Abiturientų išleistuvės – šventė ne visiems

Mokyklas palieka dvyliktokai – išleistuvių valsas šiomis dienomis skamba dvaruose, miestelių kultūros, bendruomenių namuose. Šventę organizuojantys tėvai negaili tūkstančių, tačiau išleistuvių pokylio atsisako net ir kai kurie abiturientai. Rajono mokyklas šiemet baigia mažiau mokinių – brandos egzaminus laikė 420 abiturientų.

 Au­to­rės nuotr. Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jos iš­leis­tu­vi­nin­kai.


Per­nai jų tu­rė­jo­me 486. Pa­si­bai­gus eg­za­mi­nų se­si­jai, jiems tei­kia­mi bran­dos ates­ta­tai. Ant­ra­die­nį juos at­si­ė­mė Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus, tre­čia­die­nį – Tau­jė­nų, Sie­si­kų gim­na­zi­jų gim­na­zis­tai. 

Ket­vir­ta­die­nį – iš­leis­tu­vės An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos ben­druo­me­nei. Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį jas at­šven­tė Vep­rių vi­du­ri­nė mo­kyk­la. Pa­svei­ki­nu­si sep­ty­nio­li­ka bai­gian­čių­jų, ji iš­lei­do pas­ku­ti­nę abi­tu­rien­tų lai­dą. Nuo ru­dens ši mo­kyk­la tam­pa pa­grin­di­ne.

Šį penk­ta­die­nį iš­leis­tu­ves šven­čia žel­viš­kiai. 

Ren­ka­si kul­tū­ros cen­tre

Mies­to gim­na­zi­jos ne­at­si­sa­ko tra­di­ci­jos ofi­cia­li­ą­ją iš­leis­tu­vių da­lį – ates­ta­tų įtei­ki­mo iš­kil­mes reng­ti kul­tū­ros cen­tre. „Mo­kyk­lo­se ne­tilp­tų – juk su­si­ren­ka ar­ti­mie­ji, gi­mi­nės, drau­gai, – sa­ko sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja In­gri­da Krikš­ta­po­nie­nė. – Abi­tu­rien­tų iš­leis­tu­vių iš­kil­mė­se kas­met da­ly­vau­ja ir ra­jo­no va­do­vai, šio sky­riaus at­sto­vai.“

Jau­nuo­liai pa­svei­ki­na­mi, ap­do­va­no­ja­mi ga­vu­sie­ji aukš­čiau­sią įver­ti­ni­mą už vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną – šim­tą ba­lų. Jiems ski­ria­mi pi­ni­gi­niai pri­zai iš sa­vi­val­dy­bės ga­bių vai­kų ir jau­ni­mo rė­mi­mo fon­do. Vie­nas šim­tu­kas, pa­sak pa­va­duo­to­jos, įver­tin­tas 76 eu­rais. 

Šim­tu­ki­nin­kų šie­met tu­rim kaip nie­kad daug – net 24. Vie­nuo­li­ka jų pri­klau­so Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus, de­vy­ni – An­ta­no Sme­to­nos, ke­tu­ri – Tau­jė­nų gim­na­zi­joms. Pen­ki abi­tu­rien­tai ga­vo po du šim­tu­kus. Per­nai ra­jo­ne tu­rė­jom 15, 2013 me­tais – 10 šim­tu­kų.  

Mo­kyk­lo­se švęs­ti ne­ga­li­ma

Po ofi­cia­lio­sios vyks­tan­ti pra­mo­gi­nė ren­gi­nio da­lis, anot I. Krikš­ta­po­nie­nės, – tė­vų rū­pes­tis. Tra­di­ciš­kai pa­gei­dau­ja­ma Tau­jė­nų dva­ro, ra­jo­no gim­na­zi­jos iš­leis­tu­ves ren­gia kul­tū­ros na­muo­se, vep­riš­kiai šven­tė ben­druo­me­nės na­muo­se.

Čia juos ap­tar­na­vo ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo „Vil­kmer­gės“ res­to­ra­nas. „Va­žia­vom į Vep­rius, iš­leis­tu­ves da­rėm 45 žmo­nėms. Nie­ko ypa­tin­go ne­pa­gei­da­vo, lei­do mums pa­tiems pa­rink­ti val­gia­raš­tį. Pa­siū­lėm leng­vus mė­sos, žu­vies už­kan­džius, bu­vo karš­tas pa­tie­ka­las. Gė­ri­mai – mū­sų, sal­du­my­nai – jų pa­čių“, – pa­sa­ko­jo var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo di­rek­to­rė An­ge­lė An­dri­ko­nie­nė. Iš­leis­tu­vių vai­šės vie­nam as­me­niui at­si­ė­jo apie 10 eu­rų. 

Tuo me­tu pa­čio­se mo­kyk­lo­se po­ky­liai, kaip anks­čiau, ne­be­vyks­ta. „Ne­re­ko­men­duo­ja­ma, net­gi ne­ga­li­ma, nes al­ko­ho­lis mo­kyk­lo­je ne­ga­li bū­ti var­to­ja­mas. To­dėl gim­na­zi­jos ir „iš­ei­na“ į dva­rus, kad vi­si kar­tu – mo­ki­niai, mo­ky­to­jai, tė­vai – pa­bū­tų ki­to­je erd­vė­je, at­si­pa­lai­duo­tų, ne­pa­žeis­da­mi tvar­kos“, – sa­ko I. Krikš­ta­po­nie­nė. 

Nu­ste­bi­no su­mos

Ki­tur iš­leis­tu­vių tra­di­ci­jos – pa­na­šios. Štai kai­my­ni­nė­je Jo­na­vo­je abi­tu­rien­tai švęs­ti pra­de­da taip pat kul­tū­ros cen­tre. Sa­lę už­sa­ko tė­vai, ku­rie, kaip pa­sa­ko­jo vie­na jo­na­viš­kė abi­tu­rien­to ma­ma, už­sa­kė ir fe­jer­ver­kų pa­si­ro­dy­mus ren­gian­čią įmo­nę. Sa­lės pa­tal­pų po to­kio pa­si­ro­dy­mo su­tvar­ky­mas, už­mo­kes­tis va­ly­to­jai – ir­gi jų rū­pes­tis. „Tė­vai taip pat tu­ri pa­si­rū­pin­ti pa­kvies­ti į iš­kil­mes kul­tū­ros cen­tre sa­vi­val­dy­bės at­sto­vą“, – pa­sa­ko­jo ma­ma. 

At­sklei­dė ir at­li­kė­jų, į ku­riuos krei­pė­si or­ga­ni­zuo­da­mi iš­leis­tu­ves, kai­no­raš­čius. Kai ku­rie jų – iš­ties įspū­din­gi. Pa­vyz­džiui, Džor­da­na But­ku­tė, anot pa­šne­ko­vės, už 3 va­lan­dų kon­cer­tą pa­gei­dau­ja 20 000 eu­rų, Ma­ri­jo­nas Mi­ku­ta­vi­čius – 30 000 eu­rų... „Ga­liau­siai ra­dom „Ron­do“ už ke­tu­rio­li­ka tūks­tan­čių – ne eu­rų, o li­tų. Bet nu­ti­ko taip, kad kla­sė su­si­py­ko, su­ski­lo, vi­sas mu­zi­kas ir so­dy­bas te­ko at­šauk­ti, nes pu­sė švęs­ti iš­va­žia­vo į Pa­lan­gą“, – sa­kė ji. 

Kai ku­riems – per bran­gu

Pa­na­šu, jog iš­leis­tu­vės pa­jū­ry­je, kaip ir merg­va­ka­ris ar bern­va­ka­ris, tam­pa tra­di­ci­ja. „O kaž­ka­da, prieš dvi­de­šimt me­tų, vi­si abi­tu­rien­tai per iš­leis­tu­ves va­žiuo­da­vom į ope­ros ir ba­le­to te­at­rą – tai bu­vo tar­si tai­syk­lė. Gal ne vi­siems tas me­nas tik­da­vo, bet vis tiek vi­si va­žiuo­da­vo“, – pri­si­me­na I. Krikš­ta­po­nie­nė. 

Šian­die­ni­nes iš­leis­tu­ves va­di­na bran­giu ma­lo­nu­mu, „tė­vams kai­nuo­jan­čiu per­ne­lyg daug“. „Mais­tas, dva­rai, šven­ti­nės pro­gra­mos... Ga­lė­tų bū­ti kuk­liau, bet vis­ką le­mia rin­kos dės­niai, – svars­to ji. – Kai ku­rių šei­mų vi­siems na­riams da­ly­vau­ti šven­tė­je – fi­nan­siš­kai per su­dė­tin­ga.“

Šven­ti­nės ren­gi­nio da­lies kai ku­rie ap­skri­tai at­si­sa­ko. „Tik ates­ta­tus at­si­im­sim, o Tau­jė­nų dva­re ne­da­ly­vau­sim – iš­va­žiuo­sim į pa­jū­rį. Da­ly­vau­ti vai­kai ne­no­rė­jo dėl as­me­ni­nių prie­žas­čių. Dė­jo­mės tik do­va­noms auk­lė­to­jai ir mo­kyk­lai – tai bu­vo dar žie­mą, kai­na­vo apie 300 li­tų“, – pa­sa­ko­jo dvie­jų abi­tu­rien­tų, vie­nos mies­to gim­na­zi­jos gim­na­zis­tų, ma­ma.

Mo­kyk­lai – pi­ni­gai

Ki­ta uk­mer­giš­kė at­vi­ra­vo, jog į duk­ters iš­leis­tu­ves rei­kė­jo in­ves­tuo­ti apie 300 eu­rų. Ves­ti va­ka­rą tė­vai pa­kvie­tė ves­tu­vių, iš­leis­tu­vių, ne­tra­di­ci­nių ren­gi­nių ve­dė­ją Dei­vi­dą Sa­ba­tai­tį. Jo ho­no­ra­ras, anot ma­mos, – iki 1000 eu­rų. 

Kei­čia­si ir iš­leis­tu­vi­nin­kų pa­lie­ka­mų do­va­nų ma­dos. Vie­ni mo­kyk­lai do­va­no­ja pa­veiks­lus, de­ko­ra­ty­vi­nius au­ga­lus, ki­tiems prak­tiš­kes­nė at­ro­do pi­ni­gi­nė do­va­na. Pa­sak uk­mer­giš­kės, jų gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tų tė­ve­liai mo­kyk­lai, kaip ir kla­sių va­do­vams, nu­spren­dė do­va­no­ti pi­ni­gus.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Komentarai  

0 # Emersonsathy 2019-08-02 20:52
Пантогор - гель для суставов быстро избавит от боли в суставах без вреда для здоровья. Болят суставы? Пантогор избавит Вас от боли!
Гель из уникальных пант канадского марала вернет вас к полноценной жизни в считанные минуты! ====> http://c.twnt.ru/ud6b
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų