Policija perspėja!

Po­li­ci­ja pri­me­na gy­ven­to­jams apie ga­li­mas grės­mes įve­dus eu­rą. Pa­sak pa­rei­gū­nų, di­džiau­sios grės­mės yra suk­čia­vi­mai, plė­ši­mai ir ne­tik­rų eu­rų pla­ti­ni­mas. Po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Li­nas Per­na­vas pa­ta­ria bū­ti bud­riems ir ne­už­kib­ti ant suk­čių kab­liu­ko.

 

2015-01-02-2 straipsnio nuotr

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.


 

„No­ri­me pri­min­ti, kad nei na­muo­se, nei gat­vė­je li­tai į eu­rus ne­bus kei­čia­mi, jo­kie paš­to ar ban­ko at­sto­vai ne­si­lan­kys gy­ven­to­jų na­muo­se. To­dėl ne­įsi­leis­ki­te į na­mus ne­pa­žįs­ta­mų as­me­nų, ne­ti­kė­ki­te skam­bu­čiais, siū­lan­čiais re­gist­ruo­ti ban­kno­tus, su­ra­šy­ti ar pa­lan­kes­nė­mis są­ly­go­mis iš­keis­ti tu­ri­mus pi­ni­gus“, – pa­ta­ria po­li­ci­jos va­do­vas.

Plė­ši­mai, va­gys­tės

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ra­gi­na žmo­nes kei­čiant pi­ni­gus nei­ti į ban­kus vie­niems, pa­pra­šy­ti, kad juos pa­ly­dė­tų ar­ti­mie­ji ar kai­my­nai. Ne­rei­kė­tų gir­tis ap­lin­ki­niams apie kei­čia­mas pi­ni­gų su­mas. Prie paš­tų ar ban­kų reik­tų veng­ti iš­si­trauk­ti gry­nus pi­ni­gus, per­skai­čiuo­ti juos ar ki­taip aki­vaiz­džiai de­monst­ruo­ti, kad žmo­gus su sa­vi­mi tu­ri daug gry­nų­jų.

Gry­nuo­sius pi­ni­gus pa­ta­ria­me lai­ky­ti ban­kuo­se, taip iš­ven­giant ga­li­mų va­gys­čių iš na­mų. Pa­rei­gū­nai už­tik­rins vie­šą­ją tvar­ką ir ope­ra­ty­vų po­li­ci­jos pa­jė­gų re­a­ga­vi­mą grės­mės ar pa­vo­jaus at­ve­ju, taip pat už­tik­rins sau­gu­mą paš­tuo­se, ku­riuo­se li­tai bus kei­čia­mi į eu­rus.

Paš­tuo­se, ku­riuo­se bus kei­čia­ma va­liu­ta, ne­per­trau­kia­mai bu­dės ne ma­žiau kaip po vie­ną po­li­ci­jos pa­rei­gū­ną, taip pat bus už­tik­rin­tas sau­gus pi­ni­gų ve­ži­mas po­li­ci­jos trans­por­to prie­mo­nė­mis į paš­tus ir iš jų. Pi­ni­gus iš anks­to su­de­rin­tais marš­ru­tais ve­žio­ja mo­bi­lios ko­man­dos, ku­rias ly­di po­li­ci­jos pa­ly­da.

Suk­čia­vi­mai

Įspė­ja­ma, kad ga­li pa­dau­gė­ti at­ve­jų, kuo­met už pir­ki­nius bus at­si­skai­to­ma su­klas­to­tais eu­rais. Taip pat ga­li­mi suk­čia­vi­mai, pa­si­nau­do­jant li­to kei­ti­mo į eu­rą fak­tu, į na­mus ga­li vaikš­čio­ti žmo­nės, ap­si­me­tę ban­kų, paš­tų dar­buo­to­jais, ir siū­ly­ti iš­keis­ti gry­nuo­sius pi­ni­gus pa­lan­kes­niu kur­su. Suk­čiai ga­li su­gal­vo­ti ir ki­tų, nau­jų, dar ne­gir­dė­tų bū­dų, kaip iš­vi­lio­ti pi­ni­gus.

Ne­tik­rų pi­ni­gų pla­ti­ni­mas ir klas­to­ji­mas

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­jo­je nu­si­kal­tė­liai ga­li pra­dė­ti ga­min­ti ne­tik­rus eu­ro ban­kno­tus nau­do­da­mi spal­vo­to ko­pi­ja­vi­mo bū­dus ar pro­fe­sio­na­lią spaus­di­ni­mo įran­gą.

Ne­at­mes­ti­na ver­si­ja, kad Lie­tu­vo­je ga­li pa­dau­gė­ti at­ve­jų, kuo­met bus pla­ti­na­mi už­sie­nio vals­ty­bė­se pa­ga­min­ti ne­tik­ri eu­ro ban­kno­tai, ku­riuos ga­li pla­tin­ti pie­tie­tiš­ko gy­mio as­me­nys. Kaip ro­do prak­ti­ka, daž­niau­siai klas­to­ja­mi 50 eu­rų no­mi­na­lo ban­kno­tai. Per­spė­ja­ma veng­ti im­ti di­de­lės ver­tės ban­kno­tus gat­vė­je, tur­guo­se, ki­to­se ne­pa­ti­ki­mo­se vie­to­se, pirk­ti daik­tus iš ne­pa­žįs­ta­mų as­me­nų pa­na­šio­se vie­to­se.

Pa­grin­di­niai eu­ro ban­kno­tų ap­sau­gos po­žy­miai

Pa­rei­gū­nai ra­gi­na žmo­nes įsi­min­ti 3P prin­ci­pą – pa­čiu­pi­nėk, pa­žiū­rėk, pa­kreipk.

Pa­čiu­pi­nėk: po­pie­rius šiugž­da, jau­čia­si spau­dos ne­ly­gu­mai.

Pa­žiū­rėk prieš švie­są: van­dens žen­klai (ma­to­ma ar­ka ar­ba lan­gai, ban­kno­to no­mi­na­las nau­jo­jo­je se­ri­jo­je dei­vė – Eu­ro­pa), ap­sau­gi­nis siū­le­lis (ma­to­mas tik pa­kė­lus prieš švie­są).

Pa­kreipk: ho­log­ra­ma (vaiz­duo­ja­mi no­mi­na­lo skai­čiai ir sim­bo­liai kin­ta pa­krei­pus ban­kno­tą), bliz­gan­ti juos­te­lė (re­ver­se su eu­ro sim­bo­liu € ir no­mi­na­lo skai­čiu­mi 5, 10 ir 20 se­no ti­po eu­rų ban­kno­tuo­se), spal­vą kei­čian­tis no­mi­na­lo skai­čius (pa­krei­pus 50, 100, 200, 500 bei nau­jo ti­po 5 ir 10 eu­rų ban­kno­tuo­se).

Po­li­ci­ja pra­šo žmo­nių bū­ti dė­me­sin­gų, ati­džiai sau­go­ti sa­vo tur­tą nuo ga­li­mų grės­mių.

As­ta KROGERTIENĖ

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *