Prarado 5000 litų

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nu ap­si­me­tu­siu te­le­fo­ni­niu suk­čiu­mi pa­ti­kė­ju­si uk­mer­giš­kė pra­ra­do 5000 Lt. Po­li­ci­ja pra­ne­ša, jog 67-erių me­tų Uk­mer­gės gy­ven­to­jai R.A. į lai­di­nį te­le­fo­ną pa­skam­bi­nęs vy­riš­kis pri­sis­ta­tė po­li­ci­jos pa­rei­gū­nu Žu­kaus­ku.

2014-07-04-1 straipsnio nuotr

 

Jis sa­kė, kad per R. A. są­skai­tą esą at­lie­ka­mos ne­tei­sė­tos ope­ra­ci­jos.

Ap­si­me­tė­lis nu­ro­dė mo­te­riai at­si­da­ry­ti są­skai­tą ban­ke ir su­da­ry­ti elek­tro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės su­tar­tį.

R. A. nu­vy­ko į DNB ban­ko fi­lia­lą. Vė­liau pa­ti pa­skam­bi­no ta­ria­mam po­li­ci­jos pa­rei­gū­nui, pa­dik­ta­vo elek­tro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės pri­si­jun­gi­mo ko­dus. Tik grįž­da­ma į na­mus, uk­mer­giš­kė su­si­vo­kė, kad tai ga­lė­jo bū­ti suk­čius.

Mo­te­ris pa­skam­bi­no į ban­ką ir pa­pra­šė už­blo­kuo­ti jos są­skai­tą. De­ja, suk­čiai bu­vo grei­ti – pa­tik­ri­nus są­skai­tą, R. A. pa­si­ge­do 5000 li­tų.

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te dėl suk­čia­vi­mo at­lie­ka­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai pra­šo gy­ven­to­jus ne­bū­ti pa­tik­lius, ypa­tin­gai tais at­ve­jais, kai kal­ba te­le­fo­nu su ne­pa­žįs­ta­mais as­me­ni­mis. Ne­at­skleis­ki­te ne­pa­žįs­ta­miems as­me­nims sa­vo var­do, pa­var­dės, as­mens ko­do ir kon­fi­den­cia­lių elek­tro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės duo­me­nų, nors skam­bi­nan­ty­sis jums ga­li at­ro­dy­ti ge­ra­no­riš­kas ir pa­ti­ki­mas. Apie to­kius suk­čia­vi­mo bū­dus bū­ti­nai pa­si­kal­bė­ki­te su gi­mi­nai­čiais, pa­žįs­ta­mais, kai­my­nais, vai­kais.

Įsi­dė­mė­ki­te, kad joks pa­rei­gū­nas ar ban­ko dar­buo­to­jas kon­fi­den­cia­lių as­mens duo­me­nų te­le­fo­nu ne­tu­ri tei­sės pra­šy­ti.

Ki­lus įta­ri­mui, kad su­si­dū­rė­te su suk­čiu­mi, ne­sku­bė­ki­te vyk­dy­ti jo pra­šy­mų, nu­trau­ki­te po­kal­bį ir ne­dels­da­mi skam­bin­ki­te į po­li­ci­ją pa­gal­bos te­le­fo­nu 112 ar­ba sa­vo ar­ti­mie­siems.

UŽ inf.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *