Merų algos smarkiai didės

Sei­mas šią sa­vai­tę pri­ėmė Vals­ty­bės po­li­ti­kų ir vals­ty­bės pa­rei­gū­nų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis nau­jai iš­rink­tiems me­rams ir vi­ce­me­rams žen­kliai di­dės at­ly­gi­ni­mai. Iki 100 tūkst. gy­ven­to­jų tu­rin­čių sa­vi­val­dy­bių me­rams, tarp jų ir Uk­mer­gės ra­jo­no va­do­vams, pa­rei­gi­nė al­ga kils nuo 1,3 tūkst. eu­rų iki 2,3 tūkst. eu­rų.

2015-04-24-3 straipsnio nuotr

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.


Šių sa­vi­val­dy­bių vi­ce­me­rams vie­toj 1,1 tūkst. eu­rų bus mo­ka­ma 1,9 tūkst. eu­rų al­ga.

Di­des­nių sa­vi­val­dy­bių va­do­vams pa­rei­gi­nis at­ly­gi­ni­mas kils nuo 1,5 tūkst. eu­rų iki 2,6 tūkst. eu­rų. To­kių sa­vi­val­dy­bių vi­ce­me­rams al­ga augs nuo 1,3 tūkst. iki 2 tūkst. eu­rų.

Di­din­ti sa­vi­val­dos va­do­vų al­gas pa­siū­lė Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to na­riai so­cial­de­mok­ra­tė Mil­da Pet­raus­kie­nė, „dar­bie­tis“ Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas ir „tvar­kie­tis“ Al­gi­man­tas Dumb­ra­va.

Ini­cia­to­riai pa­brė­žė, kad da­bar­ti­nis sa­vi­val­dos va­do­vų at­ly­gis – per že­mas, sa­vi­val­dy­bių va­do­vų pa­rei­gi­nės al­gos ko­e­fi­cien­tas nuo 2004 me­tų ne­bu­vo per­žiū­rė­tas, tuo me­tu ki­tų ša­lies vals­ty­bės po­li­ti­kų at­ly­gi­ni­mai di­dė­jo. Šių me­tų ko­vą Lie­tu­vo­je vy­ko sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų ir pir­mie­ji tie­sio­gi­niai me­rų rin­ki­mai.

UŽ inf.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *