Posėdyje – palydos, sutiktuvės ir brangstanti paslauga

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je at­si­svei­ki­ni­mo gė­lės įteik­tos į Sei­mą iš­rink­tam Ka­ziui Gry­baus­kui. Su puokš­te su­tik­tas jo vie­tą ta­ry­bo­je pa­gal so­cial­de­mok­ra­tų ei­liš­ku­mo są­ra­šą už­ėmęs Jo­nas Gry­baus­kas. Jis iš­kil­min­gai pri­sie­kė vyk­dy­ti ta­ry­bos na­rio pa­rei­gas.

04-05-1 straipsnio 1 nuotr

 Gedimino Nemunaičio nuotr. Jonui Grybauskui rajono meras A. Kopūstas įteikė tarybos nario ženklelį.


So­cial­de­mok­ra­tas K. Gry­baus­kas pa­dė­ko­jo ko­le­goms ta­ry­bo­je, par­ti­jos na­riams, ra­jo­no me­rui Al­gir­dui Ko­pūs­tui už po­li­ti­kos pa­mo­kas, ana­li­ti­nį mąs­ty­mą bei su­teik­tą ga­li­my­bę da­ly­vau­ti dar­bo gru­pė­se ir taip pri­si­dė­ti prie ra­jo­nui svar­bių klau­si­mų spren­di­mo.

Po­sė­džio da­ly­viai bu­vo in­for­muo­ti ir apie So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­jos pa­si­kei­ti­mus – K. Gry­baus­ką pa­kei­tė J. Gry­baus­kas. Frak­ci­jos pir­mi­nin­ke iš­rink­ta Klav­di­ja Ste­pa­no­va.

Ap­žvel­gė pra­ei­tus me­tus

Ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas po­sė­dy­je pa­tei­kė pra­ei­tų me­tų veik­los ata­skai­tą. Jo­je iš­dės­tė svar­biau­sias dar­bo kryp­tis, pa­mi­nė­jo reikš­min­giau­sius ra­jo­nui įvy­kius ir pri­im­tus spren­di­mus.

Me­ras pri­mi­nė Kon­tro­lės ko­mi­te­to ne­su­ta­ri­mus ren­kant pir­mi­nin­ką, ta­čiau pa­si­džiau­gė, kad kon­struk­ty­viam dar­bui šie ne­su­ta­ri­mai di­de­lės įta­kos ne­tu­rė­jo. Ko­mi­te­to po­sė­džiai vy­ko re­gu­lia­riai ir vai­sin­gai.

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai bu­vo de­le­guo­ti į įvai­rias ko­mi­si­jas, dar­bo gru­pes. Me­ro po­tvar­kiais su­da­ry­ta 10 ko­mi­si­jų ir 21 dar­bo gru­pė at­ski­riems klau­si­mams spręs­ti. Dar­bo gru­pių veik­lą me­ras gy­rė – ji bu­vo efek­ty­vi ir nau­din­ga.

Nau­jo­vę šios ka­den­ci­jos ta­ry­bo­je – pi­lie­čių tri­bū­ną – A. Ko­pūs­tas ver­ti­na kaip ga­li­my­bę uk­mer­giš­kiams da­ly­vau­ti sa­vi­val­do­je. Per­nai taip pro­ble­mas iš­dės­tė 18 gy­ven­to­jų. Jie pa­si­sa­kė gat­vių, vie­šų­jų erd­vių tvar­ky­mo, so­dų ben­dri­jų in­fra­struk­tū­ros ir ki­tais klau­si­mais.

Ra­gi­no ne­mo­kė­ti

Kal­bė­da­mas apie ši­lu­mos ūkio rei­ka­lus, ra­jo­no va­do­vas pa­brė­žė, kad UAB „Mies­to ener­gi­ja“ veiks­mai, rei­ka­lau­jant iš gy­ven­to­jų mo­kė­ti karš­to van­dens par­da­vi­mo mo­kes­tį, yra ne­tei­sė­ti. Sa­vi­val­dy­bė esą ne kar­tą ra­gi­no ne­mo­kė­ti ir ne vie­nam gy­ven­to­jui su­tei­kė tei­si­nę pa­gal­bą.

A. Ko­pūs­tas in­for­ma­vo, kad pra­si­dė­jo tei­si­niai pro­ce­sai su „Mies­to ener­gi­ja“ dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo ir sa­vi­val­dy­bė pri­va­lo skir­ti tam pi­ni­gų. Ant­raip, tei­sian­tis su mi­li­jo­ni­nes pa­ja­mas tu­rin­čia įmo­ne, jė­gos bū­tų ne­ly­gios.

Ki­tas iš­skir­ti­nis įvy­kis – Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me ras­tas gyv­si­dab­ris. Kreip­ta­si į Vy­riau­sy­bę dėl pa­ra­mos šio įvy­kio pa­da­ri­niams ša­lin­ti. Jau aiš­ku, kad Na­cio­na­li­nei teis­mų ad­mi­nist­ra­ci­jai bus skir­ta 500 tūks­tan­čių li­tų.

6 ki­log­ra­mai gyv­si­dab­rio ap­tik­ti ir UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“. „Kas ga­lė­tų pa­neig­ti, kad tai ne­su­si­ję su ši­lu­mos ūkio pe­rė­mi­mo klau­si­mu?“ – re­to­riš­kai klau­sė me­ras.

Iš­gir­do at­si­pra­šy­mą

Kal­bė­da­mas apie Eti­kos ko­mi­si­jos dar­bą, A. Ko­pūs­tas pri­si­mi­nė iš­skir­ti­nį dė­me­sį jo as­me­niui. Sa­vo pa­si­sa­ky­me me­ras įvyk­dė ko­mi­si­jos re­ko­men­da­ci­ją – at­si­pra­šy­ti vie­šai dėl to, kad sa­vo as­me­ni­nį au­to­mo­bi­lį vai­ra­vo ne­blai­vus. Ta­čiau pri­mi­nė ta­ry­bai ir sa­vo tei­sę – tei­sy­bės ieš­ko­ti teis­me. Po­li­ci­jai me­ras ne­blai­vus prie vai­ro įkliu­vo už­pra­ei­tų me­tų ru­de­nį.

04-05-1 straipsnio 2 nuotr


 

Ata­skai­tas per­skai­tė sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys bei Kon­tro­lės ko­mi­si­jos lai­ki­na­sis pir­mi­nin­kas li­be­ral­cen­tris­tas Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius.

Už nu­ty­lė­ji­mą – at­sa­ko­my­bė

Po­sė­dy­je pa­tvir­tin­ti nau­ji Eti­kos ko­mi­si­jos nuo­sta­tai.

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to bei Kai­mo ir ap­lin­ko­sau­gos ko­mi­te­tuo­se bu­vo iš­sa­ky­ta min­tis, kad svars­tant ga­li­mai etiš­kai nu­si­žen­gu­sį ta­ry­bos na­rį ir „įta­rus esant nu­si­kals­ta­mos vei­kos po­žy­mių, per­duo­ti me­džia­gą iki­teis­mi­nio ty­ri­mo įstai­goms ar pro­ku­ra­tū­rai“. Ta­čiau dau­gu­ma ta­ry­bos na­rių to­kiam siū­ly­mui ne­pri­ta­rė.

Ta­čiau ne­at­me­ta­ma ga­li­my­bė, kad toks po­li­ti­kų at­lai­du­mas ga­li kirs­tis su ša­lies įsta­ty­mais.

Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Vil­niaus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros Sep­tin­to­jo sky­riaus vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras Ri­man­tas Ka­na­pie­nis tei­gia, kad yra nu­ma­ty­ta at­sa­ko­my­bė kiek­vie­nam as­me­niui, taip pat ir po­li­ti­kui, už ne­pra­ne­ši­mą apie nu­si­kal­ti­mą.

Bau­džia­mo­jo Ko­dek­so 238 straips­ny­je sa­ko­ma, kad „tas, kas be svar­bios prie­žas­ties ne­pra­ne­šė tei­sė­sau­gos įstai­gai ar­ba teis­mui apie jam ži­no­mą da­ro­mą la­bai sun­kų nu­si­kal­ti­mą, bau­džia­mas vie­šai­siais dar­bais ar­ba bau­da, ar­ba areš­tu, ar­ba lais­vės at­ėmi­mu iki vie­ne­rių me­tų“.

Žur­na­lis­tams du­ris už­vė­rė

Svars­tant Eti­kos ko­mi­si­jos nuo­sta­tus ki­lo ir dar vie­na dis­ku­si­ja.

Biu­dže­to ir eko­no­mi­nės plėt­ros ko­mi­te­to na­riai su­abe­jo­jo dėl ži­niask­lai­dos at­sto­vų da­ly­va­vi­mo Eti­kos ko­mi­si­jos po­sė­džiuo­se svars­tant po­li­ti­kų el­ge­sį.

Pa­sak Lie­tu­vos ža­lių­jų ir vals­tie­čių są­jun­gos na­rės Ele­nos Mi­ri­na­vi­čie­nės, ka­me­ros ir fo­to­apa­ra­tai trik­do ko­mi­si­jos dar­bą.

Jai pri­ta­rė li­be­ral­cen­tris­tas Si­gi­tas Ma­siu­lio­nis: „Kol vyks­ta nag­ri­nė­ji­mas, mes tu­ri­me ne­iš­neš­ti iš po­sė­džių sa­lės jo­kios in­for­ma­ci­jos. O spau­dos at­sto­vai ją pa­skleis?“

Eti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė An­ge­lė Jo­ku­by­nie­nė in­for­ma­vo, kad nuo­sta­tuo­se jau yra punk­tas, lei­džian­tis skelb­ti už­da­rus po­sė­džius. Ta­ry­bos na­riai su­ti­ko, kad to už­ten­ka ir už E. Mi­ri­na­vi­čie­nės pa­siū­ly­mą ne­bal­sa­vo.

Gar­siai pa­sva­jo­ti sau lei­do ir J. Ar­ma­na­vi­čius. Jam no­rė­tų­si, kad kiek­vie­nas straips­nis spau­do­je bū­tų pa­grįs­tas fak­tais, įro­dy­mais ir do­ku­men­tais.

So­cial­de­mok­ra­tas Arū­nas Ja­sai­tis jam pri­mi­nė spau­dos at­sto­vų tei­sę – ne­at­skleis­ti sa­vo in­for­ma­ci­jos šal­ti­nių.

Kal­ti­no sku­bo­tu­mu

Po­li­ti­kai bu­vo in­for­muo­ti apie Eti­kos ko­mi­si­jos su­dė­ties pa­si­kei­ti­mą. Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me nu­ma­ty­ta, kad šio­je ko­mi­si­jo­je gy­ve­na­mų­jų vie­to­vių ben­druo­me­nių at­sto­vai tu­ri su­da­ry­ti ne ma­žiau kaip vie­ną treč­da­lį na­rių. Iki šiol ben­druo­me­nei ko­mi­si­jo­je at­sto­va­vo Sie­si­kų se­niū­ni­jos Be­la­za­riš­kių se­niū­nai­tė Jo­lan­ta Ma­čiu­lie­nė ir Žel­vos se­niū­ni­jos Ba­jo­rų se­niū­nai­tė Zi­ta Mor­kū­nie­nė. Pas­ta­ro­ji pa­ra­šė pa­reiš­ki­mą dėl iš­brau­ki­mo iš ko­mi­si­jos su­dė­ties.

04-05-1 straipsnio 3 nuotr


 

Sa­vi­val­dy­bės me­ro su­si­ti­ki­mo su kai­mo ben­druo­me­nių at­sto­vais ir se­niū­nai­čiais me­tu ne­se­niai bu­vo iš­rink­ta nau­ja gy­ve­na­mų­jų vie­to­vių ben­druo­me­nių at­sto­vė – Ly­duo­kių se­niū­ni­jos Ly­duo­kių se­niū­nai­tė Jū­ra­tė Ger­vins­kie­nė.

Pa­sta­bą dėl to­kio iš­rin­ki­mo bū­do pa­da­rė kon­ser­va­to­rius An­drius Ka­les­ni­kas. Jis trak­tuo­ja, kad se­niū­nai­čių su­ei­ga, ku­rios me­tu rei­kė­jo rink­ti at­sto­vą, ne­bu­vo or­ga­ni­zuo­ta – apie jo­kius rin­ki­mus iš anks­to ne­bu­vo pra­neš­ta.

Ta­čiau ta­ry­bos na­riams tai ne­už­kliu­vo ir nau­jo­ji Eti­kos ko­mi­si­jos su­dė­tis bu­vo pa­tvir­tin­ta.

At­lie­kas bran­gins

Pa­tvir­tin­tie­ji Vie­ti­nės rin­klia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą nuo­sta­tai taps naš­ta at­lie­kų tu­rė­to­jams. At­lie­kų iš­ve­ži­mas brangs­ta be­veik treč­da­liu.

Skai­čių ti­ra­dą grei­ta­kal­be ta­ry­bai pa­bė­rė ra­jo­no vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas. Jis aiš­ki­no, kad sa­vi­val­dy­bei anks­tes­nis vie­ti­nės rin­klia­vos ap­skai­čia­vi­mo bū­das yra nuos­to­lin­gas. Tie­kė­jui sa­vi­val­dy­bės sko­la sie­kia 1 mi­li­jo­ną 332 tūks­tan­čius li­tų. Neat­si­skai­ty­ta su at­lie­kas ve­žu­sia UAB „Uk­mer­gės ver­smė“ nuo lap­kri­čio mė­ne­sio.

R. Ba­ra­vy­kas pa­brė­žė, kad pa­di­di­nus vie­ti­nės rin­klia­vos mo­kes­tį at­si­ras ga­li­my­bė plė­to­ti ra­jo­ne at­lie­kų tvar­ky­mo in­fra­struk­tū­rą. Di­des­nis dė­me­sys bus ski­ria­mas ad­mi­nist­ra­vi­mui – ke­ti­na­ma pirk­ti kom­piu­te­ri­nes pro­gra­mas, įran­gą.

Vi­ce­me­ras ly­gi­no uk­mer­giš­kiams nu­sta­ty­tą 4,5 li­to mė­ne­si­nį mo­kes­tį nuo kiek­vie­no gy­ven­to­jo ir su ki­tais ra­jo­nais. Dau­ge­ly­je sa­vi­val­dy­bių jis di­des­nis, o Klai­pė­do­je – net dvi­gu­bai.

So­cial­de­mok­ra­tė Klav­di­ja Ste­pa­no­va pa­siū­lė kol kas su­si­lai­ky­ti ir šio klau­si­mo svars­ty­mą ati­dė­ti. Jos nuo­mo­ne, ver­tė­tų ge­riau pa­si­ruoš­ti, iš­ana­li­zuo­ti, o gy­ven­to­jams už pir­mą­jį pus­me­tį iš­siųs­ti są­skai­tas se­no­mis kai­no­mis. Už šį pa­siū­ly­mą bal­suo­ta, bet jam ne­pri­tar­ta.

Mo­kes­čių ir eko­no­mi­nės ana­li­zės sky­riaus ve­dė­ja Zi­ta Mor­kū­nie­nė pa­aiš­ki­no, kad nau­jo­sios kai­nos įsi­ga­lios nuo ant­ro­jo ket­vir­čio. Pir­mą­jį ket­vir­tį gy­ven­to­jams ir įmo­nėms bus iš­siųs­tos są­skai­tos, ap­skai­čiuo­tos dar se­nu vie­ti­nės rin­klia­vos ta­ri­fu.

So­cial­de­mok­ra­tas An­drius Lyš­ka do­mė­jo­si, ka­da bus pra­dė­tos iš­ieš­ko­ti sko­los iš ne­mo­kių klien­tų. Jam at­sa­ky­ta, kad šis pro­ce­sas pra­si­dė­jo. Gy­ven­to­jams ir įmo­nėms siun­čia­mi pri­mi­ni­mai. Jei ne­bus re­a­guo­ja­ma, bus iš­ieš­ko­ma teis­mo ke­liu.

Daug ne­tiks­lu­mų pa­ste­bi­ma Re­gist­rų cen­tro duo­me­nų ba­zė­je ir tai trik­do vie­ti­nės rin­klia­vos lė­šų įsi­sa­vi­ni­mą ir sko­lų iš­ieš­ko­ji­mą.

Ta­ry­bai pri­ėmus spren­di­mą, už kiek­vie­ną kvad­ra­ti­nį met­rą plo­to mo­kė­si­me po 0,68 li­to, o nuo „gal­vos“ – po 54 li­tus per me­tus. Iki šiol mo­kė­jo­me ati­tin­ka­mai 0,48 li­to ir 38 li­tus.

No­ri per­duo­ti sa­vi­val­dy­bei

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Jo­lan­ta Ka­na­pec­kie­nė su­pa­žin­di­no su dar­bo gru­pės, su­da­ry­tos dėl Ja­siu­liš­kių so­cia­li­nės glo­bos na­mų pra­šy­mo per­duo­ti sa­vi­val­dy­bei ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, iš­va­do­mis.

Vals­ty­bės kon­tro­lės au­di­tas yra nu­sta­tęs, kad iš­nuo­mo­tos gy­ve­na­mo­sios pa­tal­pos glo­bos na­mams ne­rei­ka­lin­gos, o jų nu­oma ne­su­si­ju­si su įstai­gos vyk­do­mo­mis funk­ci­jo­mis.

12 vals­ty­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čių bu­tų pa­ti­kė­ji­mo tei­se val­do Ja­siu­liš­kių so­cia­li­nės glo­bos na­mai. 11 iš jų yra iš­nuo­mo­ti. Dar­bo gru­pė bu­vo su­da­ry­ta įver­tin­ti pa­siū­ly­mą per­duo­ti mi­nė­tus bu­tus sa­vi­val­dy­bei. Ji ana­li­za­vo ga­li­my­bę per­im­tas gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas pa­nau­do­ti kaip so­cia­li­nį būs­tą. Šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bei pa­teik­tos 302 uk­mer­giš­kių pa­raiš­kos dėl so­cia­li­nio būs­to.

Ta­čiau, pa­sak J. Ka­na­pec­kie­nės, pe­rė­mu­si pa­tal­pas, spręs­ti so­cia­li­nio būs­to pro­ble­mos sa­vi­val­dy­bė vis tiek ne­ga­lė­tų, nes jos yra ap­gy­ven­din­tos.

Iš­kel­din­ti gy­ven­to­jų ga­li­my­bių nė­ra. Kaip ir leis­ti pri­va­ti­zuo­ti bu­tus juo­se gy­ve­nan­tiems as­me­nims. Mat ne­ati­tin­ka įsta­ty­me nu­ma­ty­ti kri­te­ri­jai dėl pri­va­ti­za­vi­mo.

Dar­bo gru­pės na­rių nuo­mo­ne, sa­vi­val­dy­bė, pe­rė­mu­si gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas, ne­ga­lės jų pa­nau­do­ti so­cia­li­niam būs­tui, o tik pa­tirs pa­pil­do­mų są­nau­dų jų prie­žiū­rai ir eks­plo­a­ta­ci­jai.

Ap­do­va­no­jo ge­riau­siuo­sius

2012 me­tų ge­riau­sio ra­jo­no kul­tū­ros dar­buo­to­jo var­das su­teik­tas Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro Tau­jė­nų fi­lia­lo me­no va­do­vei Ni­jo­lei Ja­nu­lie­nei. Kul­tū­ros dar­buo­to­ja ap­do­va­no­ta už il­ga­me­tę pro­duk­ty­vią veik­lą, ug­dant įvai­rius Tau­jė­nų sa­vi­veik­los ko­lek­ty­vus, aukš­tus šių ko­lek­ty­vų pa­sie­ki­mus. Jai pa­skir­ta 1500 li­tų pre­mi­ja.

Sėk­min­giau­siu 2012 me­tų Uk­mer­gės ra­jo­no kū­rė­jo kū­ry­bi­niu pro­jek­tu pa­skelb­tas fo­to­gra­fi­jų al­bu­mas „Uk­mer­gės kraš­to ar­chi­tek­tū­ra fo­to­gra­fi­jo­se 1900–1940“. Jo au­to­rei Jo­lan­tai Pet­ro­ny­tei skir­ta 1500 li­tų pre­mi­ją ir H. Ora­kaus­ko skulp­tū­rė­lė.

Jau ant­rus me­tus iš ei­lės ren­ka­mas Me­tų kul­tū­ros me­ce­na­tas.

Šie­met Me­tų kul­tū­ros me­ce­na­tu pri­pa­žin­tas AB „Ro­kiš­kio sū­ris“ fi­lia­las „Uk­mer­gės pie­ni­nė“. Ši įmo­nė – nuo­la­ti­nis kul­tū­ros ren­gi­nių rė­mė­jas, tal­ki­nan­tis įvai­rių kul­tū­ros įstai­gų veik­lai ir kon­kre­tiems pro­jek­tams.

Ap­do­va­no­ji­mai bus tei­kia­mi ba­lan­džio 15-ąją – Tarp­tau­ti­nės kul­tū­ros die­nos pro­ga.

Kur­sai tė­vams

Ta­ry­ba nu­spren­dė, kad vai­kų ne­pri­žiū­rin­tys ar juos ne­tin­ka­mai auk­lė­jan­tys tė­vai pri­va­lės lan­ky­ti spe­cia­lius kur­sus. Kam skir­ti kur­sus, spręs teis­mas, o juos or­ga­ni­zuo­ti įpa­rei­go­ta ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.

Res­pub­li­ko­je ši tvar­ka įsi­ga­lio­jo nuo sau­sio. Ji reg­la­men­tuo­ja­ma Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo, Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so bei Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu.

Pa­pil­do­mų iš­lai­dų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui ne­bus – tė­vai, ku­riuos teis­mas įpa­rei­gos iš­klau­sy­ti ben­dra­vi­mo su vai­kais to­bu­li­ni­mo kur­sus, tu­rės su­si­mo­kė­ti po 130 li­tų už vie­ną as­me­nį.

Kur­sus or­ga­ni­zuos Uk­mer­gės švie­ti­mo cen­tras. Šių mo­ky­mų tiks­las – stip­rin­ti tė­vų so­cia­li­nius ir ben­dra­vi­mo su vai­kais įgū­džius.

Ben­dra­vi­mo su vai­kais to­bu­li­ni­mo kur­sų truk­mė – ne ma­žes­nė kaip 20 va­lan­dų. Vie­no su­si­ti­ki­mo truk­mė – ne trum­pes­nė kaip 2 ir ne il­ges­nė kaip 6 va­lan­dos. Jie tu­rė­tų vyk­ti ne re­čiau kaip kar­tą per sa­vai­tę.

Liks po sa­vo sto­gu

Ra­jo­no ta­ry­ba pri­ta­rė iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pės įstei­gi­mui Uk­mer­gės vai­kų glo­bos na­muo­se.

Šiuo me­tu Uk­mer­gės glo­bos na­muo­se gy­ve­na 8 iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kai. 3 iš jų lan­ko Uk­mer­gės vai­kų lop­še­lį-dar­že­lį ,,Bu­ra­ti­nas“. Ki­ti šio am­žiaus vai­kai iš vi­so nė­ra ug­do­mi pa­gal iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pro­gra­mą.

4 va­lan­dų miš­raus am­žiaus iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pė­je bus ug­do­mi vi­si glo­bos na­mų auk­lė­ti­niai – iki­mo­kyk­li­nu­kai. Gru­pė pra­dės veik­ti nuo ki­tų moks­lo me­tų pra­džios.

ukzinios: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *