Namas sudegė, šeimininkas – reanimacijoje

Gais­ro me­tu Del­tu­vos se­niū­ni­jo­je, Va­sy­liš­kių kai­me nu­ken­tė­jo vy­riš­kis. Ap­si­nuo­di­jęs dū­mais ir ap­de­gęs žmo­gus iš­vež­tas į li­go­ni­nę grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu. Uk­mer­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos pa­rei­gū­nai pra­ne­ši­mą apie gais­rą ga­vo spa­lio 29 die­ną apie 22 va­lan­dą.

2014-10-31-3 straipsnio nuotr

 

Nu­vy­kus gy­ve­na­ma­sis na­mas de­gė at­vi­ra lieps­na, sto­gas bu­vo įgriu­vęs. Na­mo sa­vi­nin­kas 63 me­tų M. A. šia­me būs­te gy­ve­no vie­nas.

Žmo­gus jau bu­vo nu­ė­jęs mie­go­ti, ta­čiau nu­bu­do nuo dū­mų kva­po. Su­pra­tęs, kad de­ga na­mai, ban­dė ieš­ko­ti mo­bi­laus te­le­fo­no, ta­čiau tirš­tuo­se dū­muo­se jo ne­ga­lė­jo su­ras­ti. Tuo­met iš­bė­go pas kai­my­nus iš­si­kvies­ti gais­ri­nin­kų. Jis ap­si­nuo­di­jo dū­mais, ap­de­gė vei­dą ir gal­vą. Vy­riš­kiui su­teik­ta me­di­ci­nos pa­gal­ba, jis bu­vo sku­biai iš­vež­tas į Uk­mer­gės li­go­ni­nę.

Pa­sak me­di­kų, nors žmo­gus pats tei­gė, jog jau­čia­si ge­rai, dėl ap­si­nuo­di­ji­mo jis pa­gul­dy­tas į Anes­te­zio­lo­gi­jos-re­a­ni­ma­ci­jos sky­rių.

Me­di­nis na­mas su­de­gė iki pa­ma­tų. Taip pat su­de­gė ir ne­to­lie­se sto­vė­jęs trak­to­rius. Gais­ro prie­žas­tys ti­ria­mos.

Šią sa­vai­tę bū­ta ir dau­giau gais­rų.

Spa­lio 29 d. vyk­ta ir į Pa­bais­ko se­niū­ni­ją, Pra­niu­kų kai­mą. Čia de­gė ūki­nis pa­sta­tas, pri­klau­san­tis R. R. Su­de­gė ir bu­vo iš­ar­dy­ta sto­go dan­ga, kar­ka­si­nės pa­sta­to da­lys, vi­du­je bu­vu­si au­to­mo­bi­lio prie­ka­ba, šie­no pre­sas ir šie­nas. Dėl gais­ro prie­žas­ties vyk­do­mas ty­ri­mas.

Spa­lio 28-osios va­ka­rą ug­nia­ge­siai sku­bė­jo į Va­sar­na­mių gat­vę. Nu­vy­kus pa­aiš­kė­jo, kad ka­mi­ne de­ga suo­džiai. Spa­lio 29 d. žo­lės ge­sin­ti vyk­ta į Sie­si­kų bei Pa­bais­ko se­niū­ni­jas. Du kar­tus de­gan­čios šiukš­lės ge­sin­tos Vaiž­gan­to bei Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­se.

UŽ inf.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *