Miš­kai ken­čia nuo šiukš­lin­to­jų

Miš­ki­nin­kai liūd­nai juo­kau­ja ta­pę dar ir šiukš­li­nin­kais. La­biau­siai šiukš­lė­mis miš­kai „puo­šia­mi“ va­sa­rą, kai juo­se daug po­il­siau­to­jų. Pa­lik­ta ne­tvar­ka urė­di­jai – pa­pil­do­mos iš­lai­dos.

2014-06-27-5 straipsnio nuotr1

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ne vi­si po­il­siau­to­jai, pra­mo­gau­da­mi gam­to­je, el­gia­si at­sa­kin­gai.


 

VĮ Uk­mer­gės miš­kų urė­di­jos Pa­ši­lės gi­ri­nin­ki­jos gi­ri­nin­kas Ma­ri­jo­nas Vil­ke­lis sa­ko, jog su­si­rink­ti iš po­il­sia­vie­čių mais­to pa­kuo­tes, bu­te­lius ne­re­tai „pa­mirš­ta­ma“.

La­biau­siai ter­šia­mi prie­mies­ti­niai miš­kai. Var­di­ja te­ri­to­ri­jas ša­lia „Ši­lo“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los, „Pu­še­lės“ so­dų ben­dri­jos, Mū­šios tven­ki­nio, Aukš­tuo­sius Šven­to­sios kran­tus Duks­ty­nos miš­ke. „Nors vi­sur yra kon­tei­ne­riai, ne­la­bai jie ir pri­si­pil­do, o šiukš­lės taip ir lie­ka gu­lė­ti ten, kur kaž­kas il­sė­jo­si“, – sa­ko gi­ri­nin­kas.

Ran­da­ma miš­kuo­se ir šal­dy­tu­vų, skal­bi­mo ma­ši­nų, pa­dan­gų. „Tai – šimt­me­čio pro­ble­ma, ir ne­ži­nia, kiek kar­tų tu­rės pa­si­keis­ti, kol žmo­nės ją su­voks, – ap­gai­les­tau­ja jis. – Įsi­vaiz­duo­ja, kad jų ši­taip at­si­kra­ty­to­mis šiukš­lė­mis pa­si­rū­pins ki­ti. O kas tu­ri tą da­ry­ti? Miš­ki­nin­kams gi ne­pri­klau­so, bet ten­ka rink­ti, iš­vež­ti. Vis­kas pa­pil­do­mai mums kai­nuo­ja…“

M. Vil­ke­lis pa­sa­ko­jo, jog di­džiu­liu gal­vos skaus­mu ta­po krū­muo­se ras­ti ši­fe­rio la­pai. Jiems ne­pri­tai­ky­tas joks kon­tei­ne­ris, ne­pri­ima ir stam­bių­jų at­lie­kų aikš­te­lė. „Ką mums su juo da­ryt? Rei­kia kaž­kur pri­duo­ti, bet ne­tu­rim kur dėt. Net su­si­rin­ki­me ap­ta­rėm ši­tą pro­ble­mą“, – spren­di­mo, pa­sak pa­šne­ko­vo, te­bei­eš­ko­ma.

Ne­šiukš­lin­ti gy­ven­to­jų pra­šo­ma prie įva­žia­vi­mų į miš­kus. Apie tai in­for­muo­ja pla­ka­tai, stul­pai su už­ra­šais, pie­ši­niais. Jų, anot M. Vil­ke­lio, yra be­maž prie kiek­vie­no įva­žia­vi­mo.

Šiukš­lin­to­jų el­ge­sį jis sie­ja su kul­tū­ros sto­ka: „Pa­sau­ly taip nie­kur nė­ra. Rei­kia ir jau­ni­mą auk­lė­ti, ape­liuo­ti į są­mo­nin­gu­mą. De­ja, kar­ta, ku­ri au­ga ša­lia mū­sų, ir­gi nė­ra pa­vyz­dys ki­toms kar­toms.“

Ap­gai­les­tau­ja ir dėl ter­šia­mo svei­ka­tin­gu­mo ta­ko, ne­se­niai įreng­to miš­ke ne­to­li „Ši­lo“ mo­kyk­los. „Spe­cia­liai ne­da­rėm šiukš­lia­dė­žių, bet ta­ko pra­džioj ir ga­le pa­sta­tėm kon­tei­ne­rius. Ir vis tiek li­gi jų „ne­pri­ei­na“ – me­ta čia pat. Ne­įsi­vaiz­duo­ju, kaip iš­auk­lė­ti, kad ką at­si­ne­ša į miš­ką – tą iš­si­neš­tų į kon­tei­ne­rį“, – ste­bi­si pa­šne­ko­vas.

Pa­sa­ko­jo, jog pra­dė­ta reng­ti ir an­tra svei­ka­tin­gu­mo ta­ko da­lis. Šiuo me­tu de­da­ma ta­ko dan­ga, ruo­šia­ma me­die­na suo­liu­kams, pa­vė­si­nėms, spor­to įren­gi­niams. „Da­bar ta­ko ruo­žo yra ne­to­li ki­lo­met­ro, an­tra tiek bus pa­da­ry­ta“, – sa­kė gi­ri­nin­kas. Šis pro­jek­tas, anot jo, vyk­do­mas miš­kų urė­di­jos rū­pes­čiu ir lė­šo­mis.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *