Tvarką kapinėse velka į griežtesnį rūbą

Kapinėse ruošiamasi įvesti tvarką. Kapinėse ruošiamasi įvesti tvarką.

Mies­to se­niū­ni­ja pa­ren­gė ir ra­jo­no ta­ry­bos svars­ty­mui tei­kia Žmo­nių pa­lai­kų lai­do­ji­mo ir ka­pi­nių lan­ky­mo Uk­mer­gės ra­jo­ne tvar­ką. Pa­grin­di­nė ap­lin­ky­bė, ko­dėl rei­kė­jo keis­ti anks­čiau ga­lio­ju­sias tai­syk­les, – Duks­ty­nos ka­pi­nė­se pa­sta­ty­tas ko­lum­ba­riu­mas.

Nau­jo­je tvar­ko­je at­si­ra­do griež­tes­nių ap­ri­bo­ji­mų pa­min­klų sta­ty­to­jams bei ka­pi­nių lan­ky­to­jams.

Nau­ja tvar­ka nu­sta­tys lei­di­mo lai­do­ti ra­jo­no ka­pi­nė­se iš­da­vi­mo, ka­pa­vie­čių ar ko­lum­ba­riu­mo ni­šų sky­ri­mo ir lai­do­ji­mo jo­se, tvar­ky­mo są­ly­gas.

Lig šiol lai­do­jant ir tvar­kant ka­pi­nes va­do­vau­ta­si 2010 m. pa­tvir­tin­to­mis Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je esan­čių ka­pi­nių tvar­ky­mo tai­syk­lė­mis. Mies­to se­niū­nė Zi­ta Pe­čiu­lie­nė pa­sa­ko­jo, kad pa­grin­di­nė ap­lin­ky­bė, ko­dėl rei­kė­jo keis­ti tai­syk­les, – Duks­ty­nos ka­pi­nė­se pa­sta­ty­tas ko­lum­ba­riu­mas.

Do­ku­men­te – daug su šia nau­jo­ve su­si­ju­sių punk­tų. Ko­lum­ba­riu­mo ni­ša at­sa­kin­gam lai­do­jan­čiam as­me­niui bus nuo­mo­ja­ma 99 me­tams už nu­sta­ty­tą nuo­mos mo­kes­tį. Siū­lo­ma, kad jis siek­tų 1200 eu­rų, ta­čiau dėl šios su­mos dar ver­da dis­ku­si­jos.

Siū­ly­mą dar taip pat tvir­tins ra­jo­no ta­ry­ba.

Nuo­mos mo­kes­tis – vien­kar­ti­nis ir su­mo­ka­mas iš kar­to. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui iš­lei­dus įsa­ky­mą apie su­ti­ki­mą nuo­mo­ti ko­lum­ba­riu­mo ni­šą, bū­tų pa­si­ra­šo­ma nuo­mos su­tar­tis.

Siū­lo­ma, kad nuo­mos mo­kes­čio lė­šos bū­tų per­ve­da­mos į at­ski­rą ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės są­skai­tą ir nau­do­ja­mos ki­tiems ko­lum­ba­riu­mams įreng­ti.

„Pa­gerb­da­mi mi­ru­siuo­sius, lan­ky­to­jai prie ko­lum­ba­riu­mo ga­li pa­dė­ti gy­vų gė­lių, už­deg­ti žva­ku­čių. Lai­do­ji­mo me­tu at­neš­ti ge­du­lin­gi vai­ni­kai, krep­še­liai, gė­lės prie ko­lum­ba­riu­mo lai­ko­mi tris pa­ras“.

„Kre­muo­tus žmo­gaus pa­lai­kus ga­li bū­ti lei­džia­ma iš­bars­ty­ti ka­pi­nė­se esan­čia­me pe­le­nų bars­ty­mo lau­ke“.

„Ko­lum­ba­riu­mo ni­ša ga­li bū­ti lai­ko­ma tuš­čia (re­zer­vuo­ta)“.

„Ant ko­lum­ba­riu­mo ak­mens plokš­tės už­ra­šo­ma: re­li­gi­nis žen­klas, mi­ru­sio­jo var­das, pa­var­dė, gi­mi­mo ir mir­ties me­tai. Ant plokš­tės ga­li bū­ti už­ra­šo­mi ne dau­giau kaip ke­tu­rių mi­ru­sių as­me­nų duo­me­nys, jo­kie ki­ti įra­šai ar pa­žy­mė­ji­mai sau­gyk­los ni­šą den­gian­čio­je plokš­tė­je ne­da­ro­mi. Įra­šai ant ko­lum­ba­riu­mo ni­šos ak­mens plokš­tės da­ro­mi vie­no­do dy­džio lie­tu­viš­ko­mis rai­dė­mis, vie­no­du šrif­tu. Įra­šai ga­li bū­ti pa­ryš­ki­na­mi si­dab­ri­ne spal­va“.

„Ak­mens plokš­tės iš­da­vi­mą ir tvir­ti­ni­mą ni­šo­je, įra­šo ant ko­lum­ba­riu­mo ni­šos plokš­tės iš­ka­li­mą or­ga­ni­zuo­ja už ko­lum­ba­riu­mo prie­žiū­rą at­sa­kin­gas as­muo“.

„Vie­no­je iš­nuo­mo­to­je ko­lum­ba­riu­mo ni­šo­je sau­go­ma ne dau­giau kaip ke­tu­rios ur­nos su kre­muo­tais žmo­nių pa­lai­kais“.

„Kiek­vie­ną kar­tą šei­mos ko­lum­ba­riu­mo ni­šo­je lai­do­jant ur­ną pa­pil­do­mai ne­mo­ka­ma“.

Šie ir ki­ti punk­tai įra­šy­ti nau­jo­je kol kas dar ne­pa­tvir­tin­to­je, svars­ty­mui tei­kia­mo­je tvar­ko­je.

Nu­sta­ty­tas lai­do­ji­mo lai­kas

Pa­sak se­niū­nės Z. Pe­čiu­lie­nės, bū­ta ir dau­giau si­tu­a­ci­jų, vyks­tan­čių ka­pi­nė­se, dėl ku­rių rei­kė­jo to­bu­lin­ti ir pil­dy­ti 2010 me­tais tvir­tin­tas tai­syk­les. Vie­nas iš siū­ly­mų – kad Uk­mer­gės ra­jo­no vie­šo­sio­se ka­pi­nė­se lai­do­ti bū­tų lei­džia­ma nuo 10 iki 17 val., vals­ty­bi­nių šven­čių die­no­mis − nuo 14 iki 17 val. Anks­tes­nis lai­kas bu­vo nuo 8 iki 17 val., iš­sky­rus di­dži­ą­sias me­tų šven­tes.

Siū­lo­ma ri­bo­ti ir pa­tį ka­pi­nių lan­ky­mo lai­ką: ka­pi­nes lan­ky­ti bū­tų leis­ta ba­lan­džio 1 d. – rug­sė­jo 30 d. – nuo 8 iki 21 val., spa­lio 1 d. – ko­vo 31 d. – nuo 9 iki 18 val. Ap­ri­bo­ti ka­pi­nių lan­ky­mo lai­ką pa­siū­ly­ta net per Vi­sų šven­tų­jų ir Vė­li­nių šven­tes – lap­kri­čio 1 ir 2 d. lan­ky­tis ka­pi­nė­se bū­tų ga­li­ma nuo 9 iki 22 val.

Skelbs pa­ieš­ką

Griež­čiau tvar­kos ren­gė­jai siū­lo žvelg­ti ir į ka­pi­nių ne­pri­žiū­rin­čius as­me­nis. Mies­to se­niū­nė Z. Pe­čiu­lie­nė pa­sa­ko­jo, kad per­nai Vaiž­gan­to ka­pi­nė­se vals­ty­bės lė­šo­mis tvar­ky­ta net 70 ka­pų, Duks­ty­nos ka­pi­nė­se – 50 ar­ti­mie­siems ne­rei­ka­lin­gų ka­pa­vie­čių.

Siū­lo­ma, kad ne­pri­žiū­rė­ti žo­lė­mis ap­au­gę ka­pai jau po me­tų bū­tų skel­bia­mi kaip ne­pri­žiū­ri­mi. Už ka­pa­vie­tės prie­žiū­rą at­sa­kin­gas as­muo bū­tų raš­tu in­for­muo­ja­mas, jog ne­si­lai­ko sa­vo prie­vo­lių. Jei ne­ga­li­ma nu­sta­ty­ti, kas at­sa­kin­gas už ka­pa­vie­tės prie­žiū­rą, apie ne­pri­žiū­ri­mą ka­pa­vie­tę bū­tų skel­bia­ma spau­do­je, sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je ir ka­pi­nių in­for­ma­ci­nė­je len­to­je.

To­kia in­for­ma­ci­ja pri­va­lė­tų bū­ti pa­skelb­ta ne ma­žiau kaip 3 kar­tus. Jei per me­tus nie­kas ne­si­kreip­tų, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui bū­tų tei­kia­mas ne­pri­žiū­ri­mų ka­pa­vie­čių są­ra­šas ir pra­šo­ma spręs­ti to­les­nio lai­do­ji­mo jo­se klau­si­mą.

Griež­tins pa­si­va­ži­nė­ji­mus

Siū­lo­ma ka­pi­nė­se nu­sta­ty­ti dau­giau ap­ri­bo­ji­mų. Pir­miau­siai – ypač su­griež­tin­ti va­ži­nė­ji­mą bet ko­kio­mis mo­to­ri­nė­mis trans­por­to prie­mo­nė­mis, iš­sky­rus spe­cia­lių­jų tar­ny­bų trans­por­tą, ka­pi­nių prie­žiū­ros dar­bus at­lie­kan­čios įmo­nės trans­por­tą, trans­por­to prie­mo­nes, ve­žan­čias ne­įga­liuo­sius.

„Ra­tuo­ta“ tei­sė bū­tų su­teik­ta lai­do­ji­mo pro­ce­si­jos me­tu ve­žant pa­lai­kus, įvež­ti pa­min­klus, sta­ty­bi­nius ga­mi­nius ir me­džia­gas bū­tų ga­li­ma, kai ve­ža­ma ne ma­žiau kaip 75 kg tam skir­tų me­džia­gų ir kai dar­bams at­lik­ti rei­ka­lin­gas me­džia­gas su­dė­tin­ga ga­ben­ti iki ka­pa­vie­tės be trans­por­to.

Įtvir­tin­ti siū­lo­ma ir, re­gis, sa­vai­me su­pran­ta­mus ri­bo­ji­mus: „žais­ti bet ko­kius žai­di­mus, va­ži­nė­tis ried­len­tė­mis, rie­du­čiais, ga­ny­ti gy­vu­lius, ve­džio­ti gy­vū­nus ar vaikš­čio­ti su jais“.

Pri­va­lės iš­vež­ti

Su­klus­ti tu­rė­tų ir žel­di­nių my­lė­to­jai: siū­lo­ma už­draus­ti sa­va­va­liš­kai ben­dro­jo nau­do­ji­mo vie­to­se so­din­ti žel­di­nius, o ka­pa­vie­tė­se – miš­kams įveis­ti nau­do­ja­mus ar ki­tus stam­bią šak­nų ir ša­kų sis­te­mą tu­rin­čius me­džius.

Už tu­ri­mos ka­pa­vie­tės ri­bos siū­lo­ma ne­leis­ti sta­ty­ti suo­lų neat­si­klau­sus lei­di­mo, keis­ti pri­ėji­mų prie ka­pa­vie­čių dan­gą.

Jei tvar­kos punk­tams bus pri­tar­ta, griež­tes­nės tvar­kos pri­va­lės lai­ky­tis pa­min­klų sta­ty­to­jai: vi­sas šių dar­bų vyk­dy­mo me­tu su­si­da­riu­sias at­lie­kas – nu­griau­tus, iš­ar­dy­tus se­nus sta­ti­nius, sta­ti­nių ir sta­ty­bi­nių ga­mi­nių nuo­lau­žas, ne­pa­nau­do­tas sta­ty­bi­nes me­džia­gas jie pri­va­lės iš­vež­ti lai­ky­da­mie­si Uk­mer­gės ra­jo­no at­lie­kų tvar­ky­mo tai­syk­lių.

Ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ria­me nu­ma­to­ma svars­ty­ti pa­reng­tą Žmo­nių pa­lai­kų lai­do­ji­mo ir ka­pi­nių lan­ky­mo Uk­mer­gės ra­jo­ne tvar­ką, vyks ki­tą sa­vai­tę.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų