Savo problemas išsakė kaimo gyventojai

Valdas Petronis Valdas Petronis

Kai­mo ir ap­lin­ko­sau­gos ko­mi­te­to na­riai šie­met ini­ci­ja­vo vie­šas  Uk­mer­gės ra­jo­no kai­mo se­niū­ni­jų se­niū­nų ata­skai­tas. Jo­se da­ly­va­vo šio ko­mi­te­to na­riai, ra­jo­no va­do­vai, se­niū­ni­jų gy­ven­to­jai.

Ra­jo­no ta­ry­bos na­rys Kai­mo ir ap­lin­ko­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Val­das Pet­ro­nis pa­sa­ko­jo, kad  per po­rą šių me­tų mė­ne­sių ata­skai­tas su­ren­gė be­veik vi­sos se­niū­ni­jos. Tik Že­mait­kie­my­je dėl se­niū­nės li­gos su­si­ti­ki­mas ne­įvy­ko.

Pa­sak ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko, yra pro­ble­mų, ku­rios ben­dros, ak­tu­a­lios vi­soms se­niū­ni­joms. Ta­čiau  yra la­bai in­di­vi­du­a­lių bė­dų, ak­tu­a­lių tik vie­nai se­niū­ni­jai.

Su to­kiu, tik jiems vie­niems ži­no­mu, rū­pes­čiu su­si­du­ria vep­riš­kiai, Vep­rių eže­re tu­rin­tys plau­kio­jan­čią sa­lą. Kad sa­la plau­kio­ja – dar nie­ko bai­saus. Bet grės­mę ji ke­lia, kai pri­ar­tė­ja prie už­tvan­kos hid­ro­tech­ni­nių įren­gi­nių. Bai­mi­na­ma­si, kad sa­la jų ne­su­ar­dy­tų.

„Din­go“ kai­mas

Pet­ro­nis pa­sa­ko­jo, kad, pa­vyz­džiui, Žel­vo­je kiek nu­ste­bi­no to kraš­to pa­grin­di­nė iš­sa­ky­ta ak­tu­a­li­ja – šer­nų da­ro­mi nuos­to­liai.

Ūki­nin­kai skun­džia­si, kad me­džio­to­jai nesu­si­tvar­ko su šer­nais. Taip pat žmo­nės pik­ti­na­si dėl ža­los dy­džio ne­ati­tin­kan­čių at­ly­gi­ni­mų, ku­riuos ap­skai­čiuo­ja spe­cia­li ko­mi­si­ja. Prie­kaiš­tai iš­sa­ky­ti ir dėl pa­čios ko­mi­si­jos dar­bo.

Pa­na­šios bė­dos iš­girs­tos ir Še­šuo­lių se­niū­ni­jo­je. Še­šuo­lių ben­druo­me­nės na­riai taip pat pa­gei­dau­ja se­niū­ni­jos ad­mi­nist­ra­ci­ją per­kel­ti iš Liau­šių, kur ji yra da­bar, į Še­šuo­lių mies­te­lį.

Ly­duo­kių se­niū­ni­jo­je iš­girs­ti skun­dai dėl „din­gu­sio“ Nuo­te­kų kai­mo: ke­lio žen­klas nu­ro­do, kad įva­žiuo­ja­ma į Juo­dau­sius, o iš­va­žiuo­ja­ma jau iš Nuo­te­kų.            

Tau­jė­nų se­niū­ni­jo­je, Lė­no kai­me, taip pat – la­bai in­di­vi­du­a­lios, su eko­lo­gi­ja su­si­ju­sios nuo­te­kų tin­klų pro­ble­mos. Nuo­te­ko­mis ten ter­šia­mas Lė­no eže­ras.

Pa­sak Kai­mo ir ap­lin­ko­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko, yra ir kuo pa­si­džiaug­ti – daug pra­smin­gų dar­bų šie­met nu­ma­ty­ta Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės var­dą pel­niu­sia­me Vep­rių mies­te­ly­je. Vie­nas iš jų – baž­ny­čios ap­švie­ti­mo dar­bai.

Di­džiau­sias rū­pes­tis – ke­liai

Da­ly­vau­jant se­niū­nų ata­skai­ti­niuo­se su­si­rin­ki­muo­se iš­girs­ta ir ne­ma­žai vi­soms kai­miš­koms vie­to­vėms ben­drų pro­ble­mų. Tarp to­kių – pras­ti ke­liai, ne­ap­švies­tos gat­vės.

„De­ja, jos su­si­kau­pė per ei­lę me­tų, yra įsi­se­nė­ju­sios, rei­ka­lau­jan­čios di­de­lių in­ves­ti­ci­jų. Pa­vyz­džiui, žvyr­ke­liai taip ap­leis­ti, kad ne­be­li­kę net jų pa­grin­dų. Bė­da yra ir ta, kad ke­liai ne­sau­go­mi – pa­va­sa­rio po­lai­džio me­tu juos vi­siš­kai su­ga­di­na miš­ka­ve­žės“, – pa­ste­bi V. Pet­ro­nis.

Pa­sak jo, kai­mo gat­vių ap­švie­ti­mas – taip pat įsi­se­nė­jęs, ap­leis­tas klau­si­mas, vis­ dėlto čia yra tei­gia­mų po­ky­čių – šie­met nu­ma­ty­ta Lai­čių gy­ven­vie­tės ap­švie­ti­mo tin­klų re­konst­ruk­ci­ja.

Siū­lo spren­di­mo bū­dus

Ko­mi­te­to na­riai siū­lys ra­jo­no ta­ry­bai iš es­mės spręs­ti ra­jo­no žvyr­ke­lių klau­si­mą, nu­sta­ty­ti aiš­kius rei­ka­la­vi­mus pri­žiū­rin­čioms ke­lius įmo­nėms, nu­sta­ty­ti prie­mo­nes miš­ka­ve­žių ža­lai ke­liams už­kirs­ti.

Bū­ti­na sis­te­min­gai pla­nuo­ti ap­švie­ti­mo plėt­rą sa­vi­val­dy­bės ly­giu, nes se­niū­ni­jos pa­čios to pa­dary­ti ne­pa­jė­gios. Taip pat bus ieš­ko­ma ga­li­my­bių van­dent­var­kos ir van­denva­los pro­ble­moms spręs­ti.

Pet­ro­nio įsi­ti­ki­ni­mu, la­bai svar­bu, kad gy­ven­to­jų iš­sa­ky­ti rū­pes­čiai bū­tų spren­džia­mi, ne­lik­tų už­mirš­ti ir ne­at­si­dur­tų stal­čiuo­se. Tad iš­sa­ky­ti skun­dai bus ana­li­zuo­ja­mi ir sis­te­mi­na­mi.

Vi­soms kai­mų ben­druo­me­nėms, jų pir­mi­nin­kams, se­niū­nams, se­niū­nai­čiams ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas dė­ko­jo už so­li­dų dar­bą, o kul­tū­ros ir me­no ko­lek­ty­vams – už sa­vi­veik­los puo­se­lė­ji­mą kai­me.

Ben­dru Kai­mo ir ap­lin­ko­sau­gos ko­mi­te­to na­rių spren­di­mu to­kie se­niū­nų ata­skai­ti­niai su­si­rin­ki­mai bus or­ga­ni­zuo­ja­mi kas­met.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų