Mokytojams – šilti padėkos žodžiai ir gėlės

Mokytojams – šilti padėkos žodžiai ir gėlės / Arvydo Pėšinos nuotr. Tarptautinę mokytojo dieną paminėjo rajono pedagogai.

Pir­ma­die­nį šven­ti­nė Tarp­tau­ti­nės mo­ky­to­jo die­nos nuo­tai­ka tvy­ro­jo Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tre. Čia į mi­nė­ji­mą su­si­rin­ko ra­jo­no pe­da­go­gai – mo­ky­to­jai, lop­še­lių-dar­že­lių auk­lė­to­jai, įstai­gų va­do­vai.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės or­ga­ni­zuo­tą ren­gi­nį ve­dė Žel­vos gim­na­zi­jos moks­lei­viai.

Jau ta­po tra­di­ci­ja šios šven­tės me­tu ap­do­va­no­ti tris pe­da­go­gus, ku­riems su­teik­tas Ge­riau­sio me­tų mo­ky­to­jo var­das. Per de­vy­ne­rius me­tus, kai ren­ka­me ge­riau­sius, su­si­da­rė gra­žus bū­re­lis. Šie­met jį pa­pil­dė dar trys pe­da­go­gai – Ge­riau­sio mo­ky­to­jo var­das su­teik­tas Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jos in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­jai Jū­ra­tei Gim­bu­tie­nei, An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos dai­lės mo­ky­to­jai Jo­li­tai Šle­pe­tie­nei bei Uk­mer­gės me­no mo­kyk­los sol­fe­džio ir for­te­pi­jo­no mo­ky­to­jai Onai Va­lei­šie­nei.

Gė­les ir pa­dė­kų raš­tus joms įtei­kė ra­jo­no me­ras Ro­lan­das Ja­nic­kas, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Sta­sys Jac­kū­nas ir Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė.

Kar­tu su gė­lė­mis Tarp­tau­ti­nės mo­ky­to­jų die­nos pro­ga jiems įtei­kia­mos ir do­va­nos – 355 eu­rų dy­džio pre­mi­jos.

Pa­svei­kin­ti ra­jo­no pe­da­go­gų at­vy­ko Sei­mo na­riai, ra­jo­no va­do­vai, ta­ry­bos na­riai, įstai­gų va­do­vai, dva­si­nin­kai. Gau­siam bū­riui mo­ky­to­jų, auk­lė­to­jų įteik­tos pa­dė­kos, iš­sa­ky­ti svei­ki­ni­mai.

Už mo­ki­nių pa­sie­ki­mus olim­pia­do­se, bran­dos eg­za­mi­nų me­tu pe­da­go­gams įteik­ti Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos, ra­jo­no me­ro, sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus pa­dė­kos raš­tai. Pra­smin­gais žo­džiais ko­le­gas svei­ki­no šio sky­riaus ve­dė­ja D. Ste­po­na­vi­čie­nė.

Pe­da­go­gams kon­cer­ta­vo Žel­vos gim­na­zis­tų vo­ka­li­nis an­sam­blis, va­do­vau­ja­mas Vil­man­to Driu­ko. Ki­ta mu­zi­ki­nė do­va­na – Ar­tū­ro No­vi­ko džia­zo mo­kyk­los vo­ka­li­nio an­sam­blio „Jazz Is­land“ pa­si­ro­dy­mas.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *