Šiuolaikiški kultūros ir istorijos lobynai

Šiuolaikiški kultūros ir istorijos lobynai / Šiuolaikiški kultūros ir istorijos lobynai

Iš­plės­ti ži­nias apie Lie­tu­vos kul­tū­ros ir is­to­ri­jos ver­ty­bes da­bar te­rei­kia no­ro – ga­li­my­bes jau su­kū­rė Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šo­mis įgy­ven­din­ti įvai­rūs pro­jek­tai.

In­tri­guo­jan­ti LDK

Prieš maž­daug aš­tuo­ne­rius me­tus Vil­niaus uni­ver­si­te­to is­to­ri­kams ki­lo su­ma­ny­mas pa­žy­mė­ti Lie­tu­vos var­do pa­mi­nė­ji­mo tūks­tant­me­tį ir su­kur­ti iš­skir­ti­nį is­to­ri­nį pro­jek­tą moks­lei­viams bei stu­den­tams. Tūks­tant­me­čio pro­gai pa­si­ruoš­ti vis­gi ne­spė­ta, ta­čiau idė­ja trans­for­ma­vo­si į iš­sa­mų bei pa­trauk­lų Lie­tu­vos di­džio­sios ku­ni­gaikš­tys­tės is­to­ri­jos por­ta­lą www.ldkis­to­ri­ja.lt.

Da­bar por­ta­le tal­pi­na­mi be­veik sep­ty­ni šim­tai trum­pų iliust­ruo­tų pa­sa­ko­ji­mų apie LDK kul­tū­rą, vi­suo­me­nę, po­li­ti­ką ir kas­die­ny­bę. Por­ta­las iš­kart su­lau­kė di­de­lio po­pu­lia­ru­mo, o pro­jek­to sta­tis­ti­kos duo­me­nys at­sklei­dė, kad lan­ky­to­jai ja­me lin­kę už­truk­ti ne­ma­žai lai­ko ir vis į jį grįž­ti.

Kul­tū­ros pa­vel­das – lyg ant del­no

Tūks­tan­čiai ver­tin­gų me­no kū­ri­nių, kny­gų, laik­raš­čių, ran­kraš­čių teks­tų, že­mė­la­pių ir gar­so įra­šų – vi­sa tai at­si­ve­ria vir­tu­a­lio­je elek­tro­ni­nio pa­vel­do sis­te­mo­je (VEPS) epa­vel­das.lt. Tai mil­ži­niš­kas skait­me­ni­nis kul­tū­ros pa­vel­do ar­chy­vas, su­lau­kian­tis per mi­li­jo­ną vir­tu­a­lių vi­zi­tų per me­tus. Lan­ky­to­jai do­mi­si gi­mi­mo, san­tuo­kos ir mir­ties met­ri­kų kny­go­mis, iš­ei­vi­jos ir pe­ri­odi­niais lei­di­niais bei iš­skir­ti­niu VEPS pro­jek­tu – lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros kla­si­kos elek­tro­ni­nių kny­gų bib­lio­te­ka. Taip pat skait­me­ni­nį pa­vel­do sis­te­mos tu­ri­nį pa­pil­do gar­so įra­šai, ku­rių reikš­min­giau­sią ko­lek­ci­jos da­lį su­da­ro se­no­sios še­la­ko plokš­te­lės, su­rink­tos ben­dra­dar­biau­jant su lie­tu­viš­kos plokš­te­lės ty­ri­nė­to­jais ir ko­lek­ci­nin­kais Al­gir­du Mo­tie­ka bei JAV lie­tu­viu Vy­tau­tu Stro­lia.

Lie­tu­vos in­teg­ra­lios mu­zie­jų in­for­ma­ci­nės sis­te­mos – li­mis.lt – lan­ky­to­jai ga­li iš­sa­miai su­si­pa­žin­ti su Lie­tu­vos mu­zie­jų ver­ty­bė­mis, už­si­sa­ky­ti juos do­mi­nan­čių ob­jek­tų skait­me­ni­nius vaiz­dus ar re­zer­vuo­ti vi­zi­to mu­zie­ju­je lai­ką. Su­kur­ta pa­to­gia li­mis.lt mo­bi­lia p­rog­ra­mė­le ga­li­ma su­si­da­ry­ti no­ri­mų ap­lan­ky­ti mu­zie­jų marš­ru­tą, su­ži­no­ti in­for­ma­ci­ją apie sis­te­mo­je ap­ra­šy­tus mu­zie­jų kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tus bei LIMIS su­kur­tas vir­tu­a­lias pa­ro­das, taip pat per­klau­sy­ti gar­so įra­šus apie ver­tin­giau­sius mu­zie­jų eks­po­na­tus tris­de­šim­ty­je eks­po­zi­ci­jų.

Nau­jam gy­ve­ni­mui pri­kel­ti se­ną­jį ki­ną te­rei­kia kom­piu­te­rio ir in­ter­ne­to. De­šimt­me­čius kaup­tas ir ar­chy­ve sau­go­tas lie­tu­viš­ko ki­no lo­by­nas at­ke­lia­vo į kiek­vie­no in­ter­ne­to var­to­to­jo na­mus. Jau dau­giau kaip 1 500 iki sep­tin­to­jo de­šimt­me­čio su­kur­tų lie­tu­viš­kų fil­mų su­skait­me­nin­ti ir per­kel­ti į in­ter­ne­to sve­tai­nę www.e-ki­nas.lt. Į elek­tro­ni­nę erd­vę per­kel­ta Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ar­chy­vuo­se sau­go­ma gar­so me­džia­ga, ku­rią ga­li­ma ras­ti http://www.lrt.lt/me­dia­te­ka ir kt.

Kul­tū­ros skait­me­ni­ni­mo dar­bai yra ypa­tin­gai svar­būs, iš­sau­gant mū­sų tau­tos ir vals­ty­bės is­to­ri­nes ir kul­tū­ri­nes ver­ty­bes ir pa­ver­čiant jas pa­sie­kia­mo­mis kiek­vie­nam iš­si­la­vi­nu­siam, sa­vo kraš­to ir tau­tos is­to­ri­ja be­si­do­min­čiam žmo­gui.

TAGGED:
Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *