LSŠF rei­tin­go var­žy­bos „Si­dab­ri­nis sa­ka­las“

LSŠF rei­tin­go var­žy­bos „Si­dab­ri­nis sa­ka­las“ / Nedas Talapinas ir Klėja Kulaitytė

Kau­ne, Sa­bo­nio krep­ši­nio cen­tre, vy­ko LSŠF rei­tin­go var­žy­bos „Si­dab­ri­nis sa­ka­las“.

Tai – gi­lias tra­di­ci­jas tu­rin­ti šven­tė, ku­rią ren­gia Lie­tu­vos ka­ri­nės oro pa­jė­gos. Šo­kė­jams te­ko šok­ti pa­gal gy­vą, or­kest­ro, mu­zi­ką. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo net 450 įvai­raus am­žiaus po­rų.

Kon­kur­se da­ly­va­vo Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro spor­ti­nių šo­kių ko­lek­ty­vo „Vėt­ra“ šo­kė­jai.

Pui­kiai pa­si­ro­dė Gel­mis Kar­po­vas ir Bri­gi­ta Kau­nie­ty­tė, Gi­nas Ki­li­jo­nas ir Ie­va Lo­bi­nai­tė, Ig­no­tas Bur­nei­ka ir Ur­tė Ba­tai­ty­tė, Er­vi­nas Vals­kys ir Odi­li­ja Kaz­laus­kai­tė, Ne­das Ta­la­pi­nas ir Klė­ja Ku­lai­ty­tė, Ai­ri­das Kos­ti­kas ir Ais­tė Gruo­dy­tė.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *