Šilumos karo ginklai – skundai ir ieškiniai

Iš sa­vi­val­dy­bės be­veik 15 mi­li­jo­nų li­tų rei­ka­lau­jan­ti „Mies­to ener­gi­ja“ šią sa­vai­tę su­lau­kė pa­lan­kaus teis­mo spren­di­mo. Sa­vi­val­dy­bė jai ne­tin­ka­mą nuosp­ren­dį ža­da skųs­ti. Ka­ras tarp sa­vi­val­dy­bės ir bu­vu­sio ši­lu­mos ūkio nuo­mi­nin­ko bei teis­mi­niai gin­čai tę­sia­si pen­ke­rius me­tus.

Šių me­tų gruo­dį bū­tų pa­si­bai­gu­si su­tar­tis su UAB „Mies­to ener­gi­ja“, ku­ri ši­lu­mą ir karš­tą van­de­nį Uk­mer­gei tie­kė nuo 2000-ųjų gruo­džio.

Ta­čiau 2010 m. bu­vo pra­bil­ta apie ši­lu­mos tie­kė­jo da­ro­mus pa­žei­di­mus ir su­tar­tį jam pa­siū­ly­ta nu­trauk­ti. Pri­ei­ta li­gi de­ry­bų, ku­rios ne­pa­vy­ko, ne­su­ta­rus dėl kom­pen­sa­ci­jos dy­džio.

2010 m. ba­lan­dį ra­jo­no ta­ry­ba po­sė­dy­je nu­spren­dė vie­na­ša­liš­kai nu­trauk­ti su­tar­tį su UAB „Mies­to ener­gi­ja“. Bu­vo mo­ty­vuo­ja­ma tuo, kad nuo­mi­nin­kas pa­žei­di­nė­ja su­tar­ties są­ly­gas. Ne­tru­kus Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas pri­ėmė nu­tar­tį per­duo­ti ši­lu­mos ūkio tur­tą lai­ki­nai val­dy­ti sa­vi­val­dy­bei.

Rug­sė­jo 28 die­ną sa­vi­val­dy­bės Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­ja pa­skel­bė ra­jo­ne eks­tre­ma­lią si­tu­a­ci­ją. Ši­lu­mą ir karš­tą van­de­nį ra­jo­no gy­ven­to­jams pra­dė­jo tiek­ti sa­vi­val­dy­bės įmo­nė „Uk­mer­gės ši­lu­ma“.

Kad sa­vi­val­dy­bė su­tar­tį su pri­va­čiu ši­lu­mos ope­ra­to­riu­mi nu­trau­kė tei­sė­tai, dar 2011 m. pa­skel­bė ir Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas. Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas 2012 m. ge­gu­žę ga­lu­ti­ne nu­tar­ti­mi grą­ži­no ši­lu­mos ūkį Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei.

Nors ir bu­vo pri­pa­žin­ta in­ves­tuo­to­jo tei­sė gau­ti kom­pen­sa­ci­ją už sa­vi­val­dy­bei teis­mo per­duo­tas ka­ti­li­nes ir ki­tas in­ves­ti­ci­jas, kon­flik­tas ne­si­lio­vė. UAB „Mies­to ener­gi­ja“ tei­gė dėl su­tar­ties nu­trau­ki­mo pa­ty­ru­si di­de­lių nuos­to­lių ir kal­bė­jo apie 30 mi­li­jo­nų li­tų ne­te­sy­bas.

Lap­kri­tį ben­dro­vė ieš­ki­nį pa­tei­kė Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui dėl kom­pen­sa­ci­jos pri­tei­si­mo iš Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ir jai pri­klau­san­čios UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“.

Teis­mai ne­si­bai­gė

Įvy­ko ne vie­nas teis­mo po­sė­dis, kol ieš­ki­nys pa­ga­liau bu­vo pra­dė­tas nag­ri­nė­ti. Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo spren­di­mas pa­skelb­tas šį pir­ma­die­nį. Ta­čiau ir tai – dar ne pa­bai­ga.

Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai ne­sle­pia nė ne­abe­jo­ję, kad spren­di­mas ir bus ne­pa­lan­kus. „Jis vis tiek nie­ko ne­lems. Ma­nau, kad by­la eis iki Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo“, – dar prieš skel­biant sa­kė Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Ri­mas Jur­gi­lai­tis.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo spren­di­mas bus skun­džia­mas, nag­ri­nė­ja­mas ape­lia­ci­ne tvar­ka. By­los baig­ties, anot ve­dė­jo, ga­li­ma „ge­riau­siu at­ve­ju ti­kė­tis ru­de­nį“, bet ne­at­me­ta, kad ji per­si­kels į dar ki­tus me­tus.

„Mums duo­ta 30 die­nų ap­skun­di­mui, mū­sų ad­vo­ka­tas jau dir­ba tuo klau­si­mu, – sa­ko jis. – By­la su­dė­tin­ga, di­de­lės ap­im­ties – to­kiu at­ve­ju per­eis tik­rai vi­sas ins­tan­ci­jas.“

Iš­va­dos ne­nu­ste­bi­no

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­das Pa­knys ti­ki­na, jog pa­na­šiam re­zul­ta­tui ir bu­vo pa­si­reng­ta. Tai esą ma­tė­si iš teis­mo veiks­mų.

„Spren­di­mas nė­ra ne­ti­kė­tas, nes pas­ta­ruo­ju me­tu iš teis­mo pro­ce­so ir tei­sė­jos elg­se­nos apie to­kį bu­vo ga­li­ma nu­ma­ny­ti. Ta­čiau teis­mo spren­di­mas nė­ra įsi­tei­sė­jęs, jį gin­čy­sim. Ei­da­mi tei­si­niu ke­liu, dė­sim vi­sas pa­stan­gas, nes esam stip­rūs sa­vo ar­gu­men­tais“, – įsi­ti­ki­nęs ra­jo­no va­do­vas.

Jis pa­tiks­li­no, kad „Mies­to ener­gi­jos“ iš pra­džių rei­ka­lau­ta 15 mln. li­tų su­ma su­ma­žin­ta apie 20 proc.

Veiks­mus va­di­na ne­pa­grįs­tais

Ne­si­bai­gian­čia­me sa­vi­val­dy­bės ir ši­lu­mi­nin­kų gin­če ne tik „at­si­šau­do­ma“ skun­dais, bet ir pa­si­tel­kia­mos nau­jos tei­si­nės ga­li­my­bės. Šie­met įsi­ga­lio­jus Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so pa­kei­ti­mams, pa­si­nau­do­ta ga­li­my­be bu­vu­siam ši­lu­mos tie­kė­jui pa­reikš­ti gru­pės ieš­ki­nį. Jis me­tų pra­džio­je bu­vo pa­teik­tas dėl esą ne­tei­sė­to „Mies­to ener­gi­jos“ pra­tur­tė­ji­mo.

Su ieš­ki­niu į Vil­niaus apy­gar­dos teis­mą krei­pė­si 24 ju­ri­di­nių as­me­nų – sa­vi­val­dy­bės biu­dže­ti­nių įstai­gų – gru­pė. „Pa­tei­kėm dėl to, kad „Mies­to ener­gi­ja“ ne­tei­sė­tai pra­tur­tė­jo 14-os mi­li­jo­nų su­ma, ir pra­šo­ma įstai­goms pri­teis­ti ža­lą. Kiek­vie­nai jų bū­tų pa­skai­čiuo­ta ati­tin­ka­ma da­lis“, – tuo­met sa­kė Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas R. Jur­gi­lai­tis.

Ta­čiau ir čia ne vis­kas taip sklan­du, kaip ti­kė­ta­si, – uk­mer­giš­kių ieš­ki­nys teis­mui ne­įti­kęs. „Ban­dė at­mes­ti, bet at­me­ti­mą ap­skun­dėm, nes ma­nom, kad teis­mas ši­taip el­gia­si ne­pa­grįs­tai. Nie­kas ne­si­bai­gė – pro­ce­sas dar vyks­ta“, – tei­gia jis.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *