Naujojo kempingo niekam nereikia

Pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je svars­ty­tas Šven­tu­pė­je įreng­to kem­pin­go li­ki­mas. Kem­pin­go te­ri­to­ri­jo­je ty­vu­liuo­ja pa­tvi­nęs Šven­to­sios van­duo. Kol kas sa­vi­val­dy­bei ne­pa­vyks­ta su­ras­ti ob­jek­to nuo­mi­nin­kų.

 

4 straipsnio nuotr. 1

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Išnuomoti pastato nepavyksta.


 

Po­sė­dy­je bu­vo pa­tvir­tin­ta net 16 sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių įmo­nių bei įstai­gų fi­nan­si­nių ata­skai­tų. Nors ne­ma­žai jų dir­bo nuos­to­lin­gai, ta­ry­bos na­riai prie­ka­biai „ne­eg­za­mi­na­vo“ jų va­do­vų.

UAB Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­ko di­rek­to­riaus Al­fon­so Pra­bi­šo tei­rau­ta­si, ko­kių žings­nių im­sis, kad at­gau­tų apie 2 mi­li­jo­nų li­tų sko­lą iš sa­vi­val­dy­bės. Va­do­vas at­sa­kė, kad grei­čiau­siai bus ban­do­ma da­lį sko­los per­duo­ti ban­kui.

Uk­mer­gės vai­kų glo­bos na­mų di­rek­to­rius Vy­gan­tas Ka­se­lis ma­no, kad 1 mi­li­jo­ną li­tų sa­vi­val­dy­bės sko­los pa­vyks at­gau­ti da­li­mis.

UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ di­rek­to­riaus Ri­mo Ar­lins­ko tei­rau­ta­si, kas pa­da­ry­ta, kad Sie­si­kų se­niū­ni­jos Pet­ro­nių kai­mo gy­ven­to­jams bū­tų iš­spręs­ta van­den­tie­kio bei nuo­te­kų pro­ble­ma. Se­nos nuo­te­kų sis­te­mos tra­sos čia ne­be­at­lie­ka sa­vo funk­ci­jos.

At­sa­ky­ta, kad ge­ria­mo van­dens ge­ri­ni­mo dar­bai at­lik­ti, o nuo­te­kų sis­te­mai at­nau­jin­ti ti­ki­ma­si pri­trauk­ti lė­šų iš 2014–2020 me­tų van­dent­var­kos plėt­ros ir re­konst­ruk­ci­jos pro­gra­mos. Tam rei­kė­tų apie 1 mi­li­jo­no li­tų.

4 straipsnio nuotr. 3

Jaunimo centro direktorė Daiva Pranckevičienė.


 

At­ly­gi­ni­mas su­ma­žė­jo

Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­me nu­ma­to­ma, kad Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės svei­ka­tos sis­te­mos (LNSS) vie­šų­jų įstai­gų va­do­vų mė­ne­si­nė al­ga su­si­de­da iš pa­sto­vio­sios ir kin­ta­mo­sios da­lių.

Mė­ne­si­nės al­gos kin­ta­mo­sios da­lies dy­dis pri­klau­so nuo pra­ėju­sių ka­len­do­ri­nių me­tų įstai­gos veik­los fi­nan­si­nių re­zul­ta­tų ir nu­sta­to­mas vie­ne­riems me­tams. Šis dy­dis ne­ga­li vir­šy­ti 40 proc. va­do­vau­jan­čia­jam dar­buo­to­jui nu­sta­ty­tos mė­ne­si­nės al­gos pa­sto­vio­sios da­lies dy­džio.

Mė­ne­si­nės al­gos kin­ta­mo­ji da­lis ne­ga­li bū­ti nu­sta­to­ma, jei­gu pra­ėju­sių me­tų įstai­gos veik­los fi­nan­si­niai re­zul­ta­tai nei­gia­mi.

Va­do­vau­da­ma­si šiais nu­ro­dy­mais, ta­ry­ba nu­spren­dė nu­sta­ty­ti Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro va­do­vui 40 proc. mė­ne­si­nio at­ly­gi­ni­mo kin­ta­mo­sios da­lies dy­dį. Uk­mer­gės PSPC vy­riau­sio­sios gy­dy­to­jos pa­rei­gas ei­nan­čios Ja­ni­nos Ga­liaus­kie­nės at­ly­gi­ni­mo kin­ta­mo­ji da­lis pa­di­dės nuo 1068 iki 1512 li­tų.

Pa­sto­vio­ji at­ly­gi­ni­mo da­lis su­ma­žės nuo 4275 iki 3780.

Ga­lu­ti­nia­me re­zul­ta­te PSPC va­do­vės al­ga su­ma­žė­ja nuo 5343 iki 5292 li­tų. Spren­di­mas ga­lio­ja iki ki­tų me­tų ge­gu­žės 1 die­nos.

Pir­tį pa­ža­dė­jo

Ta­ry­ba pa­tvir­ti­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­siū­ly­mą nu­trauk­ti UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio tei­kia­mas pir­ties pa­slau­gas Gruo­džio 17-osios gat­vė­je.

Par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ na­rys Min­dau­gas Ta­mo­šiū­nas in­for­ma­vo, kad ga­vo 150 gy­ven­to­jų pa­ra­šų su pra­šy­mu teik­ti šias pa­slau­gas.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys at­sa­kė, kad da­bar­ti­nė­se nuo­mo­ja­mo­se pa­tal­po­se sa­vi­val­dy­bei tu­rė­ti pir­tį per bran­gu. Jis pa­ža­dė­jo, kad pir­tis ru­de­nį bus, tik ki­to­je vie­to­je. Ma­no­ma, kad per va­sa­rą pa­tal­pas jai pa­vyks pri­tai­ky­ti.

Gal­vo­sū­kis – nau­ja­sis kem­pin­gas

Kon­ser­va­to­rius An­drius Ka­les­ni­kas do­mė­jo­si, ko­kia si­tu­a­ci­ja pa­gal eu­ro­pi­nį pro­jek­tą „Šven­to­sios upės tra­sos Uk­mer­gės ra­jo­ne pri­tai­ky­mas tu­riz­mui“ įreng­ta­me kem­pin­ge. Pra­si­de­da va­sa­ra, tu­riz­mo se­zo­nas ir kem­pin­gas tu­rė­tų bū­ti eks­plo­a­tuo­ja­mas. Kol kas jo te­ri­to­ri­ja su vi­sa in­fra­struk­tū­ra skęs­ta po­tvy­nio van­de­ny­se.

Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro di­rek­to­rė Jus­ti­na Sta­lio­nė at­sa­kė, kad kol kas ne­pa­vyks­ta iš­spręs­ti klau­si­mo, kaip šis 1 mi­li­jo­ną 614 tūks­tan­čių li­tų kai­na­vęs sta­ti­nys ga­lė­tų bū­ti pel­nin­gas ra­jo­nui.

Bu­vo pa­skelb­tas kon­kur­sas jo nuo­mai, ta­čiau ne­įvy­ko. Su­si­do­mė­jo tik vie­nas pre­ten­den­tas, bet ir tas, ap­žiū­rė­jęs kem­pin­gą, ap­si­gal­vo­jo.

Anot J. Sta­lio­nės, kem­pin­gas – ne tik Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro rei­ka­las. Dau­giau ini­cia­ty­vos tu­rė­tų ro­dy­ti ra­jo­no va­do­vai, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja.

Šių­me­tis pa­va­sa­ri­nis po­tvy­nis pa­sta­to ne­pa­sie­kė, ta­čiau te­ri­to­ri­ja, ap­švie­ti­mo įren­gi­niai yra ap­sem­ti.

At­sto­vas į sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ją

Va­do­vau­jan­tis Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos įsta­tais, at­sto­vai į aso­cia­ci­jos su­va­žia­vi­mą ren­ka­mi ta­ry­bos ka­den­ci­jos lai­kui. Kiek­vie­nai sa­vi­val­dy­bei at­sto­vau­ja vie­nas as­muo nuo 10 sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių, taip pat vie­nas as­muo nuo li­ku­sios ne vi­sos de­šim­ties – dau­giau kaip 5.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je 25 ta­ry­bos na­riai. Su­va­žia­vi­me tu­ri at­sto­vau­ti 2.

Per­nai į aso­cia­ci­jos su­va­žia­vi­mą bu­vo iš­rink­ti sa­vi­val­dy­bės me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas ir so­cial­de­mok­ra­tas Arū­nas Du­dė­nas. A. Du­dė­nui ta­pus Sei­mo na­riu, ta­ry­bos na­riai de­le­ga­vo so­cial­de­mok­ra­tą An­drių Lyš­ką.

„Pra­lei­do“ leng­vai

Pa­gal vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą ta­ry­bos Kon­tro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką siū­lo val­dan­čio­ji ma­žu­ma.

Prieš dve­jus me­tus su­for­ma­vus ta­ry­bos ko­mi­te­tus, opo­zi­ci­ja į Kon­tro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­rei­gas siū­lė kon­ser­va­to­rių An­drių Ka­les­ni­ką. Val­dan­čių­jų dau­gu­ma šiai kan­di­da­tū­rai prieš­ta­ra­vo.

Ke­li ban­dy­mai opo­zi­ci­jai pa­skir­ti šį ta­ry­bos na­rį bai­gė­si ne­sėk­me. Ku­rį lai­ką pir­mi­nin­ko pa­rei­gas ėjo pa­va­duo­to­ju pa­skir­tas li­be­ral­cen­tris­tas Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius. Vė­liau pa­siū­ly­tas ir pa­tvir­tin­tas A. Du­dė­nas. Ta­čiau jam iš­ėjus dirb­ti į Sei­mą, vėl iš­kel­ta A. Ka­les­ni­ko kan­di­da­tū­ra.

Šį kar­tą ta­ry­ba už kan­di­da­tą pa­si­sa­kė vien­bal­siai.

Šie­met įveiks ne vis­ką

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys su­pa­žin­di­no su veiks­mų pla­nu ta­ry­bos iš­va­žiuo­ja­mo­jo po­sė­džio Pa­bais­ko se­niū­ni­jo­je me­tu iš­kel­toms pro­ble­moms spręs­ti.

Iš 2014–2020 me­tų ES struk­tū­ri­nių fon­dų pro­jek­tų ža­da­ma su­re­mon­tuo­ti šar­vo­ji­mo sa­lę. Ne­le­ga­lus šiukš­ly­nas bu­vu­sių fer­mų te­ri­to­ri­jo­je bus su­tvar­ky­tas, at­lie­kų su­rin­ki­mo pro­ble­mas įpa­rei­go­tas spręs­ti se­niū­nas.

Ten pat lė­šų ma­no­ma gau­ti van­den­tie­kio, nuo­te­kų įren­gi­nių at­nau­ji­ni­mui.

Iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to ke­ti­na­ma re­mon­tuo­ti bib­lio­te­kos pa­tal­pas. Ta­čiau šie­met ne­pa­vyks su­re­mon­tuo­ti Pa­bais­ko pa­grin­di­nės mo­kyk­los pa­tal­pų – tai ati­de­da­ma ki­tiems me­tams. Pa­bais­ko ben­druo­me­nei siū­lo­ma įsi­kur­ti mo­kyk­lo­je.

Kon­tro­liuos sa­vi­val­dy­bės

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja nu­spren­dė de­le­guo­ti sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­rę Onu­tę Mi­ke­lie­nę į jung­ti­nę Vil­niaus re­gio­no sa­vi­val­dy­bių kon­tro­lie­rių gru­pę. Ji su­da­ro­ma at­lik­ti UAB Vil­niaus ap­skri­ties at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro pra­ėju­sių me­tų veik­los pa­tik­ri­ni­mą.

Toks pa­siū­ly­mas ta­ry­bai pa­teik­tas, va­do­vau­jan­tis Ak­ci­nių ben­dro­vių įsta­ty­mu.

Au­di­to tiks­lai – per­žiū­rė­ti var­tų mo­kes­čio pa­grįs­tu­mą ir skai­čia­vi­mus, pa­siū­ly­ti jo al­ter­na­ty­vas, iš­tir­ti įmo­nės veik­lą ir dar­bo už­mo­kes­čio fon­do ten­den­ci­jas.

Įta­ri­mų ra­jo­no va­do­vams dėl ne­skaid­ru­mo ke­lia aki­vaiz­džiai di­de­lės įmo­nės in­ves­ti­ci­jos. Pa­sak me­ro A. Ko­pūs­to, „ne­ga­li sa­vi­val­dy­bės pri­si­im­ti jų no­ro gy­ven­ti per­ne­lyg pla­čiai“. Ta­ry­ba spren­di­mo pro­jek­tui pri­ta­rė.

Ži­no, kas lau­kia

Ta­ry­ba pa­tvir­ti­no kon­kur­so į Uk­mer­gės jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­tro di­rek­to­riaus pa­rei­gas nu­ga­lė­to­ją Dai­vą Pranc­ke­vi­čie­nę. Lais­va vie­ta at­si­ra­do po to, kai šias pa­rei­gas pa­li­ko Skais­tė Va­si­liaus­kai­tė.

Nau­jo­ji di­rek­to­rė iš­dės­tė sa­vo su­pra­ti­mą apie jos lau­kian­tį dar­bą. Ji tei­gė su­pran­tan­ti, jog dirb­ti su jau­ni­mu – reiš­kia ne­skai­čiuo­ti sa­vo va­lan­dų po dar­bo ar sa­vait­ga­liais.

Sa­vo pro­gra­mą ji tu­ri, ta­čiau nu­tol­ti nuo anks­tes­nės di­rek­to­rės vyk­dy­tų dar­bo kryp­čių ne­ža­da. Vie­na iš di­rek­to­rės nuo­sta­tų – Uk­mer­gė­je tu­ri bū­ti kuo dau­giau jau­ni­mui tin­kan­čių veik­lų.  

D. Pranc­ke­vi­čie­nei įteik­ta gė­lių puokš­tė, pa­lin­kė­ta sėk­mės. Dirb­ti ji pra­dės nuo ge­gu­žės 2 die­nos.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *