Planuoja vaduoti miestą nuo varnų

Planuoja vaduoti miestą nuo varnų / Vaidotės Šantarienės nuotr. Varna

Ar­tė­jant pa­va­sa­riui, Uk­mer­gė­je ren­gia­ma­si ko­vai su me­džiuo­se su­ka­mais var­na­liz­džiais. Mat pa­vė­la­vus, te­ri­to­ri­jas už­ka­riaus var­nos, o gy­ven­to­jai su­si­durs su ne­pa­ke­lia­mu šių paukščių triukš­mu ir ne­šva­ra.

Ša­lia dau­gia­bu­čių na­mų gau­siai au­gan­čius me­džius kas­met ap­nin­ka var­nos. Jų „kon­cer­tai“ bū­na to­kie triukš­min­gi, jog žmo­nės sa­ko ne­ga­lin­tys net lan­go at­si­da­ry­ti. Vie­na to­kių mies­to vie­tų – Kau­no gat­vė: dėl šių rū­pes­čių re­dak­ci­jai guo­dė­si ne vie­nas jos gy­ven­to­jas. Kad pa­dė­tų juos iš­spręs­ti, sa­ko net­gi ra­šę pra­šy­mus val­džiai.

Ta­čiau tai nė­ra taip pa­pras­ta, nes šiuos paukš­čius sau­go įsta­ty­mai. „Šau­dy­ti ne­ga­li­ma, nes mies­te tai drau­džia­ma. Kaž­ko­kių ki­to­kių prie­mo­nių nai­kin­ti var­nas ir­gi ne­ga­li­ma im­tis – ne­lei­džia Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja“, – sa­ko Uk­mer­gės mies­to se­niū­nė Zi­ta Pe­čiu­lie­nė. 

Nepa­si­kliau­ja­ma ir ga­li­my­be vai­ky­ti var­nas gar­sais. To­kia – pe­tar­do­mis ar per gar­sia­kal­bį lei­džia­mais sig­na­lais – nau­do­ja­si kai ku­rios sa­vi­val­dy­bės. „Jei pra­dė­sim gar­sais gai­nio­ti var­nas, tai dar ir gy­ven­to­jus iš­ve­sim iš pro­to“, – svars­to se­niū­nė. 

Spręs­ti pro­ble­mą bus ban­do­ma pra­de­dant nuo me­džių ir tuš­čių var­na­liz­džių. „Juos su­ka va­sa­rį, jau ga­li­ma ma­ty­ti Duks­ty­nos, ki­tuo­se mik­ro­ra­jo­nuo­se. Va­žiuo­sim su bokš­tais ir mė­gin­sim tuos liz­dus iš­imi­nė­ti“, – pa­sa­ko­jo ji. Tam ren­gia­ma­si šio mė­ne­sio pa­bai­go­je.

Vie­na la­biau­siai var­nų pa­mėg­tų vie­tų – ka­ri­nis mies­te­lis: Pa­va­sa­rio pra­džio­je ir čia, ir ki­to­se vie­to­se pla­nuo­ja­ma ap­žiū­rė­ti ir tvarkyti me­džius, liz­dus iš­pjau­ti ir iš­vež­ti, kol dar ne­de­da kiau­ši­nių, nes ko­vą jų liest jau ne­be­ga­li­ma.“

Tei­gia­ma, kad var­nos ren­ka­si ne­šva­rio­se te­ri­to­ri­jo­se, at­lie­kų kon­tei­ne­rių aikš­te­lė­se. „Ypač ten, kur ran­da mais­to. To­dėl gy­ven­to­jai te­gul ne­iš­me­ti­nė­ja jo li­ku­čių į kon­tei­ne­rius ir pa­ra­gi­na kai­my­nus to ne­da­ryt, kad mais­tas var­noms ne­bū­tų pri­ei­na­mas ir jos ne­ga­lė­tų bur­tis“, – sa­ko pa­šne­ko­vė. 

***

* Var­ni­nius paukš­čius sau­go Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­vos, ša­lies įsta­ty­mai. Nuo ko­vo 1 iki lie­pos 1 d. me­džio­ti, pi­ro­tech­ni­niu bū­du vai­ky­ti var­nas ar ar­dy­ti jų liz­dus drau­džia­ma, nes ta­da šie paukš­čiai pe­ri.

* Liz­dų ar­dy­mą bū­tent šiuo me­tu kai ku­rie spe­cia­lis­tai va­di­na ne­efek­ty­via prie­mo­ne, nes ko­vo ant­ro­je pu­sė­je, prieš de­dant kiau­ši­nius, liz­dai vėl su­su­ka­mi.

* Kaip ge­res­nę prie­mo­nę siū­lo paukš­čių bai­dy­mą tuo me­tu, kai liz­dai yra at­nau­jin­ti ar­ba ne­iš­ar­dy­ti ir paukš­čiai de­da kiau­ši­nius. Jei­gu paukš­čiai yra at­bai­do­mi nuo liz­dų, kiau­ši­niai at­šą­la ir paukš­čiai ne­at­si­ve­da jau­nik­lių. Ta­da, specialistų teigimu, jie tu­rė­tų pa­si­trauk­ti į tas te­ri­to­ri­jas, kur jiems yra ra­miau ir sau­giau veis­tis ir au­gin­ti jau­nik­lius.

* Kė­dai­nių ra­jo­no kai­me­lis Kal­na­ber­žė gar­sė­ja or­ga­ni­zuo­ja­ma kas­me­ti­ne šven­te, ku­rios me­tu ke­pa­mos, troš­ki­na­mos, ver­da­mos, ma­ri­nuo­ja­mos var­nos. Pa­gal se­ną­sias tra­di­ci­jas var­nas me­džio­da­vo ba­jo­rai, nes var­ni­niai paukš­čiai gy­ve­na ko­lo­ni­jo­mis ir mėgs­ta įsi­kur­ti par­kuo­se, ku­rie se­nais lai­kais pri­klau­sė kil­min­gam luo­mui. Su­me­džio­tos var­nos bū­da­vo sū­do­mos sta­ti­nė­se ir net eks­por­tuo­ja­mos į už­sie­nį.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *