Policija laukia naujojo vadovo

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas lau­kia nau­jo­jo va­do­vo. Pre­ten­den­tai į šias pa­rei­gas pa­aiš­kės prieš at­ran­ką, ku­rią ke­ti­na­ma skelb­ti ar­ti­miau­siu me­tu.

 

2014-06-10-5 straipsnio nuotr

 

At­ran­ko­je už­im­ti Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­rei­gas ga­li da­ly­vau­ti bet ku­ris vi­daus rei­ka­lų sis­te­mos pa­rei­gū­nas. Jis tu­ri ati­tik­ti pa­rei­gy­bės ap­ra­šy­me nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus. Juos, pa­sak Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Li­nos Ne­mei­kai­tės, ver­tins ko­mi­si­ja.

At­ran­kos me­tu at­si­žvel­gia­ma į pre­ten­den­tų pro­fe­sio­na­lu­mą, tar­ny­bi­nę veik­lą, tu­ri­mą kva­li­fi­ka­ci­ją, bū­ti­ną nau­joms pa­rei­goms ei­ti. „At­ran­ka dar nė­ra pa­skelb­ta, tad ne­tu­ri­me ir in­for­ma­ci­jos apie pa­rei­gū­nus, pre­ten­duo­jan­čius už­im­ti šias pa­rei­gas. Ją pla­nuo­ja­ma skelb­ti per ke­lias ar­ti­miau­sias sa­vai­tes“, – tei­gė spe­cia­lis­tė.

Įstai­gai šiuo me­tu lai­ki­nai va­do­vau­ja Uk­mer­gės ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kė In­ga Ma­li­naus­kie­nė.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ro įsa­ky­mu yra pa­tvir­tin­tas At­ran­kos į lais­vas aukš­tes­nes pa­rei­gū­no pa­rei­gas tvar­kos ap­ra­šas, ku­riuo va­do­vau­jan­tis ir yra or­ga­ni­zuo­ja­mos at­ran­kos vi­daus rei­ka­lų sta­tu­ti­nė­se įstai­go­se.

Anot L. Ne­mei­kai­tės, po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tų vir­ši­nin­kų sky­ri­mo tvar­ką nu­ma­to ir Po­li­ci­jos veik­los įsta­ty­mas. Juos at­ran­kos bū­du ski­ria į pa­rei­gas ir iš jų at­lei­džia te­ri­to­ri­nės po­li­ci­jos įstai­gos – vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to – vir­ši­nin­kas. Tai de­ri­na­ma su po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­niu ko­mi­sa­ru ir sa­vi­val­dy­bės, ku­rios te­ri­to­ri­jo­je po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tai at­lie­ka jiems nu­sta­ty­tas funk­ci­jas, me­ru.

Te­ri­to­ri­nių po­li­ci­jos įstai­gų ir po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tų vir­ši­nin­kai į pa­rei­gas ski­ria­mi 5 me­tų lai­ko­tar­piui. Šiems pa­rei­gū­nams Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to nu­sta­ty­ta tvar­ka tai­ko­ma ro­ta­ci­ja.

Nau­jas Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas ren­ka­mas, anks­tes­niam va­do­vui Ro­lan­dui Kiš­kiui ta­pus Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro va­do­vu. At­ran­ka šioms pa­rei­goms už­im­ti vy­ko ge­gu­žės 6 die­ną. 38 me­tų R. Kiš­kį ir dar vie­ną kan­di­da­tą ver­ti­no Pre­ten­den­tų į lais­vas aukš­tes­nes pa­rei­gū­no pa­rei­gas at­ran­kos ko­mi­si­ja, va­do­vau­ja­ma Lie­tu­vos po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro Sau­liaus Skver­ne­lio. 

Nuo ge­gu­žės 13 d. jo įsa­ky­mu uk­mer­giš­kis bu­vo pa­skir­tas į LKPB vir­ši­nin­ko pa­rei­gas. Uk­mer­gės po­li­ci­jai jis ati­da­vė 14 me­tų.

„Su nau­juo­ju vir­ši­nin­ku vi­sa­da sie­ja­mos nau­jos vil­tys. Ti­ki­ma­si, kad ge­ro­ji prak­ti­ka bus tę­sia­ma, o to­bu­lin­ti­ni da­ly­kai bus to­bu­li­na­mi“, – apie jo su­tik­tu­ves ko­lek­ty­ve „Uk­mer­gės ži­nioms“ sa­kė šio Biu­ro Ad­mi­nist­ra­vi­mo val­dy­bos vie­šų­jų ry­šių vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Je­le­na Zuj.

Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­re va­do­vų kai­ta įvy­ko, jo vir­ši­nin­ką Al­gir­dą Ma­to­nį at­lei­dus iš tar­ny­bos už pa­rei­gū­no var­do pa­že­mi­ni­mą. Ko­vo 22 d. jis ne­blai­vus vai­ra­vo tar­ny­bi­nį au­to­mo­bi­lį.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *