Pirmi – Ukmergės klubo sportininkai

Šeš­ta­die­nį Uk­mer­gės „Ver­smės“ au­to­kro­so tra­so­je ne­trū­ko au­to­mo­bi­lių burz­ge­sio, mi­nios žiū­ro­vų bei azar­to. Mat čia vy­ko Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių kro­so čem­pio­na­to ir pir­me­ny­bių II eta­pas.

06-07-3 straipsnio 1 nuotr

 

Pirmieji tarp prizininkų – ukmergiškiai.


 

Iš vi­so da­ly­va­vo 36 eki­pa­žai. 7 iš jų at­sto­va­vo Uk­mer­gės au­to­mo­bi­lių-mo­to­cik­lų spor­to klu­bui.

Varžybos bu­vo ypač sėk­min­gos uk­mer­giš­kiams. Jų pa­bai­go­je su­su­ma­vus re­zul­ta­tus, pa­aiš­kė­jo, kad I-ąją vie­tą tarp ko­man­dų už­ėmė Uk­mer­gės au­to­mo­bi­lių-mo­to­cik­lų spor­to klu­bo spor­ti­nin­kai.

Pa­va­sa­rį vy­ku­sia­me I eta­pe Ma­ri­jam­po­lė­je uk­mer­giš­kiai bu­vo an­tri. Lie­pos mė­ne­sį Ši­lu­tės ra­jo­ne, Vil­ky­čių au­to­kro­so tra­so­je, vyks III eta­pas. Jų šie­met iš vi­so pen­ki.

Var­žy­bas „Ver­smės“ au­to­kro­so tra­so­je or­ga­ni­za­vo Uk­mer­gės au­to­mo­bi­lių-mo­to­cik­lų spor­to klu­bas.

Vie­nas iš or­ga­ni­za­to­rių Al­vy­das Šid­laus­kas sa­ko, kad Lie­tu­vo­je tra­sų, tin­kan­čių eu­ro­pi­nio ly­gio kro­so bei ra­lio-kro­so var­žy­boms, – tik dvi. Vie­na jų – Uk­mer­gė­je, ki­ta – Ši­lu­tės ra­jo­ne, Vil­ky­čiuo­se.

UŽ inf.

Daugiau nuotraukų mūsų facebook puslapyje

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *