Posėdyje – lošimo namai, atlyginimai ir kritika dėl aplinkkelio

Posėdyje – lošimo namai

Praėjusią savaitę vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje rajono politikai patvirtino reglamentą, pagal kurį nustatyta nauja jų atlygį už darbą apsprendžianti tvarka. Klausimas dėl lažybų punkto sulaukė opozicijos kritikos. Kritikos strėlės laidytos ir iš Piliečių tribūnos.

Pagal tradiciją posėdyje pasveikinti gimtadienius šventę savivaldybės tarybos nariai. Sveikinti gimusieji liepos ir rugpjūčio mėnesiais: Vidmantas Krikštaponis, Donatas Miezenas, Rolandas Janickas, Dalius Varnas, Audronė Augustėnienė, Jūratė Martinkutė, Arūnas Dudėnas. Juos pasveikino posėdžiui pirmininkaujantis rajono meras Darius Varnas.

Piliečių tribūnoje pasisakė ukmergiškis Julius Kazėnas. Jis kalbėjo apie miesto aplinkkelį ir šio kelio viziją. Tikino, kad vizija buvo iškelta dar 1980-aisiais.

Per tą laiką miestas gerokai išsiplėtė į vakarinę pusę – atsirado naujų gamyklų, iškilo privatūs namai, o vizija esą liko ta pati.

Aplinkkelis kirs Linų gatvę, kur turės būti žiedas. Gėlių rajone pastatyti namai, kurių gyventojai ęsa jaus daug nepatogumų. Nors nėra galutinio projekto, miškas naujam keliui jau iškirstas. „Įlįsim į jovalą ir nepabaigsim. Ilgai ir nuobodžiai vargsim“, – kritikavo kalbėtojas būsimo aplinkkelio sumanymą.

Plėtos lošimų organizavimo veiklą

Bendrovė „Top Sport“ kreipėsi į rajono savivaldybę su prašymu leisti steigti lošimų organizavimo vietą – lažybų punktą ir B kategorijos lošimų automatų saloną Žiedo g. 1. Bendrovė minėtu adresu tokią veiklą jau vykdo, tačiau planuoja patalpų rekonstrukciją su veiklos papildymu.

Šio sprendimo projekte skelbta, kad savivaldybės patvirtintoje tvarkoje nustatyta laikytis atstumo nuo lošimų vietos iki švietimo, kultūros, sveikatos priežiūros įstaigų, maldos namų. Atstumas iki jų turi būti ne mažesnis nei 100 m.

Tvarkoje taip pat nurodoma, jog nagrinėjant prašymus tęsti lošimų organizavimo veiklą, vertinama, ar nepablogėjo vietos, kurioje ji vykdoma, kriminogeninė situacija, ar buvo nustatyta administracinių nusižengimų.

Šio klausimo aiškinamajame rašte teigiama, kad minėtas prašymas atitinka teisės aktų reikalavimus, tad siūloma pritarti lažybų punkto ir B kategorijos lošimų automatų salono atidarymui.

Tačiau Giedrius Auglys (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcija), priminė, kad tvarkoje nurodytų atstumų nesilaikoma, nes kitoje gatvės pusėje, maždaug už 60-ies metrų, yra Ukmergės technologijų ir verslo mokykla.

Prieštaravo, kad būtų sprendžiamas šis klausimas. Jo bendrapartietis Kęstutis Zinkevičius sakė, kad ir vaikų darželis patenka į šią zoną: „Jei balsuosim „už“, prieštarausim patys sau.“ Dėl kriminogeninės situacijos taip pat neišgirdo statistikos. Siūlė klausimą atidėti.

Savivaldybės Teisės ir personalo skyriaus vedėjas Rimas Jurgilaitis ragino į situaciją žiūrėti kompleksiškai, nes bendrovė šioje vietoje jau veikia dešimtmetį, dar nuo tada, kai jokio reikalavimo, susijusio su atstumu nuo lošimo namų, nebuvo. „Jei uždrausime veiklą, o bendrovė kreipsis į teismą, teisme dėl to tikrai pralaimėsime“, – sakė teisininkas. Pasak jo, kriminogeninė situacija nepablogėjo, jokių skundų negauta.

Romas Pivoras (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija) išsakė mintį, kad veikiančią įmonę stabdyti būtų netikslinga. Agnė Balčiūnienė (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcija) priminė, kad klausimas ne apie veiklą, o apie jos plėtrą.

Rolandas Janickas (Darbo partijos frakcija) ragino pirmiausia pakeisti esamą tvarką dėl lošimo namų steigimo ir veiklos pratęsimo, o šį klausimą atidėti. Balsuojant tokiam siūlymui nepritarta.

Toliau balsuota už projektą ir jam pritarta vieno balso persvara.

Atsinaujinančių išteklių energija

Pernai įsigaliojo atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nauja redakcija. Kiekviena savivaldybė turi patvirtinti ir viešai paskelbti 2021–2030 m. atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planą, kuriame nusistatomi tikslai ir priemonės šiems tikslams pasiekti. Savivaldybės tarybai pritarus, toks planas patvirtintas.

Koreguoja

Koreguojamas rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas. Jame tikslinamos vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos ir jose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Gyventojai, kurių nuosavybės teise valdomiems žemės sklypams bus nustatytos ar pakoreguotos apsaugos zonos arba pritaikytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, bus apie tai informuoti. Taip pat jie bus informuoti apie teises pretenduoti į kompensacijas dėl atsiradusių apribojimų.

Deleguojami atstovai

Į Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę nutarta deleguoti rajono savivaldybės Strateginio planavimo, investicijų ir verslo plėtros skyriaus vedėją Liną Kasmauskienę, o jai negalint dalyvauti – šio skyriaus vyriausiąją specialistę Vitaliją Žiūrienę.

Pakeitimai

Nevyriausybinių organizacijų finansavimo Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos apraše – pakeitimai. Pagal jį, vienkartinės atrankos konkurso būdu vienam projektui įgyvendinti iš savivaldybės biudžeto gali būti skiriamas 100 proc. paraiškoje prašomų lėšų finansavimas, bet ne daugiau kaip 3 000 Eur.

Apraše yra ir daugiau pakeitimų. Jis suderintas su Vietos savivaldos įstatymo nuostatomis, reglamentuojančiomis savivaldybės mero ir administracijos direktoriaus kompetencijas ir funkcijas bei jų taikymą nevyriausybinių organizacijų finansavimo tvarkoje.

Mokinių daugiau

Šiais mokslo metais Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose mokysis 3 503 mokiniai – 13 mokinių daugiau negu praėjusiais mokslo metais.

Planuojama, kad 1–4 klasėse bus 47-iais mokiniais (3 komplektais) daugiau, 5–10 klasėse – 24-iais mokiniais (1 komplektu) mažiau, 11–12 klasėse – 10 mokinių (1 komplektu) mažiau. Posėdyje patvirtintas numatomas mokinių skaičius.

Daugiau etatų

Rajono švietimo įstaigose daugėja etatų. Priežastys yra kelios. Nuo rugsėjo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams privaloma suteikti papildomą nekontaktinę valandą – bus 31 kontaktinė ir 5 nekontaktinės valandos per savaitę. Todėl atsirado būtinybė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose didinti pedagogų skaičių.

Įgyvendinant projektą „Tūkstantmečio mokykla“ įsipareigota jame dalyvaujančiose mokyklose nuo rugsėjo steigti po 0,5 projekto administratoriaus etato ir po 1 laboranto etatą. Šios pareigybės bus finansuojamos iš programos lėšų. Be to, Želvos gimnazijos, Užupio pagrindinės mokyklos, „Šilo“ progimnazijos, lopšelių-darželių „Nykštukas“ ir „Žiogelis“ vadovai pateikė prašymus dėl mokytojų padėjėjų pareigybių specialiųjų poreikių mokiniams.

Patvirtinti nuostatai

Patvirtinti nauji Ukmergės kultūros centro, kraštotyros muziejaus ir Vlado Šlaito viešosios bibliotekos nuostatai.

Prieš tvirtinant G. Auglys atkreipė dėmesį, kad pagal pateiktą projektą kadencijų skaičiai neribojami bibliotekoje ir kultūros centre, o muziejaus nuostatose tokio punkto nėra.

Savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Vaidotas Kalinas paaiškino, kad tai – rengiant nuostatus pasilikusi žmogiškoji klaida, o kadencijų skaičiai visų minėtų įstaigų vadovams neribojami.

Posėdžiui pirmininkaujantis rajono meras D. Varnas paragino padaryti pertrauką, per kurią klaida buvo ištaisyta.

Po pertraukos visiems pakeistiems nuostatams pritarta.

Kainų dedamosios

Priimtas sprendimas dėl UAB „Ukmergės šiluma“ bazinės šilumos kainos dedamųjų nustatymo antriesiems bazinės kainos galiojimo metams.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba pernai balandį nustatė „Ukmergės šilumos“ bazinės šilumos kainos dedamąsias 3-ejų metų laikotarpiui, o rajono savivaldybės taryba nustatė dedamąsias pirmiesiems kainos galiojimo metams.

Vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymu šilumos kainos turi būti kasmet perskaičiuojamos. Skelbiama, kad perskaičiuota šilumos kaina – 7,56 ct/kWh (be PVM). Ji mažėja 0,41 ct/kWh arba 5,1 proc., lyginant su galiojančia šių metų rugpjūtį – 7,97 ct/kWh (be PVM).

Perima

Nuo rugsėjo 1 d. uždaromas Dainavos ikimokyklinio ugdymo skyrius, kurio pastatu patikėjimo teise rūpinosi Senamiesčio progimnazija. Šis nekilnojamasis turtas perimamas iš progimnazijos ir perduodamas rajono savivaldybės administracijai.

Turtas

2000-aisiais Ukmergės vaikų lopšeliui-darželiui „Vaikystė“ patikėjimo teise buvo perduotas pastatas-mokykla. Tačiau dvi stoginės ir kiti inžineriniai statiniai nebuvo įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Dabar priimtas sprendimas savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą perduoti valdyti, naudoti ir disponuoti juo lopšeliui-darželiui „Vaikystė“.

Naudosis adresu

Leista Siesikų miestelio bendruomenei naudoti juridinio asmens buveinės adresą – Technikos g. 5, Siesikai. Miestelio bendruomenė savo veiklai naudoja šias rajono savivaldybei priklausančias patalpas, jas prižiūri. Adresas reikalingas susirašinėjimui, bendruomenės projektinei veiklai.

Pakeistas reglamentas

Savivaldybės tarybos sprendimu pakeistas šiemet kovo 30 d. patvirtintas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas.

Jis keičiamas Seimui patvirtinus Vietos savivaldos įstatymo pakeitimą, pagal kurį atsisakyta vadinamųjų kanceliarinių išmokų, o savivaldybių tarybų nariams mokamas darbo užmokestis. Jis sudaro 20 proc. savivaldybės mero algos.

Ukmergės rajono savivaldybės mero darbo užmokestis popieriuje nuo liepos – 5 356,20 Eur, savivaldybės tarybos nario – 1 071,24 Eur, opozicijos lyderio, komiteto, komisijos pirmininko – 1 285,49 Eur, komiteto, komisijos pirmininko pavaduotojo – 1 178,36 Eur.   

Atlyginimas mažinamas proporcingai savivaldybės tarybos nario praleistų komitetų, nuolatinių komisijų, kurių nariu jis yra, posėdžių skaičiui. 

Informacija apie atlyginimus turi būti skelbiama savivaldybės interneto svetainėje.

Reglamente yra ir daugiau pakeitimų, susijusių su savivaldybės tarybos narių darbu. Skelbiama, kad tarybos narių darbo užmokesčio padidėjimui šių metų antram pusmečiui reikės iki 124 800 Eur.

Atsakė į klausimą

Piliečių tribūnoje praėjusiame posėdyje pasisakė ukmergiškis tautodailininkas Rimantas Zinkevičius. Jis kalbėjo apie Griežionių kaime planuojamą statyti etnokultūros centrą. Tačiau tam kategoriškai nepritarė, esą tai būtų paminklas centro steigimo sumanytojui Anatolijui Stiško. Išsakė nuomonę, kad dailininko planas – įamžinti save ir įsteigti savo galeriją, o Lyduokių bendruomenė su tuo nesusijusi, nors viešai skelbiama, kad tai – bendruomenės iniciatyva.

Į šią nuomonę atsakymą pateikė meras D. Varnas. Sakė, kad klausimas buvo svarstytas Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitete.

Atkreipė dėmesį, kad nei meras, nei taryba nėra numatę minėto etnokultūros centro projekto finansavimo. Nutarta sudaryti darbo grupę dėl šio centro įkūrimo galimybės. Darbo grupei klausimą pavesta išnagrinėti iki metų pabaigos.

Kitas savivaldybės  tarybos posėdis numatytas rugsėjo 28 dieną. Greičiausiai spalio mėnesio posėdis nevyks, nes meras bus išvykęs.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

atlyginimai ir kritika dėl aplinkkelio / Dainiaus Vyto nuotr. Rugpjūčio 31-ąją įvyko penktasis šios kadencijos Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdis.

atlyginimai ir kritika dėl aplinkkelio / Dainiaus Vyto nuotr. Rugpjūčio 31-ąją įvyko penktasis šios kadencijos Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdis.

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *