Meras įteikė padėkas ugniagesiams

Ge­gu­žės 22 d. Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­das Pa­knys lan­kė­si Vil­niaus ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos Uk­mer­gės gel­bė­ji­mo tar­ny­bo­je ir su­si­ti­ko su Vil­niaus APGV vir­ši­nin­ku Ri­man­tu Ste­po­na­vi­čiu­mi.

3 straipsnio nuotr.05-23

 

Su pareigūnais susitiko rajono meras Vydas Paknys.


 

Uk­mer­gės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­ku Rim­vy­du Lu­ko­šiu­mi, Uk­mer­gės r. sa­vi­val­dy­bės prieš­gais­ri­nės tar­ny­bos va­do­vu Ro­mal­du Rač­kaus­ku.

Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas su­si­pa­ži­no su Tar­ny­bų struk­tū­ra, dar­bo or­ga­ni­za­vi­mu, ap­žiū­rė­jo ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų tu­ri­mą įran­gą, ap­ta­rė veik­los kryp­tis, pro­ble­mas, jų spren­di­mo per­spek­ty­vas.

Me­ras sa­kė ver­ti­nąs tar­ny­bos ko­man­di­nį dar­bą, pre­ven­ci­nę veik­lą, ope­ra­ty­vų prieš­gais­ri­nės sau­gos už­tik­ri­ni­mo klau­si­mų spren­di­mą. Už pro­fe­sio­na­lius veiks­mus, ge­si­nant gais­rą Vil­niaus g. 100C, kur de­gė dau­gia­bu­čio na­mo sto­gas, me­ras įtei­kė pa­dė­kas ug­nia­ge­siams gel­bė­to­jams Ole­gui Je­sau­len­kai, Me­čis­lo­vui Liut­ke­vi­čiui, Rai­mun­dui Ver­bic­kui, bu­din­čios pa­mai­nos sky­ri­nin­kui Egi­di­jui Si­pa­vi­čiui, Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vie­šo­sios po­li­ci­jos sky­riaus pa­tru­lių bū­rio vy­res­nia­jam pa­tru­liui Re­mi­gi­jui Na­rin­ke­vi­čiui.

Su­si­ti­ki­mo da­ly­viai pa­žy­mė­jo, kad bū­ti­na telk­ti ben­dras Sei­mo na­rių, Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos, ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos, ra­jo­no gel­bė­ji­mo tar­ny­bos, Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos, ra­jo­no va­do­vų pa­stan­gas, sie­kiant, kad ra­jo­no ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų tar­ny­bos ati­tik­tų pa­tvir­tin­tą stan­dar­tą, jos stip­rė­tų ir kuo ge­riau at­lik­tų sa­vo pa­grin­di­nę funk­ci­ją – pa­dė­ti ne­lai­mės iš­tik­tiems.

Da­lia IVAŠKEVIČIENĖ

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ben­dro­jo

sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *