Spausdinti šį puslapį

Planuoja vaduoti miestą nuo varnų

Vaidotės Šantarienės nuotr. Varna Vaidotės Šantarienės nuotr. Varna

Ar­tė­jant pa­va­sa­riui, Uk­mer­gė­je ren­gia­ma­si ko­vai su me­džiuo­se su­ka­mais var­na­liz­džiais. Mat pa­vė­la­vus, te­ri­to­ri­jas už­ka­riaus var­nos, o gy­ven­to­jai su­si­durs su ne­pa­ke­lia­mu šių paukščių triukš­mu ir ne­šva­ra.

Ša­lia dau­gia­bu­čių na­mų gau­siai au­gan­čius me­džius kas­met ap­nin­ka var­nos. Jų „kon­cer­tai“ bū­na to­kie triukš­min­gi, jog žmo­nės sa­ko ne­ga­lin­tys net lan­go at­si­da­ry­ti. Vie­na to­kių mies­to vie­tų – Kau­no gat­vė: dėl šių rū­pes­čių re­dak­ci­jai guo­dė­si ne vie­nas jos gy­ven­to­jas. Kad pa­dė­tų juos iš­spręs­ti, sa­ko net­gi ra­šę pra­šy­mus val­džiai.

Ta­čiau tai nė­ra taip pa­pras­ta, nes šiuos paukš­čius sau­go įsta­ty­mai. „Šau­dy­ti ne­ga­li­ma, nes mies­te tai drau­džia­ma. Kaž­ko­kių ki­to­kių prie­mo­nių nai­kin­ti var­nas ir­gi ne­ga­li­ma im­tis – ne­lei­džia Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja“, – sa­ko Uk­mer­gės mies­to se­niū­nė Zi­ta Pe­čiu­lie­nė. 

Nepa­si­kliau­ja­ma ir ga­li­my­be vai­ky­ti var­nas gar­sais. To­kia – pe­tar­do­mis ar per gar­sia­kal­bį lei­džia­mais sig­na­lais – nau­do­ja­si kai ku­rios sa­vi­val­dy­bės. „Jei pra­dė­sim gar­sais gai­nio­ti var­nas, tai dar ir gy­ven­to­jus iš­ve­sim iš pro­to“, – svars­to se­niū­nė. 

Spręs­ti pro­ble­mą bus ban­do­ma pra­de­dant nuo me­džių ir tuš­čių var­na­liz­džių. „Juos su­ka va­sa­rį, jau ga­li­ma ma­ty­ti Duks­ty­nos, ki­tuo­se mik­ro­ra­jo­nuo­se. Va­žiuo­sim su bokš­tais ir mė­gin­sim tuos liz­dus iš­imi­nė­ti“, – pa­sa­ko­jo ji. Tam ren­gia­ma­si šio mė­ne­sio pa­bai­go­je.

Vie­na la­biau­siai var­nų pa­mėg­tų vie­tų – ka­ri­nis mies­te­lis: Pa­va­sa­rio pra­džio­je ir čia, ir ki­to­se vie­to­se pla­nuo­ja­ma ap­žiū­rė­ti ir tvarkyti me­džius, liz­dus iš­pjau­ti ir iš­vež­ti, kol dar ne­de­da kiau­ši­nių, nes ko­vą jų liest jau ne­be­ga­li­ma.“

Tei­gia­ma, kad var­nos ren­ka­si ne­šva­rio­se te­ri­to­ri­jo­se, at­lie­kų kon­tei­ne­rių aikš­te­lė­se. „Ypač ten, kur ran­da mais­to. To­dėl gy­ven­to­jai te­gul ne­iš­me­ti­nė­ja jo li­ku­čių į kon­tei­ne­rius ir pa­ra­gi­na kai­my­nus to ne­da­ryt, kad mais­tas var­noms ne­bū­tų pri­ei­na­mas ir jos ne­ga­lė­tų bur­tis“, – sa­ko pa­šne­ko­vė. 

***

* Var­ni­nius paukš­čius sau­go Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­vos, ša­lies įsta­ty­mai. Nuo ko­vo 1 iki lie­pos 1 d. me­džio­ti, pi­ro­tech­ni­niu bū­du vai­ky­ti var­nas ar ar­dy­ti jų liz­dus drau­džia­ma, nes ta­da šie paukš­čiai pe­ri.

* Liz­dų ar­dy­mą bū­tent šiuo me­tu kai ku­rie spe­cia­lis­tai va­di­na ne­efek­ty­via prie­mo­ne, nes ko­vo ant­ro­je pu­sė­je, prieš de­dant kiau­ši­nius, liz­dai vėl su­su­ka­mi.

* Kaip ge­res­nę prie­mo­nę siū­lo paukš­čių bai­dy­mą tuo me­tu, kai liz­dai yra at­nau­jin­ti ar­ba ne­iš­ar­dy­ti ir paukš­čiai de­da kiau­ši­nius. Jei­gu paukš­čiai yra at­bai­do­mi nuo liz­dų, kiau­ši­niai at­šą­la ir paukš­čiai ne­at­si­ve­da jau­nik­lių. Ta­da, specialistų teigimu, jie tu­rė­tų pa­si­trauk­ti į tas te­ri­to­ri­jas, kur jiems yra ra­miau ir sau­giau veis­tis ir au­gin­ti jau­nik­lius.

* Kė­dai­nių ra­jo­no kai­me­lis Kal­na­ber­žė gar­sė­ja or­ga­ni­zuo­ja­ma kas­me­ti­ne šven­te, ku­rios me­tu ke­pa­mos, troš­ki­na­mos, ver­da­mos, ma­ri­nuo­ja­mos var­nos. Pa­gal se­ną­sias tra­di­ci­jas var­nas me­džio­da­vo ba­jo­rai, nes var­ni­niai paukš­čiai gy­ve­na ko­lo­ni­jo­mis ir mėgs­ta įsi­kur­ti par­kuo­se, ku­rie se­nais lai­kais pri­klau­sė kil­min­gam luo­mui. Su­me­džio­tos var­nos bū­da­vo sū­do­mos sta­ti­nė­se ir net eks­por­tuo­ja­mos į už­sie­nį.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(2 balsai)

Susiję įrašai (pagal žymę)