Po­li­ti­kų šei­mo­se krykš­čia nau­ja­gi­miai

Lie­pa – itin džiu­gus mė­nuo ke­lioms Uk­mer­gės so­cial­de­mok­ra­tų šei­moms. Sei­mo na­rys Arū­nas Du­dė­nas su žmo­na Ai­ra sa­vait­ga­lį su­si­lau­kė sū­naus, o jo pa­dė­jė­ja Skais­tė Va­si­liaus­kai­tė jau an­tra sa­vai­tė sū­puo­ja duk­ry­tę.

07-19-4 straipsnio nuotr

 

Du­dė­nų šei­mos pir­ma­gi­mis pa­sau­lį iš­vy­do lie­pos 14 die­ną 23 va­lan­dą 22 mi­nu­tės Ant­akal­nio li­go­ni­nė­je Vil­niu­je. Ma­žy­lis gi­mė 3,6 kg svo­rio ir 55 cm ūgio.

Šei­ma dar svars­tan­ti, kaip pa­va­din­ti ber­niu­ką. „Var­dą tu­rim su­gal­vo­ję, ta­čiau ga­lu­ti­nai dar neap­si­spren­dėm“, – gi­mus sū­nui, sa­kė lai­min­gas tė­tis. Jis šyp­so­si – pra­tin­tis pa­im­ti kū­di­kį ant ran­kų ir mo­ky­tis at­lik­ti įvai­rias pro­ce­dū­ras – vi­siš­kai nau­ja ir džiaugs­min­ga pa­tir­tis.

Anot A. Du­dė­no, ir nau­ja­gi­mis, ir ma­ma jau­čia­si ge­rai. Šei­ma ne­kan­trau­jan­ti lau­kia, ka­da me­di­kai juos iš­leis į na­mus Žel­vos se­niū­ni­jo­je, Lau­mė­nuo­se.

Gau­ses­nė ne­se­niai ta­po ir A. Du­dė­no sek­re­to­rės-pa­dė­jė­jos S. Va­si­liaus­kai­tės šei­ma. Lie­pos 9-ąją pir­mą va­lan­dą nak­ties mo­te­ris pa­gim­dė 3,3 kg ir 52 cm mer­gy­tę.

Ją tė­ve­liai pa­va­di­nę Elž­bie­ta. „Tai – bib­li­nis heb­ra­jų kil­mės var­das, ku­ris reiš­kia „pri­sie­kiu Die­vu“, – pa­sa­ko­jo ma­ma.

Mo­te­ris sa­ko, jog se­su­te la­bai džiau­gia­si ir de­vyn­me­tis bro­lis Pi­jus: „La­bai ją my­li, drą­siai ima ant ran­kų ir jau pa­de­da man pri­žiū­rė­ti. Ne­bi­jau jo ke­lio­li­kai mi­nu­čių pa­lik­ti su ma­žy­le.“

S. Va­si­liaus­kai­tė pra­si­ta­rė į dar­bus ke­ti­nan­ti grįž­ti po me­tų. Tuo me­tu ypač pa­mėg­tos vi­suo­me­ni­nės veik­los im­sis, kai tik leis ga­li­my­bės.

So­cial­de­mok­ra­tas A. Du­dė­nas par­la­men­ta­ru bu­vo iš­rink­tas per­nai spa­lį vy­ku­sių Sei­mo rin­ki­mų me­tu. Į Sei­mą jis pa­te­ko pa­gal par­ti­jos są­ra­šą.

Sei­me A. Du­dė­nas pra­dė­jo dirb­ti lap­kri­tį. Pa­si­da­li­jus dar­bus ko­mi­te­tuo­se, jis iš­si­rin­ko Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą. „Ka­dan­gi vi­si ga­lė­jo­me pa­si­rink­ti pa­gal sa­vo pa­gei­da­vi­mus, pir­me­ny­bę ati­da­viau šiam ko­mi­te­tui dėl pa­ly­gin­ti pla­čios ir įdo­mios veik­los ja­me“, – yra sa­kęs par­la­men­ta­ras.

Į Sei­mą iš­rink­tas A. Du­dė­nas ne­tru­kus su­da­rė ir sa­vo pa­dė­jė­jų ko­man­dą. Vie­na jų ta­po S. Va­si­liaus­kai­tė, ku­rios pa­rei­gos – rū­pin­tis vie­šai­siais ry­šiais bei Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to rei­ka­lais.  

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *