Pasiūlė griauti „Vėliavnešius“

Sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­ja ar­ti­miau­siu me­tu spręs Deltuvos–Kauno gat­vių kam­pe sto­vin­čių „Vė­liav­ne­šių“ pa­min­klo li­ki­mą. Šiuo klau­si­mu ke­ti­na­ma vyk­dy­ti ap­klau­są, tad sa­vo nuo­mo­nę ga­lės pa­reikš­ti vi­si uk­mer­giš­kiai.

Į sa­vi­val­dy­bę ir ra­jo­no ta­ry­bą rei­ka­lau­da­mi, kad iš da­bar­ti­nės vie­tos bū­tų iš­ga­ben­tas pa­min­klas „Vė­liav­ne­šiai“, krei­pė­si Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos (LPKTS) Uk­mer­gės sky­riaus na­riai.

Jų krei­pi­me­si pri­me­na­ma, kad pa­min­klas bu­vo pa­sta­ty­tas SSRS 60-me­čio gar­bei. Šis skulp­to­riaus Vac­lo­vo Kru­ti­nio su­kur­tas mo­nu­men­tas Uk­mer­gė­je sto­vi jau dau­giau kaip tris de­šimt­me­čius, nuo 1982-ųjų.

Siū­lo­ma „Vė­liav­ne­šius“ ati­duo­ti Grū­to par­kui. Šią skulp­tū­rą esą ga­lė­tų pa­keis­ti Uk­mer­gės ra­jo­ne gy­ve­nan­čio skulp­to­riaus Vai­do Ra­moš­kos ku­ria­mi bal­tie­ji an­ge­lai.

1982-ai­siais su­kur­tas pa­min­klas iš pra­džių sto­vė­jo pa­čia­me Uk­mer­gės cen­tre. Pra­si­dė­jus At­gi­mi­mui „Vė­liav­ne­šiai“ bu­vo iš­kel­ti kiek to­lė­liau – į mies­to skve­rą Del­tu­vos ir Kau­no gat­vių san­kry­žo­je.

Jų vie­to­je pa­sta­ty­tas at­nau­jin­tas tar­pu­ka­riu Uk­mer­gės cen­tre sto­vė­jęs, so­vie­tų už­kas­tas po že­me, Lais­vės pa­min­klas.

Są­jū­džio ak­ty­vis­tams anuo­met „Vė­liav­ne­šiai“, kaip ne­tin­ka­mos ide­o­lo­gi­jos sklei­dė­jai, ne­už­kliu­vo. Vi­si su­ta­rė skulp­tū­rai pa­rink­ti ki­tą vie­tą Del­tu­vos, Kau­no gat­vių kam­pe.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos sky­riaus ve­dė­jas Ar­vy­das Džiu­gas kaip tik šią sa­vai­tę ren­gia at­sa­ky­mą į mi­nė­tą už­klau­si­mą. Pa­sak ve­dė­jo, klau­si­mas ar­ti­miau­siu me­tu bus svars­to­mas sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jo­je.

Šio­je ko­mi­si­jo­je dir­ban­ti ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Ag­nė Bal­čiū­nie­nė pa­ti­ki­no, kad mi­nė­ta skulp­tū­ra nė­ra kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tas, tad ne­tu­ri tei­si­nės ap­sau­gos.

A. Bal­čiū­nie­nė nu­ra­mi­no, kad ko­mi­si­ja tik­rai per vie­ną va­ka­rą ne­nu­tars griau­ti „Vė­liav­ne­šių“, ma­no šiuo klau­si­mu at­si­klaus­ti vi­suo­me­nės – vyk­dy­ti gy­ven­to­jų ap­klau­są. Tai­gi sa­vo nuo­mo­nę ga­lės pa­reikš­ti vi­si no­rin­tie­ji.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos sky­riaus ve­dė­jas Ar­vy­das Džiu­gas sa­vo nuo­mo­nės šiuo klau­si­mu ne­sle­pia. Jo įsi­ti­ki­ni­mu, „Vė­liav­ne­šiai“ nie­kam ne­mai­šo, o jų nu­kė­li­mas bū­tų la­bai bran­gus ir be­tiks­lis pro­jek­tas.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *