Po gaisro – išbandymas lietumi

Vil­niaus gat­vės 100A nu­me­riu pa­žy­mė­tas na­mas grei­tai vėl tu­rės sto­gą, ku­ris su­de­gė ge­gu­žės 10 d. ki­lu­sio gais­ro me­tu. Tie­sa, dėl pra­si­dė­ju­sių liū­čių be sto­go pa­si­li­kę gy­ven­to­jai pa­ty­rė ne­ma­žai ne­pa­to­gu­mų.

2 straipsnio nuotr.05-27

 

Na­mą ad­mi­nist­ruo­jan­čios UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio di­rek­to­rius Jo­nas Rin­ke­vi­čius ap­gai­les­ta­vo, kad na­mui li­kus be sto­go di­de­lių ne­pa­to­gu­mų pa­ty­rė vir­šu­ti­nio – tre­čio­jo aukš­to gy­ven­to­jai.

Iš­ kar­to po ne­lai­mės už­klu­po be­veik kas­dien pi­lan­čios liū­tys. Žmo­nės kaip ga­lė­da­mi gel­bė­jo­si nuo ant gal­vų pi­lan­čio van­dens. De­ja, ne­la­bai te­pa­dė­jo ant sto­go sku­biai už­deng­tas po­lie­ti­le­nas.

Ta­čiau di­rek­to­rius ti­ki, kad už­klu­pę ne­pa­to­gu­mai ei­na į pa­bai­gą. Sto­go ren­gi­mo dar­bus at­lie­ka įmo­nė, su ku­ria Uk­mer­gės bu­tų ūkis pa­si­ra­šė su­tar­tį, – UAB „Re­mon­ta“.

Įmo­nė jau su­mon­ta­vo lai­kan­čias kon­struk­ci­jas ir už­den­gė vie­ną sto­go šlai­tą. Ti­ki­ma­si, kad sto­gas visiškai bus už­deng­tas iki bir­že­lio pa­bai­gos. Šie dar­bai, pa­sak J. Rin­ke­vi­čiaus, kai­nuos iki 50 tūkst. li­tų.

Da­lį šių lė­šų teks pa­deng­ti gy­ven­to­jams. Tie­sa, mo­kes­tis iš­da­lin­tas il­gam lai­kui, tad ti­ki­ma­si, kad žmo­nės di­de­lio fi­nan­si­nio smū­gio ne­pa­tirs.

Uk­mer­gės bu­tų ūkio va­do­vas sa­ko, kad ge­gu­žės 10-osios gais­ras bu­vo tik­rai iš­skir­ti­nis. Tai pir­mas at­ve­jis, kai gais­ras ky­la jų ad­mi­nist­ruo­ja­mame dau­gia­bu­ty­je.

Tie­sa, ir to­kių se­nos sta­ty­bos dau­gia­bu­čių su pa­lė­pė­mis mies­te yra la­bai ne­daug – ma­žiau nei 10 pro­cen­tų vi­sų jų ad­mi­nist­ruo­ja­mų na­mų.

Mi­nė­to gais­ro prie­žas­tys ti­ria­mos. Iš­va­dos kol kas ne­pa­teik­tos. Ta­čiau jau iš kar­to bu­vo aiš­ku, kad nei nuo elek­tros, nei nuo kros­nies ug­nis pa­lė­pė­je įsi­plieks­ti ne­ga­lė­jo, nes to­kių įren­gi­nių ten nė­ra.

Už­tat pa­lė­pėn ga­lė­jo įei­ti bet kas – du­rys ten ne­ra­ki­na­mos. Tai­gi vie­na iš ver­si­jų, kad gais­ras ga­lė­jo kil­ti dėl ne­at­sar­gaus el­gi­mo­si su ug­ni­mi pa­lė­pė­je.

Pa­sak J. Rin­ke­vi­čiaus, yra pa­teik­ta pa­raiš­ka mi­nė­to na­mo re­no­va­ci­jai. Į pir­mą­jį šie­met pra­si­dė­sian­tį re­no­va­ci­jos eta­pą jis ne­pa­te­ko, ta­čiau ti­kė­ti­na, kad pa­teks į ant­rą­jį ir bus re­no­vuo­tas.

Gais­ras Vil­niaus gat­vės 100A na­me ki­lo ge­gu­žės 10-osios va­ka­rą, apie 22 va­lan­dą. Kol at­vy­ko ug­nia­ge­siai, lieps­nos at­vi­rai įsi­siau­tė­jo.

Mi­nė­ta­me na­me yra dvi­de­šimt bu­tų. Vė­ly­vą va­ka­rą te­ko eva­kuo­ti ke­lias de­šim­tis žmo­nių.

Į įvy­kį bu­vo iš­kvies­tas ir nau­ja­sis ra­jo­no me­ras Vy­das Pa­knys. To pri­rei­kė, nes rei­kė­jo nu­tar­ti, kur su­teik­ti žmo­nėms lai­ki­ną pa­sto­gę. Bu­vo iš­kvies­ti ir na­mą ad­mi­nist­ruo­jan­čios UAB Uk­mer­gės bū­tų ūkio va­do­vai. Tie­sa, iš­ ka­rto po gais­ro ap­lie­tų bu­tų gy­ven­to­jai lai­ki­nos pa­sto­gės at­si­sa­kė ir nu­ta­rė nak­vo­ti na­muo­se.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę už pro­fe­sio­na­liai at­lik­tus veiks­mus ge­si­nant mi­nėtą gais­rą ra­jo­no me­ras V. Pa­knys įtei­kė pa­dė­kas ug­nia­ge­siams.

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *