Šilumos karo ginklai – skundai ir ieškiniai

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Iš sa­vi­val­dy­bės be­veik 15 mi­li­jo­nų li­tų rei­ka­lau­jan­ti „Mies­to ener­gi­ja“ šią sa­vai­tę su­lau­kė pa­lan­kaus teis­mo spren­di­mo. Sa­vi­val­dy­bė jai ne­tin­ka­mą nuosp­ren­dį ža­da skųs­ti. Ka­ras tarp sa­vi­val­dy­bės ir bu­vu­sio ši­lu­mos ūkio nuo­mi­nin­ko bei teis­mi­niai gin­čai tę­sia­si pen­ke­rius me­tus.

Šių me­tų gruo­dį bū­tų pa­si­bai­gu­si su­tar­tis su UAB „Mies­to ener­gi­ja“, ku­ri ši­lu­mą ir karš­tą van­de­nį Uk­mer­gei tie­kė nuo 2000-ųjų gruo­džio.

Ta­čiau 2010 m. bu­vo pra­bil­ta apie ši­lu­mos tie­kė­jo da­ro­mus pa­žei­di­mus ir su­tar­tį jam pa­siū­ly­ta nu­trauk­ti. Pri­ei­ta li­gi de­ry­bų, ku­rios ne­pa­vy­ko, ne­su­ta­rus dėl kom­pen­sa­ci­jos dy­džio.

2010 m. ba­lan­dį ra­jo­no ta­ry­ba po­sė­dy­je nu­spren­dė vie­na­ša­liš­kai nu­trauk­ti su­tar­tį su UAB „Mies­to ener­gi­ja“. Bu­vo mo­ty­vuo­ja­ma tuo, kad nuo­mi­nin­kas pa­žei­di­nė­ja su­tar­ties są­ly­gas. Ne­tru­kus Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas pri­ėmė nu­tar­tį per­duo­ti ši­lu­mos ūkio tur­tą lai­ki­nai val­dy­ti sa­vi­val­dy­bei.

Rug­sė­jo 28 die­ną sa­vi­val­dy­bės Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­ja pa­skel­bė ra­jo­ne eks­tre­ma­lią si­tu­a­ci­ją. Ši­lu­mą ir karš­tą van­de­nį ra­jo­no gy­ven­to­jams pra­dė­jo tiek­ti sa­vi­val­dy­bės įmo­nė „Uk­mer­gės ši­lu­ma“.

Kad sa­vi­val­dy­bė su­tar­tį su pri­va­čiu ši­lu­mos ope­ra­to­riu­mi nu­trau­kė tei­sė­tai, dar 2011 m. pa­skel­bė ir Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas. Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas 2012 m. ge­gu­žę ga­lu­ti­ne nu­tar­ti­mi grą­ži­no ši­lu­mos ūkį Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei.

Nors ir bu­vo pri­pa­žin­ta in­ves­tuo­to­jo tei­sė gau­ti kom­pen­sa­ci­ją už sa­vi­val­dy­bei teis­mo per­duo­tas ka­ti­li­nes ir ki­tas in­ves­ti­ci­jas, kon­flik­tas ne­si­lio­vė. UAB „Mies­to ener­gi­ja“ tei­gė dėl su­tar­ties nu­trau­ki­mo pa­ty­ru­si di­de­lių nuos­to­lių ir kal­bė­jo apie 30 mi­li­jo­nų li­tų ne­te­sy­bas.

Lap­kri­tį ben­dro­vė ieš­ki­nį pa­tei­kė Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui dėl kom­pen­sa­ci­jos pri­tei­si­mo iš Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ir jai pri­klau­san­čios UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“.

Teis­mai ne­si­bai­gė

Įvy­ko ne vie­nas teis­mo po­sė­dis, kol ieš­ki­nys pa­ga­liau bu­vo pra­dė­tas nag­ri­nė­ti. Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo spren­di­mas pa­skelb­tas šį pir­ma­die­nį. Ta­čiau ir tai – dar ne pa­bai­ga.

Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai ne­sle­pia nė ne­abe­jo­ję, kad spren­di­mas ir bus ne­pa­lan­kus. „Jis vis tiek nie­ko ne­lems. Ma­nau, kad by­la eis iki Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo“, – dar prieš skel­biant sa­kė Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Ri­mas Jur­gi­lai­tis.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo spren­di­mas bus skun­džia­mas, nag­ri­nė­ja­mas ape­lia­ci­ne tvar­ka. By­los baig­ties, anot ve­dė­jo, ga­li­ma „ge­riau­siu at­ve­ju ti­kė­tis ru­de­nį“, bet ne­at­me­ta, kad ji per­si­kels į dar ki­tus me­tus.

„Mums duo­ta 30 die­nų ap­skun­di­mui, mū­sų ad­vo­ka­tas jau dir­ba tuo klau­si­mu, – sa­ko jis. – By­la su­dė­tin­ga, di­de­lės ap­im­ties – to­kiu at­ve­ju per­eis tik­rai vi­sas ins­tan­ci­jas.“

Iš­va­dos ne­nu­ste­bi­no

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­das Pa­knys ti­ki­na, jog pa­na­šiam re­zul­ta­tui ir bu­vo pa­si­reng­ta. Tai esą ma­tė­si iš teis­mo veiks­mų.

„Spren­di­mas nė­ra ne­ti­kė­tas, nes pas­ta­ruo­ju me­tu iš teis­mo pro­ce­so ir tei­sė­jos elg­se­nos apie to­kį bu­vo ga­li­ma nu­ma­ny­ti. Ta­čiau teis­mo spren­di­mas nė­ra įsi­tei­sė­jęs, jį gin­čy­sim. Ei­da­mi tei­si­niu ke­liu, dė­sim vi­sas pa­stan­gas, nes esam stip­rūs sa­vo ar­gu­men­tais“, – įsi­ti­ki­nęs ra­jo­no va­do­vas.

Jis pa­tiks­li­no, kad „Mies­to ener­gi­jos“ iš pra­džių rei­ka­lau­ta 15 mln. li­tų su­ma su­ma­žin­ta apie 20 proc.

Veiks­mus va­di­na ne­pa­grįs­tais

Ne­si­bai­gian­čia­me sa­vi­val­dy­bės ir ši­lu­mi­nin­kų gin­če ne tik „at­si­šau­do­ma“ skun­dais, bet ir pa­si­tel­kia­mos nau­jos tei­si­nės ga­li­my­bės. Šie­met įsi­ga­lio­jus Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so pa­kei­ti­mams, pa­si­nau­do­ta ga­li­my­be bu­vu­siam ši­lu­mos tie­kė­jui pa­reikš­ti gru­pės ieš­ki­nį. Jis me­tų pra­džio­je bu­vo pa­teik­tas dėl esą ne­tei­sė­to „Mies­to ener­gi­jos“ pra­tur­tė­ji­mo.

Su ieš­ki­niu į Vil­niaus apy­gar­dos teis­mą krei­pė­si 24 ju­ri­di­nių as­me­nų – sa­vi­val­dy­bės biu­dže­ti­nių įstai­gų – gru­pė. „Pa­tei­kėm dėl to, kad „Mies­to ener­gi­ja“ ne­tei­sė­tai pra­tur­tė­jo 14-os mi­li­jo­nų su­ma, ir pra­šo­ma įstai­goms pri­teis­ti ža­lą. Kiek­vie­nai jų bū­tų pa­skai­čiuo­ta ati­tin­ka­ma da­lis“, – tuo­met sa­kė Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas R. Jur­gi­lai­tis.

Ta­čiau ir čia ne vis­kas taip sklan­du, kaip ti­kė­ta­si, – uk­mer­giš­kių ieš­ki­nys teis­mui ne­įti­kęs. „Ban­dė at­mes­ti, bet at­me­ti­mą ap­skun­dėm, nes ma­nom, kad teis­mas ši­taip el­gia­si ne­pa­grįs­tai. Nie­kas ne­si­bai­gė – pro­ce­sas dar vyks­ta“, – tei­gia jis.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų