Šiuolaikiški kultūros ir istorijos lobynai

Šiuolaikiški kultūros ir istorijos lobynai Šiuolaikiški kultūros ir istorijos lobynai

Iš­plės­ti ži­nias apie Lie­tu­vos kul­tū­ros ir is­to­ri­jos ver­ty­bes da­bar te­rei­kia no­ro – ga­li­my­bes jau su­kū­rė Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šo­mis įgy­ven­din­ti įvai­rūs pro­jek­tai.

In­tri­guo­jan­ti LDK

Prieš maž­daug aš­tuo­ne­rius me­tus Vil­niaus uni­ver­si­te­to is­to­ri­kams ki­lo su­ma­ny­mas pa­žy­mė­ti Lie­tu­vos var­do pa­mi­nė­ji­mo tūks­tant­me­tį ir su­kur­ti iš­skir­ti­nį is­to­ri­nį pro­jek­tą moks­lei­viams bei stu­den­tams. Tūks­tant­me­čio pro­gai pa­si­ruoš­ti vis­gi ne­spė­ta, ta­čiau idė­ja trans­for­ma­vo­si į iš­sa­mų bei pa­trauk­lų Lie­tu­vos di­džio­sios ku­ni­gaikš­tys­tės is­to­ri­jos por­ta­lą www.ldkis­to­ri­ja.lt.

Da­bar por­ta­le tal­pi­na­mi be­veik sep­ty­ni šim­tai trum­pų iliust­ruo­tų pa­sa­ko­ji­mų apie LDK kul­tū­rą, vi­suo­me­nę, po­li­ti­ką ir kas­die­ny­bę. Por­ta­las iš­kart su­lau­kė di­de­lio po­pu­lia­ru­mo, o pro­jek­to sta­tis­ti­kos duo­me­nys at­sklei­dė, kad lan­ky­to­jai ja­me lin­kę už­truk­ti ne­ma­žai lai­ko ir vis į jį grįž­ti.

Kul­tū­ros pa­vel­das – lyg ant del­no

Tūks­tan­čiai ver­tin­gų me­no kū­ri­nių, kny­gų, laik­raš­čių, ran­kraš­čių teks­tų, že­mė­la­pių ir gar­so įra­šų – vi­sa tai at­si­ve­ria vir­tu­a­lio­je elek­tro­ni­nio pa­vel­do sis­te­mo­je (VEPS) epa­vel­das.lt. Tai mil­ži­niš­kas skait­me­ni­nis kul­tū­ros pa­vel­do ar­chy­vas, su­lau­kian­tis per mi­li­jo­ną vir­tu­a­lių vi­zi­tų per me­tus. Lan­ky­to­jai do­mi­si gi­mi­mo, san­tuo­kos ir mir­ties met­ri­kų kny­go­mis, iš­ei­vi­jos ir pe­ri­odi­niais lei­di­niais bei iš­skir­ti­niu VEPS pro­jek­tu – lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros kla­si­kos elek­tro­ni­nių kny­gų bib­lio­te­ka. Taip pat skait­me­ni­nį pa­vel­do sis­te­mos tu­ri­nį pa­pil­do gar­so įra­šai, ku­rių reikš­min­giau­sią ko­lek­ci­jos da­lį su­da­ro se­no­sios še­la­ko plokš­te­lės, su­rink­tos ben­dra­dar­biau­jant su lie­tu­viš­kos plokš­te­lės ty­ri­nė­to­jais ir ko­lek­ci­nin­kais Al­gir­du Mo­tie­ka bei JAV lie­tu­viu Vy­tau­tu Stro­lia.

Lie­tu­vos in­teg­ra­lios mu­zie­jų in­for­ma­ci­nės sis­te­mos – li­mis.lt – lan­ky­to­jai ga­li iš­sa­miai su­si­pa­žin­ti su Lie­tu­vos mu­zie­jų ver­ty­bė­mis, už­si­sa­ky­ti juos do­mi­nan­čių ob­jek­tų skait­me­ni­nius vaiz­dus ar re­zer­vuo­ti vi­zi­to mu­zie­ju­je lai­ką. Su­kur­ta pa­to­gia li­mis.lt mo­bi­lia p­rog­ra­mė­le ga­li­ma su­si­da­ry­ti no­ri­mų ap­lan­ky­ti mu­zie­jų marš­ru­tą, su­ži­no­ti in­for­ma­ci­ją apie sis­te­mo­je ap­ra­šy­tus mu­zie­jų kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tus bei LIMIS su­kur­tas vir­tu­a­lias pa­ro­das, taip pat per­klau­sy­ti gar­so įra­šus apie ver­tin­giau­sius mu­zie­jų eks­po­na­tus tris­de­šim­ty­je eks­po­zi­ci­jų.

Nau­jam gy­ve­ni­mui pri­kel­ti se­ną­jį ki­ną te­rei­kia kom­piu­te­rio ir in­ter­ne­to. De­šimt­me­čius kaup­tas ir ar­chy­ve sau­go­tas lie­tu­viš­ko ki­no lo­by­nas at­ke­lia­vo į kiek­vie­no in­ter­ne­to var­to­to­jo na­mus. Jau dau­giau kaip 1 500 iki sep­tin­to­jo de­šimt­me­čio su­kur­tų lie­tu­viš­kų fil­mų su­skait­me­nin­ti ir per­kel­ti į in­ter­ne­to sve­tai­nę www.e-ki­nas.lt. Į elek­tro­ni­nę erd­vę per­kel­ta Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ar­chy­vuo­se sau­go­ma gar­so me­džia­ga, ku­rią ga­li­ma ras­ti http://www.lrt.lt/me­dia­te­ka ir kt.

Kul­tū­ros skait­me­ni­ni­mo dar­bai yra ypa­tin­gai svar­būs, iš­sau­gant mū­sų tau­tos ir vals­ty­bės is­to­ri­nes ir kul­tū­ri­nes ver­ty­bes ir pa­ver­čiant jas pa­sie­kia­mo­mis kiek­vie­nam iš­si­la­vi­nu­siam, sa­vo kraš­to ir tau­tos is­to­ri­ja be­si­do­min­čiam žmo­gui.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų