Ministras ragino ugdyti patriotizmą

Ant­ra­die­nį Uk­mer­gė­je vie­šė­jęs kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ras Juo­zas Ole­kas iš­sa­kė su­si­rū­pi­ni­mą pa­trio­ti­niu jau­ni­mo ug­dy­mu. Jo įsi­ti­ki­ni­mu, kiek­vie­no­je mo­kyk­lo­je tu­rė­tų steig­tis šau­lių bū­re­liai. Tai moks­lei­vius ska­tin­tų su­vok­ti, jog pri­rei­kus, pri­va­lo ei­ti gin­ti sa­vo tė­vy­nę.                         

2015-02-06-4 straipsnio nuotr

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Mi­nist­ras J. Ole­kas bei Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Di­džio­sios Ko­vos apy­gar­dos 8-osios rink­ti­nės 805 Pės­ti­nin­kų kuo­pos va­das Š. Kis­nie­rius kal­bė­jo­si ir apie kuo­pos pa­tal­pų re­mon­to bū­ti­ny­bę.


 

Mi­nist­ras su­si­ti­ko su ra­jo­no va­do­vais, ka­ri­nės tar­ny­bos klau­si­mus ap­ta­rė Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je. Vė­liau at­vy­ko į Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Di­džio­sios Ko­vos apy­gar­dos 8-osios rink­ti­nės 805 Pės­ti­nin­kų kuo­pą, įsi­kū­ru­sią Del­tu­vos gat­vė­je.

Uk­mer­gės kuo­pos va­das ka­pi­to­nas Ša­rū­nas Kis­nie­rius pa­sa­ko­jo, jog be­si­krei­pian­čių­jų į kuo­pą ak­ty­vu­mas pa­di­dė­jęs. Ka­ro tar­ny­ba do­mi­si ir dau­giau jau­ni­mo. „Įta­ką tam da­ro jau­nų­jų šau­lių bū­re­liai mo­kyk­lo­se. La­bai pa­dė­jo An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jo­je prieš po­rą me­tų įkur­tas toks bū­re­lis“, – sa­kė jis.

Tai – Uk­mer­gės šau­lių 2-osios kuo­pos jau­nie­ji šau­liai. Kuo­pa kol kas ne­tu­ri nuo­la­ti­nio va­do­vo. „Bū­ti­nai rei­kia va­do, ini­cia­ty­vos, kad tuos šau­lius už­deg­tų“, – sa­ko Š. Kis­nie­rius.

Mi­nist­ras tei­ra­vo­si, ko­kios pa­gal­bos rei­kė­tų. „La­biau pa­rem­ti šau­lių są­jun­gą – ta­da mums at­kris­tų ver­ba­vi­mas į ka­riuo­me­nę, nes mes tie­sio­giai pri­klau­so­mi nuo jau­ni­mo su­in­te­re­suo­tu­mo at­ei­ti į tar­ny­bą“, – sa­kė jis.

„Ne­ma­tau da­bar pra­smin­ges­nės veik­los kaip pi­lie­ti­nio ir pa­trio­ti­nio ug­dy­mo ska­ti­ni­mas per šau­lius, – kal­bė­jo kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ras. – Rei­kia ska­tin­ti ir pa­lai­ky­ti jų bū­re­lių veik­lą. Tu­rė­tų bū­ti ne vie­no­je gim­na­zi­jo­je – ir ki­to­se mo­kyk­lo­se. To rei­kia, nes da­bar toks lai­ko­tar­pis mū­sų vals­ty­bės gy­ve­ni­me.“

Pa­sa­ko­jo ne­se­niai vie­šė­jęs Aly­tu­je: čia iš 53 pa­grin­di­nių mo­kyk­lų ir gim­na­zi­jų jau­nų­jų šau­lių bū­re­liai vei­kia 46-io­se. „Ir vai­kų su­draus­mi­ni­mas bū­tų, mies­te – dau­giau tvar­kos, draus­mės. Šau­lių ri­kiuo­tės, pa­si­ro­dy­mai puoš­tų mies­to šven­tes, spor­to ren­gi­nius“, – svars­tė J. Ole­kas.

Pa­sak jo, nuo šio rug­sė­jo Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­te bus nau­ja stu­di­jų pro­gra­ma, pa­gal ku­rią bus ruo­šia­mi pi­lie­ti­nio ug­dy­mo spe­cia­lis­tai. Ji ku­ria­ma ben­dra­dar­biau­jant su Ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­ja.

To­kią nau­jo­vę įves­ti nu­spręs­ta, su­ne­ri­mus dėl pi­lie­ti­nio ug­dy­mo stip­ri­ni­mo Lie­tu­vo­je. Dvi­gu­bos is­to­ri­jos ir pi­lie­ti­nio ug­dy­mo pro­gra­mos tu­ri­nio vie­na pu­sė bus ski­ria­ma is­to­ri­jai, ki­ta pu­sė – pi­lie­ti­niam ug­dy­mui.

Sve­čias taip pat pa­sa­ko­jo, jog Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja kas­met skel­bia vi­suo­me­nei skir­tus te­mi­nius kon­kur­sus. Ug­dy­mo įstai­gos, įvai­rios or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia­mos da­ly­vau­ti ra­ši­nių, pie­ši­nių, kny­gų ver­ti­ni­mo, fo­to­gra­fi­jų kon­kur­suo­se ka­ri­ne, pa­trio­tiz­mo te­ma­ti­ko­mis. Lau­re­a­tams ski­ria­mos so­li­džios pre­mi­jos. To­kie kon­kur­sai pri­si­de­da vie­ši­nant mi­nis­te­ri­jos, ka­riuo­me­nės veik­lą, ak­cen­tuo­jant tar­ny­bos svar­bą. Tai ypač ak­tu­a­lu da­bar, kai, mi­nist­ro tei­gi­mu, vyks­ta in­for­ma­ci­nis ka­ras.

Vi­zi­to me­tu ap­žiū­rė­tos re­mon­to be­si­pra­šan­čios 805 Pės­ti­nin­kų kuo­pos pa­tal­pos. Svars­ty­ta, jog rei­kė­tų su­si­ko­o­pe­ruo­ti ir įsi­kur­ti vie­no­je vie­to­je kar­tu su šau­lių są­jun­ga.

Ši kuo­pa Uk­mer­gė­je už­tik­ri­na sa­va­no­rių ko­vi­nį ren­gi­mą. Pa­grin­di­nė jos funk­ci­ja – reng­ti ka­rius sa­va­no­rius vals­ty­bės gy­ny­bai ir ki­toms už­duo­tims vyk­dy­ti. Kuo­po­je šiuo me­tu – 86 sa­va­no­riai, jos ži­nio­je – ir šir­vin­tiš­kiai.

Ka­riai sa­va­no­riai da­ly­vau­ja pra­ty­bo­se, mo­ky­muo­se, ku­rių me­tu at­lie­ka­mos įvai­rios ko­vi­nės už­duo­tys. Taip pat ve­da mo­ky­mus Šau­lių są­jun­gos na­riams, pa­de­da už­tik­rin­ti jau­nų­jų šau­lių ko­vi­nį ren­gi­mą sto­vyk­lo­se. Į mo­kyk­las, kaip ir Ka­ro prie­vo­lės ad­mi­nist­ra­vi­mo tar­ny­bos at­sto­vai, sa­va­no­riai vyks­ta agi­tuo­ti jau­nuo­lių, pa­sa­ko­ja apie ba­zi­nius ka­ri­nius mo­ky­mus, pro­fe­si­nę tar­ny­bą. Ko­vi­nis jų pa­si­ren­gi­mas nuo­lat tik­ri­na­mas.

Di­džio­sios Ko­vos apy­gar­dos 8-oji rink­ti­nė ne­se­niai pa­si­ra­šė ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį su Uk­mer­gės ra­jo­no me­ru. Jos tiks­las – ben­dra­dar­biau­ti in­for­muo­jant vi­suo­me­nę Lie­tu­vos gy­ny­bos ir sau­gu­mo klau­si­mais, or­ga­ni­zuo­jant ben­drus vie­šuo­sius ren­gi­nius, ren­gian­tis eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų val­dy­mui mū­sų ra­jo­ne. „Vis­kas bu­vo da­ro­ma ir anks­čiau, tik da­bar tai įfor­min­ta su­tar­ti­mi“, – sa­kė Š. Kis­nie­rius.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *