Politikui rastas naujas darbas

Politikui rastas naujas darbas / Vilmos Nemunaitienės nuotr.

Sa­vi­val­dy­bės įmo­nė­je UAB Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­ke at­si­ra­do nau­ja – di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo – pa­rei­gy­bė. Šias pa­rei­gas šią sa­vai­tę pra­dė­jo ei­ti ra­jo­no ta­ry­bos na­rys, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Uk­mer­gės ra­jo­no sky­riaus pir­mi­nin­kas Juo­zas Varž­ga­lys.

Ant­ra­die­nį bu­vo pir­mo­ji po­li­ti­ko dar­bo šio­je įmo­nė­je die­na. „Jau su­si­pa­ži­nau su ad­mi­nist­ra­ci­ja, do­miuo­si me­cha­ni­nio ba­ro, ki­tų spe­cia­lis­tų dar­bu“, – „Uk­mer­gės ži­nioms“ tą­dien sa­kė dirb­ti Au­to­bu­sų par­ke vos pra­dė­jęs J. Varž­ga­lys. 

Ti­ki­no, jog veik­los, ei­nant nau­ją­sias pa­rei­gas, tik­rai ne­pri­trūks: „Dar­bo yra už­tek­ti­nai, o funk­ci­jas su­dė­lio­sim. Pa­grin­di­nis tiks­las da­bar – nau­jos au­to­bu­sų sto­ties sta­ty­ba. De­ry­bos jau ku­ris lai­kas vyks­ta, su­tar­tis dar ne­pa­si­ra­šy­ta, bet link to ei­na­ma.“ 

Ko­kia dar­bi­ne veik­la už­si­ė­męs li­gi šiol, sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys at­skleis­ti ne­pa­no­ro. Te­pra­si­ta­rė dir­bęs Anykš­čiuo­se. 

Tuo me­tu Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­ko di­rek­to­rius Al­fon­sas Pra­bi­šas apie įmo­nė­je įsteig­tą nau­ją dar­bo vie­tą per daug ne­at­vi­rau­ja. „Pa­sau­ly­je kas­dien vyks­ta įvai­rių da­ly­kų, vis­kas kin­ta – vie­ni žmo­nės at­lei­džia­mi, ki­ti pri­ima­mi, – sa­kė jis. – Ir pas mus struk­tū­ra kei­čias, ei­na de­ry­bos dėl nau­jos sto­ties sta­ty­mo, to­dėl nau­jas eta­tas rei­ka­lin­gas, kad bū­tų ga­li­ma už­si­im­ti pa­pil­do­mais dar­bais.“

Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­kas – biu­dže­ti­nė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­ti įstai­ga, ku­rios dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai tu­ri bū­ti skel­bia­mi vie­šai.  

Ta­čiau koks bus pa­va­duo­to­jo, ku­rio anks­čiau ne­tu­rė­jo, at­ly­gi­ni­mas, di­rek­to­rius ne­iš­da­vė. „Al­ga – žmo­gaus as­me­ni­nis da­ly­kas. Net ne­ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti, kiek už­dir­ba ir ki­ti dar­buo­to­jai“, – jis tei­gė ne­ga­lin­tis įvar­dy­ti kon­kre­čių su­mų, nes jų esą ne­ži­nan­tis.

Apie uk­mer­giš­kių taip lau­kia­mus po­ky­čius au­to­bu­sų sto­ty­je die­va­go­jo­si taip pat ne­ga­lin­tis nie­ko pa­sa­ky­ti.

Nors mies­te kal­ba­ma, kad sto­ties pa­sta­tą no­ri­ma iš­nuo­mo­ti pre­ky­bos įmo­nei „Lidl“, A. Pra­bi­šas apie tai šne­kė­ti ne­no­rė­jo. 

„Se­niai sto­tį no­rim tvar­ky­ti, bet kol de­ry­bos ne­pa­baig­tos ir nė­ra ga­lu­ti­nio spren­di­mo, ne­si­no­ri nie­ko prog­no­zuo­ti, kad ne­bū­tų lei­džia­mi „plet­kai“. Ga­li­ma tik pa­tvir­tin­ti, kad vyks­ta pa­ruo­šia­mie­ji dar­bai“, – sa­kė jis.

 

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *