Litai užleidžia pozicijas taikiai

Li­ko dar be­veik sa­vai­tė, kai par­duo­tu­vė­se ga­li­ma at­si­skai­ty­ti ir li­tais, ir eu­rais. Ta­čiau pa­ste­bi­ma, kad dau­gu­mo­je kai­mo par­duo­tu­vių jau da­bar ryž­tin­gai per­ei­na­ma prie eu­rų. Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo di­rek­to­rė An­ge­lė An­dri­ko­nie­nė ti­ki­na, kad prie nau­jo­sios va­liu­tos per­ei­ta sklan­džiai, o vi­sos bu­vu­sios bai­mės nepa­si­tvir­ti­no.

2015-01-09-4 straipsnio nuotr

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ka­sos apa­ra­tuo­se li­tus kei­čia eu­rai.


 

„Jo­kių ažio­ta­žų, jo­kių pro­ble­mų. Eu­rų vi­siems už­te­ko, o į par­duo­tu­ves jau pra­de­da ke­liau­ti nau­ja va­liu­ta“, – pa­sa­ko­jo  Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo va­do­vė.

Pa­sak jos, pir­mo­sio­mis me­tų die­no­mis ne­dir­bo vos ke­lios ma­žos kai­mų par­duo­tu­vė­lės.

Tie­sa, pir­mą­ją me­tų sa­vai­tę, kaip ir kiek­vie­nais me­tais, ne vi­so­se pre­ky­bos vie­to­se bu­vo skli­di­ni mė­sos ir pie­no ga­mi­nių šal­dy­tu­vai. Prie­žas­tis tra­di­ci­nė – per šven­tes tie­kė­jai pro­duk­ci­jos ne­ve­ža. O tų šven­ti­nių die­nų šie­met bū­ta tik­rai daug.

A. An­dri­ko­nie­nė pa­sa­ko­jo, kad la­biau­siai iki eu­ro įve­di­mo bai­min­ta­si, ar pir­mo­sio­mis die­no­mis pa­kaks grą­žai skir­tų par­duo­tu­vėms už­sa­ky­tų eu­rų. Pa­aiš­kė­jo, kad jų pa­ka­ko. Pa­sak kai­mo par­da­vė­jų, žmo­nės jau bai­gia iš­leis­ti se­ną­ją va­liu­tą ir pra­de­da at­si­skai­ti­nė­ti eu­rais. Vis po­pu­lia­res­nė kai­mo par­duo­tu­vė­se tam­pa ir elek­tro­ni­nė at­si­skai­ty­mo sis­te­ma.

Tik vie­na­me kai­me, pa­sak A. An­dri­ko­nie­nės, sau­sio 1-ąją įkau­šęs pi­lie­tis reiš­kė pre­ten­zi­jas, kai stam­bia li­tų ku­piū­ra no­rė­jęs at­si­skai­ty­ti už deg­tu­kų dė­žu­tę, grą­žos ga­vo li­tais. Ma­žo­se par­duo­tu­vė­se įsta­ty­mai to da­ry­ti šiuo me­tu ne­drau­džia.

Di­rek­to­rė įsi­ti­ki­nu­si, kad ne­sklan­du­mų, su­si­ju­sių su eu­ro įve­di­mu, pa­vy­ko iš­veng­ti, nes jų įstai­ga pa­si­kei­ti­mams kruopš­čiai ruo­šė­si dau­giau nei pus­me­tį. Ben­dra in­ves­ti­ci­jų su­ma, skai­čiuo­jant ir įšal­dy­tas, ir ap­sau­gai skir­tas, ir ki­tas lė­šas, sie­kia 900 tūkst. li­tų.

Į šią su­mą taip pat įei­na įsi­gy­ti eu­rų tik­ri­ni­mo apa­ra­tai. Jais šiuo me­tu tik­ri­na­mi vi­si po­pie­ri­niai ban­kno­tai. Par­da­vė­jų pa­to­gu­mui įsi­gy­ti ir va­liu­tą au­to­ma­tiš­kai kei­čian­tys skai­čiuo­tu­vai. In­ves­tuo­ta ir į par­duo­tu­vių ap­sau­gą, sei­fus.

Pre­ky­bi­nin­kams te­ko au­ko­ti ir nau­jų­jų me­tų lais­va­die­nį. Di­rek­to­rė pa­sa­ko­jo, kad ir ji pa­ti, ir dau­gu­ma ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų sau­sio 1-ąją į dar­bą at­ėjo aš­tun­tą va­lan­dą ry­to.

Kei­čia paš­tuo­se

Nuo sau­sio 2 die­nos ne­at­ly­gin­ti­nai  li­tai į eu­rus kei­čia­mi paš­tuo­se. Uk­mer­gė­je pi­ni­gus kei­čia Uk­mer­gės cen­tri­nis, 2-asis ir 4-asis paš­tai. Iš vi­so nuo sau­sio 2 iki 6 die­nos juo­se su­rink­ta 1,5 mln. li­tų.  

Ak­ci­nės ben­dro­vės Lie­tu­vos paš­tas at­sto­vė spau­dai Au­re­li­ja Jo­nu­šai­tė tei­gė, kad va­liu­ta į paš­tus pri­sta­to­ma kas­dien at­si­žvel­giant į klien­tų srau­tus ir sau­gu­mą. Kai kur dar­bo die­nos pa­bai­go­je pri­trūks­ta pi­ni­gų.

Pa­sak at­sto­vės, in­ci­den­tų Uk­mer­gės paš­tuo­se ne­bū­ta. Ka­dan­gi klien­tų srau­tai di­de­li, žmo­nės kvie­čia­mi ne­sku­bė­ti keis­ti va­liu­tą, o už­suk­ti vė­liau, kai gy­ven­to­jų srau­tai bus ge­ro­kai ma­žes­ni.

Pri­me­na­ma: ne­at­ly­gin­ti­nai iš­si­keis­ti li­tus į eu­rus paš­tuo­se bus ga­li­ma iki ko­vo 1 die­nos. Ne­at­ly­gin­ti­nai va­liu­tą iš­si­keis­ti ga­li­ma ir ko­mer­ci­niuo­se ban­kuo­se, kre­di­to uni­jo­se, Lie­tu­vos ban­ko sky­riuo­se.

Sau­sį paš­tai, ku­riuo­se bus kei­čia­mi li­tai į eu­rus, dirbs il­giau. Pa­si­tiks­lin­ti paš­tų dar­bo lai­ką ga­li­ma in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je www.lie­tu­vos­paš­tas.lt ar­ba te­le­fo­nu 8 700 55400.

Paš­tuo­se, ku­riuo­se kei­čia­ma va­liu­ta, ne­per­trau­kia­mai bu­di po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Jie ly­di ir ve­ža­mus pi­ni­gus.

Per­ei­na sėk­min­gai

Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos ap­klau­sos „Flash Eu­ro­ba­ro­me­ter 409“ duo­me­ni­mis, dau­giau nei 40 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų gry­nų­jų eu­rų tu­rė­jo dar prieš eu­ro įve­di­mą: po ke­lio­nių į už­sie­nį ar įsi­gi­jo ban­kuo­se.

Nau­jau­sios ap­klau­sos duo­me­ni­mis, sau­sio 3 d. 59 proc. mo­kė­ji­mų gry­nai­siais bu­vo at­lie­ka­mi tik li­tais. 36 proc. ap­klaus­tų­jų jau mo­kė­jo tik eu­rais – tai la­bai di­de­lė da­lis, pa­ly­gin­ti su anks­čiau eu­rą įsi­ve­du­sių ša­lių sta­tis­ti­ka.

Sau­sio 3 d. grą­žą eu­rais ga­vo 89 proc. pir­kė­jų. Po dvie­jų pir­mų­jų nau­jo­sios va­liu­tos die­nų 25 proc. ap­klaus­tų­jų sa­kė, kad sa­vo pi­ni­gi­nė­se tu­ri vien tik ar­ba dau­giau­sia eu­ro ban­kno­tus.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *