Vanduo iš gatvių srūva tiesiog į upę

Gedimino Nemunaičio nuotr. Nesant lietaus kanalizacijos valymo įrenginių, kai kurios gatvės kartais paplūsta. Gedimino Nemunaičio nuotr. Nesant lietaus kanalizacijos valymo įrenginių, kai kurios gatvės kartais paplūsta.

Pa­gal su­da­ry­tą Uk­mer­gės pa­vir­ši­nių nuo­te­kų tvar­ky­mo sche­mą mies­to te­ri­to­ri­jo­je tu­rė­tų bū­ti 20 va­di­na­mo­sios lie­taus ka­na­li­za­ci­jos įren­gi­nių. Šiuo me­tu yra tik vie­nas.

Mū­sų ra­jo­ne nė­ra nė vie­no ofi­cia­laus pa­plū­di­mio. Apie tai ra­šė­me „Uk­mer­gės ži­nių“ lie­pos 24 d. nu­me­ry­je. Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai tei­gia, jog lė­šų pa­plū­di­miui įreng­ti šiuo me­tu nė­ra skir­ta, ta­čiau šios pro­ble­mos spren­di­mas vis tiek tu­rė­tų bū­ti ras­tas ir apie tai svars­to­ma. Ma­no­ma, kad hi­gie­nos nor­mas ati­tin­kan­tį pa­plū­di­mį įreng­ti tin­ka­miau­sia vie­ta bū­tų prie Mū­šios tven­ki­nio.

Dau­ge­liui uk­mer­giš­kių at­ro­do, kad ši vie­ta per­ne­lyg nu­to­lu­si nuo mies­to, ir pa­plū­di­mį siū­lo įreng­ti prie Šven­to­sios upės mies­to te­ri­to­ri­jo­je.

Tuo tar­pu spe­cia­lis­tai ti­ki­na, kad to­kio pa­plū­di­mio ofi­cia­liai „pa­lai­min­ti“ nė ne­bū­tų įma­no­ma – ne­sant mies­te pa­vir­ši­nio van­dens nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nių, jis ne­ati­tik­tų hi­gie­nos nor­mų.

Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs uk­mer­giš­kis Ta­das klau­sė, kaip į to­kį reiš­ki­nį, kuo­met vi­sas van­duo iš gat­vių su­te­ka į Šven­tą­ją, žiū­ri ap­lin­ko­sau­gos spe­cia­lis­tai. „Vie­nam au­to­mo­bi­liui – ir tam ne­lei­džia­ma prie upės ar­čiau, nei yra nu­sta­ty­tos ap­sau­gos zo­nos, pri­va­žiuo­ti, kad tik koks la­šas ne­nu­la­šė­tų. O, pa­si­ro­do, iš vi­so mies­to su­bė­ga ir vis tiek vi­siems ge­rai“, – svars­tė žmo­gus. Jis taip pat tei­ra­vo­si, ko­kių prie­mo­nių ima­si ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai, gal yra ir sa­vi­val­dy­bę ka­da nu­bau­dę už tar­šą.

Reg­la­men­te – sau­gik­lis sa­vi­val­dy­bėms

Vil­niaus re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Uk­mer­gės ra­jo­no agen­tū­ros ve­dė­jas Jo­nas Či­vas sa­ko, kad ši pro­ble­ma iš­ky­la ir ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se. Ta­čiau, pa­sak jo, baus­ti sa­vi­val­dy­bės net ir ne­iš­ei­tų dėl pa­čios įsta­ty­mi­nės ba­zės.

Mat ap­lin­kos mi­nist­ro pa­tvir­tin­ta­me pa­vir­ši­nių nuo­te­kų tvar­ky­mo reg­la­men­te nė­ra to­kio punk­to, ku­rį ga­li­ma pri­tai­ky­ti esa­mai si­tu­a­ci­jai.

Ja­me nu­ro­do­ma, kad ga­li­mai ter­šia­ma te­ri­to­ri­ja – at­vi­ra te­ri­to­ri­ja, ku­ri dėl jo­je vyk­do­mos veik­los ter­šia­ma pa­vo­jin­go­sio­mis me­džia­go­mis: di­des­nis kaip 0,5 ha tech­ni­kos kie­mas, au­to­trans­por­to, že­mės ūkio tech­ni­kos, re­mon­to, ar­dy­mo, tech­ni­nės prie­žiū­ros, di­des­nė kaip 0,5 ha au­to­trans­por­to sto­vė­ji­mo aikš­te­lė, iš­sky­rus vie­šą­sias aikš­te­les.

Či­vo tei­gi­mu, ši pas­ku­ti­nė są­vo­ka „iš­sky­rus vie­šą­sias aikš­te­les“ ir su­ri­ša ran­kas ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams griež­čiau rei­ka­lau­ti iš sa­vi­val­dy­bių pa­vir­ši­nių nuo­te­kų tvar­ky­mo įren­gi­nių ar­ba tai­ky­ti bau­das. Ta­čiau jis pa­aiš­ki­no, kad su­si­ti­ki­muo­se su ra­jo­no va­do­vais nuo­lat šį klau­si­mą ke­lia, pri­me­na apie tai.

Pa­sak J. Či­vo, Uk­mer­gė tik­rai nė­ra vie­nin­te­lė, ne­tu­rin­ti to­kio pa­vir­ši­nių nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nių tin­klo, ku­ris tu­rė­tų bū­ti pa­gal te­ri­to­ri­ją. Ši pro­ble­ma yra ir vi­sos ša­lies mas­tu.

Rei­kia 20 – tu­rim vie­ną

UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ di­rek­to­rius Ri­mas Ar­lins­kas sa­ko, kad yra su­da­ry­ta ben­dra pa­vir­ši­nių nuo­te­kų tvar­ky­mo Uk­mer­gės mies­te sche­ma. Vi­sa mies­to te­ri­to­ri­ja yra su­skirs­ty­ta į 20 ba­sei­nų. Pa­gal ga­lio­jan­čius rei­ka­la­vi­mus tiek pat tu­rė­tų bū­ti ir pa­vir­ši­nių nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nių. Pa­gal te­ri­to­ri­jų dy­dį ap­skai­čiuo­ja­ma, ko­kio na­šu­mo įren­gi­niai tu­rė­tų bū­ti pa­sta­ty­ti.

Šiuo me­tu Uk­mer­gė­je jie yra tik vie­no­je vie­to­je – Ute­nos gat­vė­je. Į juos su­bė­ga pa­vir­ši­nis van­duo iš da­lies Vy­tau­to, Kau­no, Ge­di­mi­no, Baž­ny­čios, ki­tų gat­vių.

Šių įren­gi­nių na­šu­mas – 144 ku­bi­niai met­rai per va­lan­dą. Di­rek­to­rius sa­ko, kad šiai te­ri­to­ri­jai to­kio na­šu­mo pa­kan­ka.

Ženg­sim ma­žais žings­ne­liais

Toks pro­jek­tas, pa­gal ku­rį tu­rė­jo bū­ti Kau­no gat­vės ga­le įreng­ti ben­dri mies­to pa­vir­ši­nio van­dens va­ly­mo įren­gi­niai, bu­vo pa­reng­tas dar so­viet­me­čiu. Ta­čiau jis taip ir nu­sė­do kaž­kur ar­chy­vuo­se.

Pa­sak R. Ar­lins­ko, per­spek­ty­vo­je tik­rai lau­kia šių tin­klų plėt­ra, ta­čiau tai bus at­lie­ka­ma pa­laips­niui. Pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis, pa­vir­ši­nių nuo­te­kų tin­klų plėt­rai ir re­konst­ruk­ci­jai 2014–2020 me­tų lai­ko­tar­piu Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jo­je Uk­mer­gei nu­ma­ty­ta apie 1 mln. eu­rų. Ta­čiau ši su­ma dar nė­ra pa­tvir­tin­ta.

Taip pat di­rek­to­rius pa­sa­ko­jo, jog ka­dan­gi į pri­ori­te­ti­nį gat­vių, ku­rias pir­miau­sia nu­ma­to­ma re­konst­ruo­ti, są­ra­šą įtrauk­ta ir Va­sa­rio 16-osios gat­vė, čia tu­rė­tų at­si­ras­ti ir nau­jie­ji va­ly­mo įren­gi­niai. Jie bū­tų pri­skir­ti ap­lin­ki­nei te­ri­to­ri­jai – Va­sa­rio 16-osios, da­liai Kau­no, Del­tu­vos gat­vėms.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų