Mokykloje rado pažeidimų

Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos spe­cia­lis­tai kas­met ver­ti­na, kaip ša­lies mo­kyk­lo­se mai­ti­na­mi moks­lei­viai. Ne­se­niai vy­ku­sio pa­tik­ri­ni­mo me­tu nu­sta­ty­ta pa­žei­di­mų.

 

2 straipsnio nuotr.10-14

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Mokyklų valgyklos tikrinamos kiekvieną rudenį.


 

 

Pro­duk­tai su ne­leis­ti­nais mais­to prie­dais moks­lei­vių mai­ti­ni­mui bu­vo tie­kia­mi ir Uk­mer­gės „Ry­to“ spe­cia­lio­jo­je mo­kyk­lo­je.

Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai pa­ste­bi, kad drau­džia­mi mais­to prie­dai pa­si­tai­ko moks­lei­viams tie­kia­mo­se pie­niš­ko­se ar karš­to rū­ky­mo deš­re­lė­se, vir­to­je deš­ro­je, pa­da­žuo­se, ma­jo­ne­ze, gai­viuo­siuo­se gė­ri­muo­se, sau­sai­niuo­se, ban­de­lė­se, uo­gie­nė­se, si­ru­puo­se ar džio­vin­tuo­se vai­siuo­se.

Daž­niau­siai nu­sta­to­mi mais­to prie­dai – kon­ser­van­tai, aro­ma­to ir sko­nio stip­rik­liai, sa­cha­ri­nas.

Va­do­vau­jan­tis svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro nu­sta­ty­ta tvar­ka, vai­kams mo­kyk­lo­se drau­džia­ma tiek­ti traš­ku­čius, rie­ba­luo­se vir­tus, skru­din­tus ga­mi­nius, sū­rius kon­di­te­ri­jos ga­mi­nius, ki­tus pro­duk­tus su mais­to prie­dais. Drau­džia­mi sal­du­my­nai – sal­dai­niai, šo­ko­la­das, kon­di­te­ri­jos ga­mi­niai su kre­mu, kram­to­mo­ji gu­ma.

Są­ra­še ir ga­zuo­ti, ener­gi­niai gė­ri­mai, mais­to pro­duk­tai, ku­rių su­dė­ty­je yra ka­vos, ki­sie­liai, sul­ti­nių kon­cen­tra­tai, rū­ky­ta žu­vis, kon­ser­vuo­ti mė­sos ir žu­vies ga­mi­niai, me­cha­niš­kai at­skir­ta mė­sa ir jos ga­mi­niai, sub­pro­duk­tai, mais­to pa­pil­dai, mais­tas, į ku­rio su­dė­tį įei­na ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­ti or­ga­niz­mai.

Pa­žei­dė­jų – 33

Tik­rin­to­jų duo­me­ni­mis, ly­gi­nant su pra­ei­tais me­tais, drau­džia­mus pro­duk­tus mai­ti­ni­mui nau­do­jan­čių mo­kyk­lų pa­dau­gė­jo. Vi­so­je Lie­tu­vo­je jų šie­met 33.

Pa­tik­ri­ni­mų me­tu Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos ins­pek­to­riai už­drau­dė tiek­ti ne­leis­ti­nus mais­to pro­duk­tus. Mai­ti­ni­mo pa­slau­gų tie­kė­jams re­ko­men­duo­ta dau­giau dė­me­sio skir­ti pro­duk­tų ko­ky­bei.

Tik­ri­nant di­džiau­sias dė­me­sys ski­ria­mas val­gyk­lų pa­tal­pų būk­lei, mo­kyk­lų da­ly­va­vi­mui svei­kos mi­ty­bos įpro­čius ug­dan­čio­se ES fi­nan­suo­ja­mo­se pro­gra­mo­se, moks­lei­vių mai­ti­ni­mo ko­ky­bei, drau­džia­mų mais­to prie­dų ar ne­leis­ti­nų mais­to pro­duk­tų tie­ki­mui.

Tu­rės pa­teik­ti pro­gra­mą

Pa­si­do­mė­ta, kaip su­re­a­guo­ta į pa­žei­di­mus „Ry­to“ spe­cia­lio­jo­je mo­kyk­lo­je. Kaip daž­nai da­bar jos vir­tu­vė­je ke­ti­na lan­ky­tis Uk­mer­gės vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos specialistai? Tarnybos vir­ši­nin­kas Ri­čar­das Gleiz­nys sa­kė, kad mo­kyk­la įpa­rei­go­ta raš­tu pa­teik­ti trū­ku­mų ša­li­ni­mo pro­gra­mą. Jo­je nu­sta­to­mas ter­mi­nas ir bū­dai. Pra­ėjus šiam ter­mi­nui, spe­cia­lis­tai ap­si­lan­kys pa­pil­do­mam pa­tik­ri­ni­mui. Jei trū­ku­mai pa­ša­lin­ti, to­liau tik­ri­na­ma ben­dra tvar­ka.

Tie­kia­ma ūki­nin­kų pro­duk­ci­ja

Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos pa­tik­ri­ni­mų duo­me­ni­mis, vi­siš­kai rei­ka­la­vi­mus ati­ti­ko per 60 pro­cen­tų ša­lies mo­kyk­lų. Už­per­nai jų bū­ta 38 pro­cen­tai.

At­ve­jų, kad moks­lei­viams bū­tų tie­kia­mi pro­duk­tai, pa­ga­min­ti iš ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tų ža­lia­vų, iš vi­so ne­už­fik­suo­ta.

Pa­ste­bi­ma, kad vis dau­giau mo­kyk­lų da­ly­vau­ja ES fi­nan­suo­ja­mo­se pro­gra­mo­se, ska­ti­nan­čio­se var­to­ti pie­no pro­duk­tus, vai­sius ir dar­žo­ves.

Su­rink­ti duo­me­nys apie mo­kyk­lų mais­to tvar­ky­mo sky­rius, ku­rie pa­tie­ka­lų ga­my­bai nau­do­ja iš vie­tos ūki­nin­kų įsi­gy­tą pro­duk­ci­ją – vai­sius ir dar­žo­ves. To­kių mo­kyk­lų bu­vo apie 27 pro­cen­tai.

Kai ku­riuo­se ra­jo­nuo­se vi­so­se mo­kyk­lo­se tie­kia­mi vie­tos ūki­nin­kų už­au­gin­ti vai­siai ir dar­žo­vės. Tarp šių ra­jo­nų – ir Uk­mer­gės.

Apa­ra­tų at­si­sa­kė

82 pro­cen­tai Lie­tu­vos mo­kyk­lų tu­ri sa­vo mais­to tvar­ky­mo sky­rius ir pa­tie­ka­lus ga­mi­na vie­to­je, iš ža­lia­vų. Li­ku­si da­lis moks­lei­vių mai­ti­na­mi at­vež­ti­niu mais­tu.

Pa­dau­gė­jo mo­kyk­lų, ku­rio­se sto­vi vei­kian­tys pre­ky­bos au­to­ma­tai. Šie­met to­kių už­fik­suo­ta 80. Per­nai bu­vo 60. Ke­tu­rio­se iš jų bu­vo ga­li­ma įsi­gy­ti ne­leis­ti­nų mais­to pro­duk­tų – už­kan­džių ir sal­du­my­nų.

Uk­mer­gės mo­kyk­lo­se to­kių pre­ky­bos apa­ra­tų nė­ra, iš­sky­rus „Ši­lo“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los ba­sei­no pa­tal­pas. Čia jis pa­sta­ty­tas dėl to, kad pa­slau­gos tei­kia­mos ir su­au­gu­sie­siems.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *