Vanduo iš gatvių srūva tiesiog į upę

Vanduo iš gatvių srūva tiesiog į upę / Gedimino Nemunaičio nuotr. Nesant lietaus kanalizacijos valymo įrenginių

Pa­gal su­da­ry­tą Uk­mer­gės pa­vir­ši­nių nuo­te­kų tvar­ky­mo sche­mą mies­to te­ri­to­ri­jo­je tu­rė­tų bū­ti 20 va­di­na­mo­sios lie­taus ka­na­li­za­ci­jos įren­gi­nių. Šiuo me­tu yra tik vie­nas.

Mū­sų ra­jo­ne nė­ra nė vie­no ofi­cia­laus pa­plū­di­mio. Apie tai ra­šė­me „Uk­mer­gės ži­nių“ lie­pos 24 d. nu­me­ry­je. Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai tei­gia, jog lė­šų pa­plū­di­miui įreng­ti šiuo me­tu nė­ra skir­ta, ta­čiau šios pro­ble­mos spren­di­mas vis tiek tu­rė­tų bū­ti ras­tas ir apie tai svars­to­ma. Ma­no­ma, kad hi­gie­nos nor­mas ati­tin­kan­tį pa­plū­di­mį įreng­ti tin­ka­miau­sia vie­ta bū­tų prie Mū­šios tven­ki­nio.

Dau­ge­liui uk­mer­giš­kių at­ro­do, kad ši vie­ta per­ne­lyg nu­to­lu­si nuo mies­to, ir pa­plū­di­mį siū­lo įreng­ti prie Šven­to­sios upės mies­to te­ri­to­ri­jo­je.

Tuo tar­pu spe­cia­lis­tai ti­ki­na, kad to­kio pa­plū­di­mio ofi­cia­liai „pa­lai­min­ti“ nė ne­bū­tų įma­no­ma – ne­sant mies­te pa­vir­ši­nio van­dens nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nių, jis ne­ati­tik­tų hi­gie­nos nor­mų.

Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs uk­mer­giš­kis Ta­das klau­sė, kaip į to­kį reiš­ki­nį, kuo­met vi­sas van­duo iš gat­vių su­te­ka į Šven­tą­ją, žiū­ri ap­lin­ko­sau­gos spe­cia­lis­tai. „Vie­nam au­to­mo­bi­liui – ir tam ne­lei­džia­ma prie upės ar­čiau, nei yra nu­sta­ty­tos ap­sau­gos zo­nos, pri­va­žiuo­ti, kad tik koks la­šas ne­nu­la­šė­tų. O, pa­si­ro­do, iš vi­so mies­to su­bė­ga ir vis tiek vi­siems ge­rai“, – svars­tė žmo­gus. Jis taip pat tei­ra­vo­si, ko­kių prie­mo­nių ima­si ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai, gal yra ir sa­vi­val­dy­bę ka­da nu­bau­dę už tar­šą.

Reg­la­men­te – sau­gik­lis sa­vi­val­dy­bėms

Vil­niaus re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Uk­mer­gės ra­jo­no agen­tū­ros ve­dė­jas Jo­nas Či­vas sa­ko, kad ši pro­ble­ma iš­ky­la ir ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se. Ta­čiau, pa­sak jo, baus­ti sa­vi­val­dy­bės net ir ne­iš­ei­tų dėl pa­čios įsta­ty­mi­nės ba­zės.

Mat ap­lin­kos mi­nist­ro pa­tvir­tin­ta­me pa­vir­ši­nių nuo­te­kų tvar­ky­mo reg­la­men­te nė­ra to­kio punk­to, ku­rį ga­li­ma pri­tai­ky­ti esa­mai si­tu­a­ci­jai.

Ja­me nu­ro­do­ma, kad ga­li­mai ter­šia­ma te­ri­to­ri­ja – at­vi­ra te­ri­to­ri­ja, ku­ri dėl jo­je vyk­do­mos veik­los ter­šia­ma pa­vo­jin­go­sio­mis me­džia­go­mis: di­des­nis kaip 0,5 ha tech­ni­kos kie­mas, au­to­trans­por­to, že­mės ūkio tech­ni­kos, re­mon­to, ar­dy­mo, tech­ni­nės prie­žiū­ros, di­des­nė kaip 0,5 ha au­to­trans­por­to sto­vė­ji­mo aikš­te­lė, iš­sky­rus vie­šą­sias aikš­te­les.

Či­vo tei­gi­mu, ši pas­ku­ti­nė są­vo­ka „iš­sky­rus vie­šą­sias aikš­te­les“ ir su­ri­ša ran­kas ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams griež­čiau rei­ka­lau­ti iš sa­vi­val­dy­bių pa­vir­ši­nių nuo­te­kų tvar­ky­mo įren­gi­nių ar­ba tai­ky­ti bau­das. Ta­čiau jis pa­aiš­ki­no, kad su­si­ti­ki­muo­se su ra­jo­no va­do­vais nuo­lat šį klau­si­mą ke­lia, pri­me­na apie tai.

Pa­sak J. Či­vo, Uk­mer­gė tik­rai nė­ra vie­nin­te­lė, ne­tu­rin­ti to­kio pa­vir­ši­nių nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nių tin­klo, ku­ris tu­rė­tų bū­ti pa­gal te­ri­to­ri­ją. Ši pro­ble­ma yra ir vi­sos ša­lies mas­tu.

Rei­kia 20 – tu­rim vie­ną

UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ di­rek­to­rius Ri­mas Ar­lins­kas sa­ko, kad yra su­da­ry­ta ben­dra pa­vir­ši­nių nuo­te­kų tvar­ky­mo Uk­mer­gės mies­te sche­ma. Vi­sa mies­to te­ri­to­ri­ja yra su­skirs­ty­ta į 20 ba­sei­nų. Pa­gal ga­lio­jan­čius rei­ka­la­vi­mus tiek pat tu­rė­tų bū­ti ir pa­vir­ši­nių nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nių. Pa­gal te­ri­to­ri­jų dy­dį ap­skai­čiuo­ja­ma, ko­kio na­šu­mo įren­gi­niai tu­rė­tų bū­ti pa­sta­ty­ti.

Šiuo me­tu Uk­mer­gė­je jie yra tik vie­no­je vie­to­je – Ute­nos gat­vė­je. Į juos su­bė­ga pa­vir­ši­nis van­duo iš da­lies Vy­tau­to, Kau­no, Ge­di­mi­no, Baž­ny­čios, ki­tų gat­vių.

Šių įren­gi­nių na­šu­mas – 144 ku­bi­niai met­rai per va­lan­dą. Di­rek­to­rius sa­ko, kad šiai te­ri­to­ri­jai to­kio na­šu­mo pa­kan­ka.

Ženg­sim ma­žais žings­ne­liais

Toks pro­jek­tas, pa­gal ku­rį tu­rė­jo bū­ti Kau­no gat­vės ga­le įreng­ti ben­dri mies­to pa­vir­ši­nio van­dens va­ly­mo įren­gi­niai, bu­vo pa­reng­tas dar so­viet­me­čiu. Ta­čiau jis taip ir nu­sė­do kaž­kur ar­chy­vuo­se.

Pa­sak R. Ar­lins­ko, per­spek­ty­vo­je tik­rai lau­kia šių tin­klų plėt­ra, ta­čiau tai bus at­lie­ka­ma pa­laips­niui. Pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis, pa­vir­ši­nių nuo­te­kų tin­klų plėt­rai ir re­konst­ruk­ci­jai 2014–2020 me­tų lai­ko­tar­piu Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jo­je Uk­mer­gei nu­ma­ty­ta apie 1 mln. eu­rų. Ta­čiau ši su­ma dar nė­ra pa­tvir­tin­ta.

Taip pat di­rek­to­rius pa­sa­ko­jo, jog ka­dan­gi į pri­ori­te­ti­nį gat­vių, ku­rias pir­miau­sia nu­ma­to­ma re­konst­ruo­ti, są­ra­šą įtrauk­ta ir Va­sa­rio 16-osios gat­vė, čia tu­rė­tų at­si­ras­ti ir nau­jie­ji va­ly­mo įren­gi­niai. Jie bū­tų pri­skir­ti ap­lin­ki­nei te­ri­to­ri­jai – Va­sa­rio 16-osios, da­liai Kau­no, Del­tu­vos gat­vėms.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *