Savo problemas išsakė kaimo gyventojai

Savo problemas išsakė kaimo gyventojai / Valdas Petronis

Kai­mo ir ap­lin­ko­sau­gos ko­mi­te­to na­riai šie­met ini­ci­ja­vo vie­šas  Uk­mer­gės ra­jo­no kai­mo se­niū­ni­jų se­niū­nų ata­skai­tas. Jo­se da­ly­va­vo šio ko­mi­te­to na­riai, ra­jo­no va­do­vai, se­niū­ni­jų gy­ven­to­jai.

Ra­jo­no ta­ry­bos na­rys Kai­mo ir ap­lin­ko­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Val­das Pet­ro­nis pa­sa­ko­jo, kad  per po­rą šių me­tų mė­ne­sių ata­skai­tas su­ren­gė be­veik vi­sos se­niū­ni­jos. Tik Že­mait­kie­my­je dėl se­niū­nės li­gos su­si­ti­ki­mas ne­įvy­ko.

Pa­sak ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko, yra pro­ble­mų, ku­rios ben­dros, ak­tu­a­lios vi­soms se­niū­ni­joms. Ta­čiau  yra la­bai in­di­vi­du­a­lių bė­dų, ak­tu­a­lių tik vie­nai se­niū­ni­jai.

Su to­kiu, tik jiems vie­niems ži­no­mu, rū­pes­čiu su­si­du­ria vep­riš­kiai, Vep­rių eže­re tu­rin­tys plau­kio­jan­čią sa­lą. Kad sa­la plau­kio­ja – dar nie­ko bai­saus. Bet grės­mę ji ke­lia, kai pri­ar­tė­ja prie už­tvan­kos hid­ro­tech­ni­nių įren­gi­nių. Bai­mi­na­ma­si, kad sa­la jų ne­su­ar­dy­tų.

„Din­go“ kai­mas

Pet­ro­nis pa­sa­ko­jo, kad, pa­vyz­džiui, Žel­vo­je kiek nu­ste­bi­no to kraš­to pa­grin­di­nė iš­sa­ky­ta ak­tu­a­li­ja – šer­nų da­ro­mi nuos­to­liai.

Ūki­nin­kai skun­džia­si, kad me­džio­to­jai nesu­si­tvar­ko su šer­nais. Taip pat žmo­nės pik­ti­na­si dėl ža­los dy­džio ne­ati­tin­kan­čių at­ly­gi­ni­mų, ku­riuos ap­skai­čiuo­ja spe­cia­li ko­mi­si­ja. Prie­kaiš­tai iš­sa­ky­ti ir dėl pa­čios ko­mi­si­jos dar­bo.

Pa­na­šios bė­dos iš­girs­tos ir Še­šuo­lių se­niū­ni­jo­je. Še­šuo­lių ben­druo­me­nės na­riai taip pat pa­gei­dau­ja se­niū­ni­jos ad­mi­nist­ra­ci­ją per­kel­ti iš Liau­šių, kur ji yra da­bar, į Še­šuo­lių mies­te­lį.

Ly­duo­kių se­niū­ni­jo­je iš­girs­ti skun­dai dėl „din­gu­sio“ Nuo­te­kų kai­mo: ke­lio žen­klas nu­ro­do, kad įva­žiuo­ja­ma į Juo­dau­sius, o iš­va­žiuo­ja­ma jau iš Nuo­te­kų.            

Tau­jė­nų se­niū­ni­jo­je, Lė­no kai­me, taip pat – la­bai in­di­vi­du­a­lios, su eko­lo­gi­ja su­si­ju­sios nuo­te­kų tin­klų pro­ble­mos. Nuo­te­ko­mis ten ter­šia­mas Lė­no eže­ras.

Pa­sak Kai­mo ir ap­lin­ko­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko, yra ir kuo pa­si­džiaug­ti – daug pra­smin­gų dar­bų šie­met nu­ma­ty­ta Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės var­dą pel­niu­sia­me Vep­rių mies­te­ly­je. Vie­nas iš jų – baž­ny­čios ap­švie­ti­mo dar­bai.

Di­džiau­sias rū­pes­tis – ke­liai

Da­ly­vau­jant se­niū­nų ata­skai­ti­niuo­se su­si­rin­ki­muo­se iš­girs­ta ir ne­ma­žai vi­soms kai­miš­koms vie­to­vėms ben­drų pro­ble­mų. Tarp to­kių – pras­ti ke­liai, ne­ap­švies­tos gat­vės.

„De­ja, jos su­si­kau­pė per ei­lę me­tų, yra įsi­se­nė­ju­sios, rei­ka­lau­jan­čios di­de­lių in­ves­ti­ci­jų. Pa­vyz­džiui, žvyr­ke­liai taip ap­leis­ti, kad ne­be­li­kę net jų pa­grin­dų. Bė­da yra ir ta, kad ke­liai ne­sau­go­mi – pa­va­sa­rio po­lai­džio me­tu juos vi­siš­kai su­ga­di­na miš­ka­ve­žės“, – pa­ste­bi V. Pet­ro­nis.

Pa­sak jo, kai­mo gat­vių ap­švie­ti­mas – taip pat įsi­se­nė­jęs, ap­leis­tas klau­si­mas, vis­ dėlto čia yra tei­gia­mų po­ky­čių – šie­met nu­ma­ty­ta Lai­čių gy­ven­vie­tės ap­švie­ti­mo tin­klų re­konst­ruk­ci­ja.

Siū­lo spren­di­mo bū­dus

Ko­mi­te­to na­riai siū­lys ra­jo­no ta­ry­bai iš es­mės spręs­ti ra­jo­no žvyr­ke­lių klau­si­mą, nu­sta­ty­ti aiš­kius rei­ka­la­vi­mus pri­žiū­rin­čioms ke­lius įmo­nėms, nu­sta­ty­ti prie­mo­nes miš­ka­ve­žių ža­lai ke­liams už­kirs­ti.

Bū­ti­na sis­te­min­gai pla­nuo­ti ap­švie­ti­mo plėt­rą sa­vi­val­dy­bės ly­giu, nes se­niū­ni­jos pa­čios to pa­dary­ti ne­pa­jė­gios. Taip pat bus ieš­ko­ma ga­li­my­bių van­dent­var­kos ir van­denva­los pro­ble­moms spręs­ti.

Pet­ro­nio įsi­ti­ki­ni­mu, la­bai svar­bu, kad gy­ven­to­jų iš­sa­ky­ti rū­pes­čiai bū­tų spren­džia­mi, ne­lik­tų už­mirš­ti ir ne­at­si­dur­tų stal­čiuo­se. Tad iš­sa­ky­ti skun­dai bus ana­li­zuo­ja­mi ir sis­te­mi­na­mi.

Vi­soms kai­mų ben­druo­me­nėms, jų pir­mi­nin­kams, se­niū­nams, se­niū­nai­čiams ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas dė­ko­jo už so­li­dų dar­bą, o kul­tū­ros ir me­no ko­lek­ty­vams – už sa­vi­veik­los puo­se­lė­ji­mą kai­me.

Ben­dru Kai­mo ir ap­lin­ko­sau­gos ko­mi­te­to na­rių spren­di­mu to­kie se­niū­nų ata­skai­ti­niai su­si­rin­ki­mai bus or­ga­ni­zuo­ja­mi kas­met.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *