Tvarką kapinėse velka į griežtesnį rūbą

Tvarką kapinėse velka į griežtesnį rūbą / Kapinėse ruošiamasi įvesti tvarką.

Mies­to se­niū­ni­ja pa­ren­gė ir ra­jo­no ta­ry­bos svars­ty­mui tei­kia Žmo­nių pa­lai­kų lai­do­ji­mo ir ka­pi­nių lan­ky­mo Uk­mer­gės ra­jo­ne tvar­ką. Pa­grin­di­nė ap­lin­ky­bė, ko­dėl rei­kė­jo keis­ti anks­čiau ga­lio­ju­sias tai­syk­les, – Duks­ty­nos ka­pi­nė­se pa­sta­ty­tas ko­lum­ba­riu­mas.

Nau­jo­je tvar­ko­je at­si­ra­do griež­tes­nių ap­ri­bo­ji­mų pa­min­klų sta­ty­to­jams bei ka­pi­nių lan­ky­to­jams.

Nau­ja tvar­ka nu­sta­tys lei­di­mo lai­do­ti ra­jo­no ka­pi­nė­se iš­da­vi­mo, ka­pa­vie­čių ar ko­lum­ba­riu­mo ni­šų sky­ri­mo ir lai­do­ji­mo jo­se, tvar­ky­mo są­ly­gas.

Lig šiol lai­do­jant ir tvar­kant ka­pi­nes va­do­vau­ta­si 2010 m. pa­tvir­tin­to­mis Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je esan­čių ka­pi­nių tvar­ky­mo tai­syk­lė­mis. Mies­to se­niū­nė Zi­ta Pe­čiu­lie­nė pa­sa­ko­jo, kad pa­grin­di­nė ap­lin­ky­bė, ko­dėl rei­kė­jo keis­ti tai­syk­les, – Duks­ty­nos ka­pi­nė­se pa­sta­ty­tas ko­lum­ba­riu­mas.

Do­ku­men­te – daug su šia nau­jo­ve su­si­ju­sių punk­tų. Ko­lum­ba­riu­mo ni­ša at­sa­kin­gam lai­do­jan­čiam as­me­niui bus nuo­mo­ja­ma 99 me­tams už nu­sta­ty­tą nuo­mos mo­kes­tį. Siū­lo­ma, kad jis siek­tų 1200 eu­rų, ta­čiau dėl šios su­mos dar ver­da dis­ku­si­jos.

Siū­ly­mą dar taip pat tvir­tins ra­jo­no ta­ry­ba.

Nuo­mos mo­kes­tis – vien­kar­ti­nis ir su­mo­ka­mas iš kar­to. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui iš­lei­dus įsa­ky­mą apie su­ti­ki­mą nuo­mo­ti ko­lum­ba­riu­mo ni­šą, bū­tų pa­si­ra­šo­ma nuo­mos su­tar­tis.

Siū­lo­ma, kad nuo­mos mo­kes­čio lė­šos bū­tų per­ve­da­mos į at­ski­rą ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės są­skai­tą ir nau­do­ja­mos ki­tiems ko­lum­ba­riu­mams įreng­ti.

„Pa­gerb­da­mi mi­ru­siuo­sius, lan­ky­to­jai prie ko­lum­ba­riu­mo ga­li pa­dė­ti gy­vų gė­lių, už­deg­ti žva­ku­čių. Lai­do­ji­mo me­tu at­neš­ti ge­du­lin­gi vai­ni­kai, krep­še­liai, gė­lės prie ko­lum­ba­riu­mo lai­ko­mi tris pa­ras“.

„Kre­muo­tus žmo­gaus pa­lai­kus ga­li bū­ti lei­džia­ma iš­bars­ty­ti ka­pi­nė­se esan­čia­me pe­le­nų bars­ty­mo lau­ke“.

„Ko­lum­ba­riu­mo ni­ša ga­li bū­ti lai­ko­ma tuš­čia (re­zer­vuo­ta)“.

„Ant ko­lum­ba­riu­mo ak­mens plokš­tės už­ra­šo­ma: re­li­gi­nis žen­klas, mi­ru­sio­jo var­das, pa­var­dė, gi­mi­mo ir mir­ties me­tai. Ant plokš­tės ga­li bū­ti už­ra­šo­mi ne dau­giau kaip ke­tu­rių mi­ru­sių as­me­nų duo­me­nys, jo­kie ki­ti įra­šai ar pa­žy­mė­ji­mai sau­gyk­los ni­šą den­gian­čio­je plokš­tė­je ne­da­ro­mi. Įra­šai ant ko­lum­ba­riu­mo ni­šos ak­mens plokš­tės da­ro­mi vie­no­do dy­džio lie­tu­viš­ko­mis rai­dė­mis, vie­no­du šrif­tu. Įra­šai ga­li bū­ti pa­ryš­ki­na­mi si­dab­ri­ne spal­va“.

„Ak­mens plokš­tės iš­da­vi­mą ir tvir­ti­ni­mą ni­šo­je, įra­šo ant ko­lum­ba­riu­mo ni­šos plokš­tės iš­ka­li­mą or­ga­ni­zuo­ja už ko­lum­ba­riu­mo prie­žiū­rą at­sa­kin­gas as­muo“.

„Vie­no­je iš­nuo­mo­to­je ko­lum­ba­riu­mo ni­šo­je sau­go­ma ne dau­giau kaip ke­tu­rios ur­nos su kre­muo­tais žmo­nių pa­lai­kais“.

„Kiek­vie­ną kar­tą šei­mos ko­lum­ba­riu­mo ni­šo­je lai­do­jant ur­ną pa­pil­do­mai ne­mo­ka­ma“.

Šie ir ki­ti punk­tai įra­šy­ti nau­jo­je kol kas dar ne­pa­tvir­tin­to­je, svars­ty­mui tei­kia­mo­je tvar­ko­je.

Nu­sta­ty­tas lai­do­ji­mo lai­kas

Pa­sak se­niū­nės Z. Pe­čiu­lie­nės, bū­ta ir dau­giau si­tu­a­ci­jų, vyks­tan­čių ka­pi­nė­se, dėl ku­rių rei­kė­jo to­bu­lin­ti ir pil­dy­ti 2010 me­tais tvir­tin­tas tai­syk­les. Vie­nas iš siū­ly­mų – kad Uk­mer­gės ra­jo­no vie­šo­sio­se ka­pi­nė­se lai­do­ti bū­tų lei­džia­ma nuo 10 iki 17 val., vals­ty­bi­nių šven­čių die­no­mis − nuo 14 iki 17 val. Anks­tes­nis lai­kas bu­vo nuo 8 iki 17 val., iš­sky­rus di­dži­ą­sias me­tų šven­tes.

Siū­lo­ma ri­bo­ti ir pa­tį ka­pi­nių lan­ky­mo lai­ką: ka­pi­nes lan­ky­ti bū­tų leis­ta ba­lan­džio 1 d. – rug­sė­jo 30 d. – nuo 8 iki 21 val., spa­lio 1 d. – ko­vo 31 d. – nuo 9 iki 18 val. Ap­ri­bo­ti ka­pi­nių lan­ky­mo lai­ką pa­siū­ly­ta net per Vi­sų šven­tų­jų ir Vė­li­nių šven­tes – lap­kri­čio 1 ir 2 d. lan­ky­tis ka­pi­nė­se bū­tų ga­li­ma nuo 9 iki 22 val.

Skelbs pa­ieš­ką

Griež­čiau tvar­kos ren­gė­jai siū­lo žvelg­ti ir į ka­pi­nių ne­pri­žiū­rin­čius as­me­nis. Mies­to se­niū­nė Z. Pe­čiu­lie­nė pa­sa­ko­jo, kad per­nai Vaiž­gan­to ka­pi­nė­se vals­ty­bės lė­šo­mis tvar­ky­ta net 70 ka­pų, Duks­ty­nos ka­pi­nė­se – 50 ar­ti­mie­siems ne­rei­ka­lin­gų ka­pa­vie­čių.

Siū­lo­ma, kad ne­pri­žiū­rė­ti žo­lė­mis ap­au­gę ka­pai jau po me­tų bū­tų skel­bia­mi kaip ne­pri­žiū­ri­mi. Už ka­pa­vie­tės prie­žiū­rą at­sa­kin­gas as­muo bū­tų raš­tu in­for­muo­ja­mas, jog ne­si­lai­ko sa­vo prie­vo­lių. Jei ne­ga­li­ma nu­sta­ty­ti, kas at­sa­kin­gas už ka­pa­vie­tės prie­žiū­rą, apie ne­pri­žiū­ri­mą ka­pa­vie­tę bū­tų skel­bia­ma spau­do­je, sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je ir ka­pi­nių in­for­ma­ci­nė­je len­to­je.

To­kia in­for­ma­ci­ja pri­va­lė­tų bū­ti pa­skelb­ta ne ma­žiau kaip 3 kar­tus. Jei per me­tus nie­kas ne­si­kreip­tų, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui bū­tų tei­kia­mas ne­pri­žiū­ri­mų ka­pa­vie­čių są­ra­šas ir pra­šo­ma spręs­ti to­les­nio lai­do­ji­mo jo­se klau­si­mą.

Griež­tins pa­si­va­ži­nė­ji­mus

Siū­lo­ma ka­pi­nė­se nu­sta­ty­ti dau­giau ap­ri­bo­ji­mų. Pir­miau­siai – ypač su­griež­tin­ti va­ži­nė­ji­mą bet ko­kio­mis mo­to­ri­nė­mis trans­por­to prie­mo­nė­mis, iš­sky­rus spe­cia­lių­jų tar­ny­bų trans­por­tą, ka­pi­nių prie­žiū­ros dar­bus at­lie­kan­čios įmo­nės trans­por­tą, trans­por­to prie­mo­nes, ve­žan­čias ne­įga­liuo­sius.

„Ra­tuo­ta“ tei­sė bū­tų su­teik­ta lai­do­ji­mo pro­ce­si­jos me­tu ve­žant pa­lai­kus, įvež­ti pa­min­klus, sta­ty­bi­nius ga­mi­nius ir me­džia­gas bū­tų ga­li­ma, kai ve­ža­ma ne ma­žiau kaip 75 kg tam skir­tų me­džia­gų ir kai dar­bams at­lik­ti rei­ka­lin­gas me­džia­gas su­dė­tin­ga ga­ben­ti iki ka­pa­vie­tės be trans­por­to.

Įtvir­tin­ti siū­lo­ma ir, re­gis, sa­vai­me su­pran­ta­mus ri­bo­ji­mus: „žais­ti bet ko­kius žai­di­mus, va­ži­nė­tis ried­len­tė­mis, rie­du­čiais, ga­ny­ti gy­vu­lius, ve­džio­ti gy­vū­nus ar vaikš­čio­ti su jais“.

Pri­va­lės iš­vež­ti

Su­klus­ti tu­rė­tų ir žel­di­nių my­lė­to­jai: siū­lo­ma už­draus­ti sa­va­va­liš­kai ben­dro­jo nau­do­ji­mo vie­to­se so­din­ti žel­di­nius, o ka­pa­vie­tė­se – miš­kams įveis­ti nau­do­ja­mus ar ki­tus stam­bią šak­nų ir ša­kų sis­te­mą tu­rin­čius me­džius.

Už tu­ri­mos ka­pa­vie­tės ri­bos siū­lo­ma ne­leis­ti sta­ty­ti suo­lų neat­si­klau­sus lei­di­mo, keis­ti pri­ėji­mų prie ka­pa­vie­čių dan­gą.

Jei tvar­kos punk­tams bus pri­tar­ta, griež­tes­nės tvar­kos pri­va­lės lai­ky­tis pa­min­klų sta­ty­to­jai: vi­sas šių dar­bų vyk­dy­mo me­tu su­si­da­riu­sias at­lie­kas – nu­griau­tus, iš­ar­dy­tus se­nus sta­ti­nius, sta­ti­nių ir sta­ty­bi­nių ga­mi­nių nuo­lau­žas, ne­pa­nau­do­tas sta­ty­bi­nes me­džia­gas jie pri­va­lės iš­vež­ti lai­ky­da­mie­si Uk­mer­gės ra­jo­no at­lie­kų tvar­ky­mo tai­syk­lių.

Ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ria­me nu­ma­to­ma svars­ty­ti pa­reng­tą Žmo­nių pa­lai­kų lai­do­ji­mo ir ka­pi­nių lan­ky­mo Uk­mer­gės ra­jo­ne tvar­ką, vyks ki­tą sa­vai­tę.

TAGGED:
Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *