Prasideda Joninių renginiai

Kai sau­lė pa­sie­kia aukš­čiau­sią taš­ką, o gam­ta ne­be­tel­pa sa­vy, pi­nam vai­ni­kus ir dai­nas dai­nuo­jam Jo­nams ir Ja­ni­noms. Uk­mer­gės kraš­te Jo­ni­nių ren­gi­niai ims šur­mu­liuo­ti jau šią sa­vai­tę. Šeš­ta­die­nį kon­cer­tas vyks Dai­na­vos kul­tū­ros na­muo­se. Sve­čiuo­se – liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la „Jo­nė“ iš Jo­na­vos.

Pir­ma­die­nį, bir­že­lio 22 d., šven­tė ren­gia­ma Del­tu­vo­je, 23 d. – Vi­diš­kiuo­se, Žel­vo­je, Sie­si­kuo­se, Pet­ro­ny­se, Žei­miuo­se, Liau­šiuo­se, o dai­na­viš­kiai tą­dien kvie­čia dar ir į Jo­ni­nių dis­ko­te­ką. Ji vyks Dai­na­vos kul­tū­ros na­muo­se.

Svei­kin­ti, žais­ti, bur­tis, pa­par­čio žie­do ieš­ko­ti, li­gi auš­ros šok­ti kvie­čia Tau­jė­nų dva­ras. Links­my­bės čia vyks bir­že­lio 23 d. Ža­da­ma pra­mo­gų vai­kams, o su­si­rin­ku­siuo­sius links­mins Pa­ne­vė­žio cho­ras „Va­ni­li­nis dan­gus“.

Ren­gi­nio me­tu or­ga­ni­zuo­ja­ma šven­ti­nė Jo­ni­nių pre­ky­ba – no­rin­tie­ji kvie­čia­mi jai re­gist­ruo­tis.

Tarp šven­tės Tau­jė­nų dva­re ren­gė­jų – ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tras, VšĮ „Ly­de­rių kar­ta“, VšĮ Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tras, Tau­jė­nų se­niū­ni­ja, dva­ro šei­mi­nin­kai.

Sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­ja Lo­li­ta Ge­ruls­kie­nė, pa­sa­ko­da­ma apie šį ren­gi­nį, džiau­gė­si, kad pa­vy­ko įgy­ven­din­ti ne vie­no uk­mer­giš­kio no­rą – su­reng­ti Jo­ni­nių šven­tę, ku­rio­je bū­tų puo­se­lė­ja­mos se­no­sios jos tra­di­ci­jos.

Šven­tė Tau­jė­nų dva­re ren­gia­ma ant­rus me­tus, ti­ki­ma­si ją pa­da­ry­ti tra­di­ci­nę.

Bir­že­lio 24 d. Jo­ni­nių pra­mo­gos vyks Užu­gi­ry­je ir Va­luo­se.

Gau­sios pra­mo­gų bus ir tra­di­ci­nės Vep­rių Jo­ni­nės. Vep­rių ši­le jos vyks ki­tą šeš­ta­die­nį, bir­že­lio 27 d. Pro­gra­mo­je – šven­ti­nė ei­se­na iš mies­te­lio cen­tro į ši­lą, iš­kil­min­gas šven­tės ati­da­ry­mas, žir­gų pa­ra­das ir var­žy­bos.

Kon­cer­ti­nę šven­tės pro­gra­mą or­ga­ni­za­to­riai šie­met pa­va­di­no mu­zi­ki­niu ma­ra­to­nu. Ja­me pa­kvies­tos da­ly­vau­ti kai­mo ka­pe­la „At­ža­ly­nas“ iš Pa­ne­vė­žio ir jau mi­nė­to­ji „Jo­nė“. Taip pat lau­kia­ma šla­ge­rių at­li­kė­jo Ri­mo Me­di­šaus­ko, bar­do Vid­man­to Plė­tos.

Šven­tės da­ly­vius links­mins ir vep­riš­kių fol­klo­ro an­sam­blis „Gel­du­tė“ bei in­stru­men­ti­nė gru­pė, kai­mo ka­pe­la „Su­ba­tė­lė“, pa­si­ro­dys ke­lios šo­kių gru­pės.

Kaip ir kas­met, Jo­ni­nės Vep­riuo­se ne­įsi­vaiz­duo­ja­mos be šven­ti­nio lau­žo, at­rak­cio­nų ir fe­jer­ver­kų, pra­mo­gų ma­žie­siems.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *