Pirties norima atsisakyti

Pir­ties pa­slau­gų per­spek­ty­vos klau­si­mas Uk­mer­gė­je svars­to­mas jau ne vie­ne­rius me­tus. Ka­dan­gi sa­vi­val­dy­bei pir­tis nuos­to­lin­ga, jos ga­li ir vi­sai ne­be­lik­ti.

 

04-19-4 straipsnio nuotr

 

Vasarą maudytis galima ir upėje.


 

Pir­ties klau­si­mą ki­tą sa­vai­tę po­sė­dy­je gvil­dens ra­jo­no ta­ry­ba. Prie jo su­grįž­ta to­dėl, kad ge­gu­žės mė­ne­sį bai­gia­si UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio su UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“ su­da­ry­ta pen­ke­rių me­tų su­tar­tis dėl pa­tal­pų nuo­mos.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja su­tar­ties su pa­sta­to sa­vi­nin­ku siū­lo ne­pra­tęs­ti.

Spy­na ant pir­ties du­rų tik­riau­siai bus pa­ka­bin­ta nuo bir­že­lio 1 die­nos. Mat nuo ta­da ta­ry­bai pa­teik­ta­me spren­di­mo pro­jek­te siū­lo­ma nu­trauk­ti UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio pir­ties ir du­šo pa­slau­gų tei­ki­mą ra­jo­no gy­ven­to­jams.

Uk­mer­gės bu­tų ūkio di­rek­to­rius Jo­nas Rin­ke­vi­čius pa­sa­ko­jo, kad pir­ties iš­lai­ky­mo są­nau­dos per­nai su­da­rė 95,5 tūks­tan­čio li­tų. Ši su­ma to­li gra­žu ne­pa­den­gia­ma par­duo­da­mų bi­lie­tų są­skai­ta. Šią pa­slau­gą do­tuo­ja sa­vi­val­dy­bė, skir­da­ma per me­tus apie 70 tūks­tan­čių li­tų.

Nu­si­praus­ti pir­ty­je kai­nuo­ja 16 li­tų. Nuo­lai­dos da­ro­mos pen­si­nio am­žiaus, ne­įga­liems žmo­nėms, vai­kams.

Anot J. Rin­ke­vi­čiaus, no­rint, kad są­nau­dos bū­tų pa­den­gia­mos, bi­lie­tus rei­kė­tų bran­gin­ti dvi­gu­bai. Va­do­vas bu­vo pa­tei­kęs to­kį pa­siū­ly­mą ta­ry­bai, ta­čiau pra­ei­tą po­sė­dį klau­si­mas bu­vo at­mes­tas ir ne­svars­ty­tas.

Siū­ly­mas pa­ki­bo ore

Prieš po­rą me­tų su­da­ry­ta sa­vi­val­dy­bės dar­bo gru­pė įpa­rei­go­ta iš­nag­ri­nė­ti pir­ties ir du­šo pa­slau­gų tei­ki­mo ga­li­my­bes ir pa­teik­ti ra­jo­no ta­ry­bai sa­vo iš­va­das bei pa­siū­ly­mus.

Iš­nag­ri­nė­ju­si su­si­da­riu­sią si­tu­a­ci­ją, dar­bo gru­pė pa­tei­kė iš­va­das, ku­rio­se kon­sta­ta­vo, jog sa­vi­val­dy­bė tu­ri teik­ti pir­ties ir du­šo pa­slau­gas, nes pa­gal Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą sa­vi­val­dy­bė yra at­sa­kin­ga už vie­šų­jų pa­slau­gų tei­ki­mą gy­ven­to­jams.

Šioms pa­slau­goms teik­ti bu­vo pa­siū­ly­tos Klai­pė­dos gat­vė­je ka­ti­li­nė­je Nr. 2 esan­čios pa­tal­pos, ku­rios, dar­bo gru­pės na­rių nuo­mo­ne, yra tin­ka­miau­sios ir stra­te­giš­kai ge­riau­sio­je mies­to da­ly­je – cen­tre.

Tie­sa, pa­tal­pos rei­ka­lau­ja re­mon­to. Ne­ra­dus ga­li­my­bių jas su­re­mon­tuo­ti, pir­tis ir to­liau vei­kė „Uk­mer­gės pa­slau­gai“ pri­klau­san­čia­me pa­sta­te Gruo­džio 17-osios gat­vė­je.

Bū­ti­ny­bė ar pra­mo­ga?

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jas Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas sa­ko, kad biu­dže­to lė­šo­mis pa­deng­ti pir­ties tei­kia­mų pa­slau­gų są­nau­das – per di­de­lė pra­ban­ga sa­vi­val­dy­bei.

Jis įsi­ti­ki­nęs, kad dau­gu­mai pir­ties lan­ky­to­jų tai yra lais­va­lai­kio pra­mo­ga, ma­lo­nus lai­ko lei­di­mas ga­ri­nė­je pir­te­lė­je. O sa­vi­val­dy­bei – aki­vaiz­dus nuos­to­lis. Iš bū­ti­ny­bės nu­si­praus­ti at­ei­na vie­nas ki­tas. Jiems siū­lo­mos al­ter­na­ty­vos – so­cia­liai rem­ti­niems as­me­nims ga­li­my­bė nu­si­praus­ti yra Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tre.

„Čia yra įreng­ti du­šai. Pa­slau­ga žmo­nėms kai­nuo­tų 4–5 li­tus. Be to, at­ei­ti jie čia ga­li bet ku­riuo me­tu. Tai­gi, sa­vo funk­ci­ją nu­praus­ti so­cia­liai rem­ti­nus as­me­nis sa­vi­val­dy­bė at­lik­tų. Juk biu­dže­tas nė­ra kaž­ko­kia lab­da­ra, kad jį ga­li­ma bū­tų švais­ty­ti pra­mo­goms“, – sa­ko vi­ce­me­ras.

Uk­mer­gės kraš­to ne­įga­lių­jų są­jun­ga taip pat su­tei­kia ga­li­my­bę nu­si­praus­ti sa­vo na­riams.

Anot pa­šne­ko­vo, dau­giau kaip 100 pir­ties lan­ky­to­jų su­reng­ta ap­klau­sa. Pa­teik­to­se an­ke­to­se bu­vo klau­sia­ma, ar jie nau­do­tų­si pir­ties pa­slau­go­mis kai­nai pa­di­dė­jus iki 30 li­tų. Tei­gia­mai at­sa­kė ma­žiau nei 10 pro­cen­tų res­pon­den­tų.

Lauks fi­nan­sa­vi­mo

R. Ba­ra­vy­kas pa­ti­ki­no, kad dar­bo gru­pės pa­siū­ly­mas ne­pa­mirš­tas. Ap­skai­čiuo­ta, kad įren­gus pir­tį ka­ti­li­nės pa­tal­po­se jos pa­slau­gų sa­vi­kai­na ge­ro­kai su­ma­žė­tų.

De­ja, kol kas tai ne­įgy­ven­di­na­ma. Pa­ruoš­ti pa­tal­pas eks­plo­a­ta­ci­jai rei­kė­tų apie 320 tūks­tan­čių li­tų. To­kių „lais­vų“ pi­ni­gų biu­dže­te nė­ra. O no­rint pa­si­nau­do­ti eu­ro­pi­ne pa­ra­ma, de­ja, rei­kia lauk­ti ki­to fi­nan­sa­vi­mo lai­ko­tar­pio, kuo­met bus ga­li­ma teik­ti pro­jek­tus.

Pa­si­sky­rė ter­mi­ną

Jau ke­le­tą pas­ku­ti­nių me­tų nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, kad tau­pant lė­šas, pir­ties ir du­šo pa­slau­gos gy­ven­to­jams va­sa­ros lai­ko­tar­piu ne­tei­kia­mos.

„Spręs­ti šį klau­si­mą ne­at­si­sa­ko­ma. Per va­sa­rą iš­ana­li­zuo­si­me vi­sus šios pa­slau­gos tei­ki­mo ga­li­mus va­rian­tus“, – sa­ko vi­ce­me­ras.

Pa­sak jo, spren­di­mas dėl to­les­nių pir­ties ir du­šo pa­slau­gų tei­ki­mo tu­rė­tų bū­ti pri­im­tas per va­sa­rą.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *