Mieste liepsnojo medinis namas

Va­sa­rio 6 die­ną di­de­lis gais­ras ki­lo Vy­tau­to gat­vė­je. Mal­ši­nant lieps­nas te­ko stab­dy­ti eis­mą šia gat­ve. Apie 9 va­lan­dą ry­to Uk­mer­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos ug­nia­ge­siams nu­vy­kus į įvy­kio vie­tą, Vy­tau­to 68 nu­me­riu pa­žy­mė­tas na­mas jau de­gė at­vi­ra lieps­na.

2014-02-07-2 straipsnio 1 nuotr

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.


 

Na­mas me­di­nis, vie­naukš­tis ir su man­sar­da, jis pri­klau­so dviem sa­vi­nin­kams.

Ug­nia­ge­siai tei­gia, kad gais­ro mal­ši­ni­mo są­ly­gas ga­li­ma pa­va­din­ti vie­no­mis iš su­dė­tin­ges­nių – ap­lin­kui ne­di­de­liu at­stu­mu iš­si­dės­tę ki­tų gy­ven­to­jų me­di­nu­kai. Be to, ug­nia­ge­siams te­ko plėš­ti skar­di­nį pa­sta­to sto­gą, ap­dai­los len­te­les ir sie­nas.

Pa­rei­gū­nai aiš­ki­na­si, nuo ko ga­lė­jo kil­ti gais­ras. Žmo­nės šio įvy­kio me­tu ne­nu­ken­tė­jo, ta­čiau dėl pa­tir­to stre­so jiems pri­rei­kė me­di­kų pa­gal­bos.

Šią sa­vai­tę ug­nia­ge­siai du kar­tus  va­žia­vo ge­sin­ti suo­džių ka­mi­ne – į Mal­kų gat­vę ir į Del­tu­vos se­niū­ni­jos Jo­nuš­kų kai­mą.

Va­sa­rio 5 die­ną prie „Se­nu­kų“ pre­ky­bos cen­tro de­gė ten sto­vė­jęs leng­va­sis au­to­mo­bi­lis „Wolks­va­gen Golf“, pri­klau­san­tis V. U. Ap­de­gė va­rik­lio sky­rius. Pa­de­gi­mo pa­rei­gū­nai ne­įta­ria.

Va­sa­rio 3 die­ną Pi­vo­ni­jos se­niū­ni­jos Ant­akal­nio III kai­me at­vi­ro­je vie­to­vė­je iš­de­gė apie 100 arų žo­lės.

UŽ inf.

2014-02-07-2 straipsnio 2 nuotr


2014-02-07-2 straipsnio 3 nuotr

 

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *