ti­nis lai­vas, ku­riam bū­tų svar­bu kuo di­des­nis iš­vys­to­mas grei­tis. Tai – mo­ko­ma­sis lai­vas, ku­ris pir­miau­sia tu­ri bū­ti sau­gus ir pa­ti­ki­mas.

Sta­tant lai­vą la­biau rū­pė­jo jo at­spa­ru­mas van­de­niui. Bū­tent dėl to „Lau­mė“ tu­ri net dau­giau ją ant van­dens lai­kan­čių oro tal­pų nei pri­klau­sy­tų pa­gal nor­ma­ty­vus.

Au­to­ri­nį bur­val­tės brė­ži­nį uk­mer­giš­kiai jū­rų skau­tai įsi­gi­jo iš Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos to­kio ti­po lai­vų kon­struk­to­rių. Pa­gal spe­cia­lų už­sa­ky­mą pa­ga­min­tą bu­rę at­si­ve­žė iš Len­ki­jos.

Įgy­ven­din­da­mi sa­vo su­ma­ny­mą pa­sta­ty­ti pir­mą­jį ša­ly­je jū­rų skau­tų lai­vą, jie kon­sul­ta­vo­si su už­sie­nio ša­lių ko­le­go­mis – skau­tais iš Če­ki­jos, Skan­di­na­vi­jos ša­lių ir net iš Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos. La­biau pa­ty­rę už­sie­nie­čiai da­li­jo­si pa­tir­ti­mi, at­siun­tė uk­mer­giš­kiams nau­din­gos li­te­ra­tū­ros.

„Lau­mės“ ga­my­ba tru­ko be­veik sep­ty­nis mė­ne­sius – nuo sau­sio iki lie­pos pa­bai­gos.

Pa­sta­tę lai­vą, jau­nuo­liai sa­vo pir­ma­jam kū­ri­niui su­gal­vo­jo ir pa­va­di­ni­mą. Va­do­vas ma­no, kad pa­si­rin­ki­mas vy­kęs – var­das trum­pas, tu­rin­tis kaž­ko­kios pa­slap­ties po­teks­tę.

J. Dra­gū­nas sa­ko, kad šio lai­vo re­gist­ra­ci­ja pa­gal ša­ly­je ga­lio­jan­čias tai­syk­les nė­ra bū­ti­na. Ji rei­ka­lin­ga tuo­met, kai lai­vo il­gis di­des­nis nei 5 met­rai. Ta­čiau no­rint da­ly­vau­ti ki­to­se ša­ly­se ren­gia­mo­se re­ga­to­se, skau­tai tu­rės pa­si­rū­pin­ti ati­tin­ka­mais lei­di­mais lai­vui.

Jū­ros skau­tų va­do­vas įsi­ti­ki­nęs, kad pir­ma­sis Lie­tu­vo­je jau­ni­mo pa­sta­ty­tas lai­vas – pra­smin­gas Uk­mer­gės jū­rų skau­tų veik­los įro­dy­mas. Bu­ria­vi­mu „su­sir­gu­siam“ jau­ni­mui at­si­ra­do re­a­li ga­li­my­bė da­ly­vau­ti ša­ly­je ir už­sie­ny­je ren­gia­mo­se re­ga­to­se ir gar­sin­ti ša­lį bei gim­tą­jį mies­tą.

***

Lie­tu­vos jū­rų skau­tų są­jun­gos lop­šys – Kau­nas. Ji įsteig­ta 1922 m. ko­vo 12 d. Jū­rų skau­tus glo­bo­jo Kau­ne įsteig­tas va­di­na­ma­sis Lie­tu­vos jach­tklu­bas – or­ga­ni­za­ci­ja, ku­ri vie­ni­jo van­dens spor­to en­tu­zias­tus.

Jū­rų skau­tai ak­ty­viai tal­ki­no Lie­tu­vos jū­ri­nin­kų bei Lie­tu­vos mo­te­rų tau­ti­niam lai­vy­nui rem­ti są­jun­goms. Jie ak­ty­viai da­ly­va­vo šių drau­gi­jų tau­ti­nio lai­vy­no pro­pa­ga­vi­mo dar­be, šven­čių ir rin­klia­vų ruo­ši­me.

Per trum­pą lai­ką spė­jo pa­si­žy­mė­ti pri­si­dė­da­mi or­ga­ni­zuo­jant pa­gal­bas nu­ken­tė­ju­siems nuo po­tvy­nių. Jū­rų skau­tų va­dai suor­ga­ni­za­vo pir­mą­ją Lie­tu­vos van­dens spor­to šven­tę, val­čių rung­ty­nes ir pir­mą­ją Lie­tu­vos mo­ki­nių ke­lio­nę į už­sie­nį.

At­si­dė­ko­da­mas už pa­ro­dy­tą veik­lu­mą Lie­tu­vos jach­tklu­bas Kau­no jū­rų skau­tus ap­do­va­no­jo vė­lia­va. Tai bu­vu­sio­jo jach­tklu­bo vė­lia­va (mė­ly­nas si­met­riš­kas kry­žius bal­ta­me fo­ne, vir­šu­ti­nia­me prie ko­to ket­vir­ty­je na­cio­na­li­nė tri­spal­vė) su jū­rų skau­tų žen­klu – le­li­ja su in­ka­ru – prieš­prie­šais apa­ti­nia­me ket­vir­ty­je. Be­veik vi­si Lie­tu­vos jū­rų skau­tų vie­ne­tai nau­do­jo bū­tent Lie­tu­vos jach­tklu­bo vė­lia­vą, sky­rė­si tik le­li­jos vie­ta ant vė­lia­vos ar­ba spal­vos. Pa­na­šias vė­lia­vas Lie­tu­vos jū­rų skau­tai nau­do­ja iki šiol.

Jonas Dragūnas „Laumė“  jūrų skautės

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų