Nutarė reorganizuoti „Ukmergės šilumą“

Nu­tar­ta re­or­ga­ni­zuo­ti sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čią UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“. Klau­si­mas bus svars­to­mas šį penk­ta­die­nį nu­ma­ty­ta­me įmo­nės vi­suo­ti­nia­me ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­me. UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ įre­gist­ruo­ta 2000 m. rug­pjū­čio 23 d. re­or­ga­ni­za­vus SP AB „Vil­niaus ši­lu­mos tin­klai“.

Ben­dro­vės pa­grin­di­nė veik­la – ši­lu­mos ir karš­to van­dens tie­ki­mas.

Ki­ta veik­la – at­si­skai­to­mų­jų karš­to van­dens ap­skai­tos prie­tai­sų ap­tar­na­vi­mas, ka­ti­li­nių eks­plo­a­ta­ci­ja bei šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų prie­žiū­ra.

UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ val­dy­ba spren­di­mą dėl re­or­ga­ni­za­ci­jos pri­ėmė va­sa­rio pa­bai­go­je, o ra­jo­no ta­ry­ba jį „pa­lai­mi­no“ prieš ke­lias sa­vai­tes, pas­ku­ti­nia­me šios ka­den­ci­jos po­sė­dy­je.

Penk­ta­die­ni­nio įmo­nės ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­mo dar­bot­var­kė­je – „Uk­mer­gės ši­lu­mos“ va­do­vo me­ti­nio pra­ne­ši­mo bei fi­nan­si­nių ata­skai­tų tvir­ti­ni­mas, pel­no pa­skirs­ty­mas ir klau­si­mas dėl UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ re­or­ga­ni­za­vi­mo.

Per­nai gry­na­sis įmo­nės pel­nas sie­kė 42 435 li­tus. Pa­grin­di­niu mo­ty­vu, kam pri­rei­kė re­or­ga­ni­zuo­ti pel­nin­gą įmo­nę, ta­po jos tu­ri­mas ne­kil­no­ja­mas tur­tas, ku­ris tie­sio­giai ne­nau­do­ja­mas pa­grin­di­nė­je įmo­nės veik­lo­je – ši­lu­mos ga­my­bo­je. Nu­tar­ta jo val­dy­mą pa­ti­kė­ti ki­tai įmo­nei, ini­ci­juo­jant UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ re­or­ga­ni­za­vi­mą at­sky­ri­mo bū­du.

Pa­grin­di­nis ben­dro­vės ak­ci­nin­kas – Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, ku­riai pri­klau­so 99,98 proc. ak­ci­jų. Li­ku­sią „mik­ro­sko­pi­nę“ da­lį yra įsi­gi­ję ke­lio­li­ka smul­kių ak­ci­nin­kų, ku­rių da­lis jau mi­rę.

Ra­jo­no ta­ry­bos spren­di­mu ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­me sa­vi­val­dy­bei at­sto­vaus Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Ri­mas Jur­gi­lai­tis. Jis bal­suos sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čio­mis 637 755 ak­ci­jo­mis.

At­sto­vas įpa­rei­go­tas pa­tvir­tin­ti UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ va­do­vo me­ti­nį pra­ne­ši­mą ir fi­nan­si­nių ata­skai­tų rin­ki­nį, svars­tant pel­no pa­skirs­ty­mo pro­jek­tą bal­suo­ti ,,už‘‘ spren­di­mą: „Pa­skirs­ty­ti­ną re­zul­ta­tą (pel­ną) 2014 m. gruo­džio 31 d. 42 435 Lt per­kel­ti į 2015-us fi­nan­si­nius me­tus“.

R. Jur­gi­lai­tis taip pat įpa­rei­go­tas bal­suo­ti „už“ spren­di­mą ini­ci­juo­ti UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ re­or­ga­ni­za­vi­mą at­sky­ri­mo bū­du bei įpa­rei­go­ti įmo­nės val­dy­bą pa­ruoš­ti at­sky­ri­mo są­ly­gas, ben­dro­vių įsta­tus ir ki­tus ben­dro­vės at­sky­ri­mui rei­ka­lin­gus do­ku­men­tus.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, taip pat ir „Uk­mer­gės ši­lu­mos“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas Sta­sys Jac­kū­nas ma­no, kad įmo­nės ga­my­bą at­skir­ti nuo jo­je ne­nau­do­ja­mų ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­tų bū­tų ga­na lo­giš­ka.

Pa­sak di­rek­to­riaus, tarp tu­ri­mų ne­nau­do­ja­mų ob­jek­tų – boi­le­ri­nės, Dai­na­vo­je ir Uk­mer­gė­je esan­tys pa­sta­tai, po­il­sia­vie­tė prie Ma­kio eže­ro. Pas­ta­rą­ją esą ga­li­ma bū­tų ar­ba nuo­mo­ti ir gau­ti pel­no, ar­ba par­duo­ti.

O ar ne­nu­tiks taip, kad po re­struk­tū­ri­za­ci­jos tik iš­si­pūs di­rek­to­rių eta­tai, ku­rie ga­li su­val­gy­ti ir taip ne­di­de­lį įmo­nės pel­ną?

S. Jac­kū­nas sa­ko, kad apie kaž­kam ruo­šia­mą nau­ją di­rek­to­riaus vie­tą nė­ra ko kal­bė­ti. Pri­mi­nė, kad jau ku­rį lai­ką įmo­nė­je ir taip lais­vas „Uk­mer­gės ši­lu­mos“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo eta­tas, ka­dan­gi dar­bų dau­gė­ja, jis ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je grei­čiau­siai bus už­im­tas.

Pri­sta­tė pro­jek­tą

Šios sa­vai­tės pa­bai­go­je nu­ma­ty­to ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­mo iš­va­ka­rė­se, tre­čia­die­nį, „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ ir AB „Kau­no du­jo­tie­kio sta­ty­ba“ pri­sta­tė šio ran­go­vo įgy­ven­din­tą pro­jek­tą – ka­ti­li­nė­je Švie­sos gat­vė­je su­mon­tuo­tą 6,5 MW ga­lios bio­ku­ro ka­ti­lą su kon­den­sa­ci­niu eko­no­mai­ze­riu.

UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ di­rek­to­rius Rai­mon­das Ra­gaus­kas pa­sa­ko­jo, kad ku­rui nau­do­ja­mos smul­kin­tos miš­ko kir­ti­mo at­rai­žos. Pro­jek­to ver­tė 7,5 mln. li­tų (be PVM). Jo įgy­ven­di­ni­mui Lie­tu­vos ver­slo pa­ra­mos agen­tū­ra sky­rė 3,3 mln. li­tų pa­ra­mą. Li­ku­sias lė­šas ben­dro­vei pa­sko­li­no Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja ir Šiau­lių ban­kas.

Pro­jek­to pri­sta­ty­me da­ly­va­vo ir svei­ki­ni­mo žo­džius ta­rė AB „Kau­no du­jo­tie­kio sta­ty­ba“ va­do­vas Pet­ras Sa­ba­lys, ra­jo­no me­ras Vy­das Pa­knys, Sei­mo na­riai Ka­zys Gry­baus­kas ir Arū­nas Du­dė­nas, „Uk­mer­gės ši­lu­mos“ va­do­vas R. Ra­gaus­kas.

Uk­mer­gės ra­jo­ne ši­lu­mą iš vi­so ga­mi­na 5 ka­ti­li­nės. RK-1 ka­ti­li­nė­je Švie­sos gat­vė­je pa­ga­mi­na­ma dau­giau­siai – 36 proc. ši­lu­mos. Nau­ja­sis, me­die­na kū­re­na­mas, šiuo me­tu ga­mi­na 100 proc. ka­ti­li­nės ši­lu­mos.

Šis ka­ti­las – ant­ra­sis bio­ku­rą nau­do­jan­tis „Uk­mer­gės ši­lu­mos“ ka­ti­las. Ki­tas, tik ge­ro­kai ma­žes­nio ga­lin­gu­mo ir ne toks mo­der­nus, yra Šven­tu­pės gy­ven­vie­tė­je.

Pa­sak R. Ra­gaus­ko, įver­ti­nus bio­ku­ro ka­ti­li­nės in­ves­ti­ci­jų at­si­pir­ki­mus, „Uk­mer­gės ši­lu­mos“ var­to­to­jai per me­tus nuo at­ei­nan­čio se­zo­no tu­rė­tų su­tau­py­ti apie treč­da­lį mln. eu­rų.

Uk­mer­gė­je pla­nuo­ta sta­ty­ti dar vie­ną bio­ku­ro ka­ti­li­nę Del­tu­vos gat­vė­je. Kol kas šis pro­jek­tas ne­įgy­ven­di­na­mas. Pa­sak di­rek­to­riaus, bus sie­kia­ma gau­ti jam fi­nan­sa­vi­mą. Ki­ta ver­tus, kei­čian­tis ša­lies stra­te­gi­niams pla­nams, Lie­tu­vai pa­si­sta­čius su­skys­tin­tų­jų du­jų ter­mi­na­lą, sie­kis per­ei­ti vien prie bio­ku­ro ne­bū­tų ra­cio­na­lus.

Iš 51 mū­sų ša­ly­je vei­kian­čio ši­lu­mos tie­kė­jo, ku­rio kai­nas re­gu­liuo­ja Vals­ty­bi­nė kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­ja, Uk­mer­gė pa­gal ši­lu­mos kai­ną šiuo me­tu yra 26-oje vie­to­je. Bran­giau­siai už ši­lu­mą mo­ka Prie­nų, o ma­žiau­siai – Ute­nos var­to­to­jai.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *