Paminėjome profesinę šventę

Ge­gu­žės 7-ąją, mi­nint Spau­dos at­ga­vi­mo, kal­bos ir kny­gos die­ną, laik­raš­čių „Uk­mer­gės ži­nios“ ir „Uk­mer­gė“ ko­lek­ty­vas su­lau­kė daug gra­žiau­sių svei­ki­ni­mų ir lin­kė­ji­mų.

 

2 straipsnio 1 nuotr

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. „Uk­mer­gės ži­nių“ ko­lek­ty­vą pa­svei­ki­no Sei­mo na­rys A. Du­dė­nas.


 

Jau dau­giau nei 16 me­tų tra­di­ciš­kai re­dak­ci­ją pro­fe­si­nės die­nos pro­ga svei­ki­na ra­jo­no va­do­vai.

Ant­rą­ją sa­vo dar­bo die­ną nau­ja­me pos­te spau­dos at­sto­vus su pro­fe­si­ne šven­te pa­svei­ki­no nau­ja­sis ra­jo­no me­ras Vy­das Pa­knys, sa­vi­val­dy­bės Ben­dro­jo sky­riaus ve­dė­ja Zi­na Kur­me­lie­nė, Ta­ry­bos sek­re­to­ria­to vyr. spe­cia­lis­tė Ži­vi­lė Moc­ku­tė.

Gra­žių pa­gi­ria­mų­jų žo­džių su­lau­kė­me iš „Uk­mer­gės ši­lu­mos“ ko­lek­ty­vo, va­do­vau­ja­mo Rai­mon­do Ra­gaus­ko.

Nuo­la­ti­niai mū­sų bi­čiu­liai, ku­riems pra­ėju­si šven­tė tokia sa­va, – Vla­do Šlai­to bib­lio­te­ka. Jos di­rek­to­rė Ra­sa Griš­ke­vi­čie­nė vi­sa­da pa­lie­ka šil­tus pa­va­sa­riš­kus lin­kė­ji­mus.

Gra­žių svei­ki­ni­mų su­lau­kė­me iš Sei­mo na­rio Arū­no Du­dė­no ir jo pa­dė­jė­jos Skais­tės Va­si­liaus­kai­tės, Uk­mer­gės kraš­to ne­įga­lių­jų są­jun­gos va­do­vės Lio­nės Alek­sie­nės, Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo Ri­mo Jan­kū­no.

Svar­bus ir lau­kia­mas kas­met – se­no­jo „Uk­mer­gės ži­nių“ ko­lek­ty­vo na­rės Ire­nos Mil­vy­die­nės svei­ki­ni­mas.

Nuo­šir­džiau­siai dė­ko­ja­me vi­siems mus ap­lan­kiu­siems, elek­tro­ni­niais laiš­kais, te­le­fo­nu pro­fe­si­nės die­nos pro­ga pri­si­mi­nu­siems skai­ty­to­jams, ko­le­goms, ben­dra­min­čiams, my­lin­tiems ir bran­gi­nan­tiems spaus­din­tą žo­dį.

2 straipsnio 2 nuotr


 

2 straipsnio 3 nuotr


 

2 straipsnio 4 nuotr

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *