Priėmė gyventojams aktualius sprendimus

Praėjusią savaitę vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje per 25-ias minutes patvirtinta beveik 30 darbotvarkės klausimų, tarp jų ir labai svarbių – patvirtintas keičiamas Ukmergės miesto teritorijos bendrasis planas.

Posėdžio pradžioje pirmiausia tradiciškai pasveikinti gimtadienius balandžio mėnesį šventę Savivaldybės tarybos nariai Justas Šakalys ir Angelė Jokubynienė. Bendru sutarimu darbotvarkėje numatytas kausimas dėl pacientų pavėžėjimo paslaugos teikimo buvo išbrauktas ir atidėtas iki tol, kol jį liečiantį sprendimą priims Vyriausybė.

Pakeitimai

Priimtas sprendimas pakeisti lėšų, skirtų rajono vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo bei objektų eiliškumo nustatymo tvarkos aprašą.

Skelbiama, kad taip norima supaprastinti KPPP lėšomis finansuojamo kasmetinio objektų sąrašo sudarymą, nes paprastojo remonto objektai nebus įrašomi į prioritetinį sąrašą.

Šiuo metu AB „Via Lietuva“ reikalauja į prioritetinį sąrašą įrašyti netgi tuos objektus, kuriuose bus atliekami žvyravimo darbai, ir nederina pateikto KPPP lėšomis finansuojamo objektų sąrašo bei nepasirašo šių metų finansavimo sutarties, kurios suma – 2 014,6 tūkst. Eur.

Be to, pakeitimų prireikė, nes AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos pavadinimas pakeistas į AB „Via Lietuva“.

Visuomenės sveikata

Patvirtinta Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2022 metų ataskaita.

Ši stebėsena vykdoma, siekiant gauti išsamią informaciją apie savivaldybių teritorijų visuomenės sveikatos būklę.

Nauja paslauga

Nutarta papildyti Ukmergės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kainų sąrašą, į jį įtraukiant sociokultūrines – laisvalaikio organizavimo – paslaugas. Iki šiol Centras jas teikė kaip kitų socialinių paslaugų sudėtinę dalį, ir jų kainos nebuvo įtrauktos į kainų sąrašą.

Melioracijos sistemos

Pritarta rajono savivaldybės dalyvavimui partnerio teisėmis projekte „Asociacijos „Derlingi laukai“ nariams ir valstybei priklausančių melioracijos sistemų rekonstravimas Traupio, Laičių, Viškonių ir Rečionių kadastro vietovėse“ pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinę priemonę.

Gavus paramą būtų rekonstruotas asociacijos „Derlingi laukai“ nariams priklausantis bei rajono savivaldybės valdomas valstybės melioracijos turtas (melioracijos grioviai, drenažo rinktuvai ir sausintuvai, paviršinio vandens nuleistuvai, drenažo žiotys).

Būtų finansuojama 65 proc. visų projekto išlaidų. Likusius 35 proc. finansuotų projekto pareiškėjas kartu su partneriu. Savivaldybė prisidėtų 7 proc., asociacija „Derlingi laukai“ – ne mažiau 28 proc. Planuojama projekto vertė 461 538 Eur. Jis būtų įgyvendinamas Anykščių ir Ukmergės rajonuose.

Tokiomis pačiomis sąlygomis pritarta ir savivaldybės dalyvavimui partnerio teisėmis projekte „Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Rečionys“ nariams ir valstybei priklausančių melioracijos sistemų rekonstravimas Rečionių ir Vidiškių kadastro vietovėse“. Šio projekto vertė taip pat – 461 538 Eur.

Investicijos

UAB „Ukmergės šiluma“ pateikė rajono savivaldybei derinti įmonės pernai faktiškai atliktas ir 2024–2025 m. planuojamas atlikti investicijas. Pažymima, kad bendrovės įgyvendintos investicijos buvo būtinos nepertraukiamai bei efektyviai šilumos tiekimo veiklai užtikrinti, o planuojamos investicijos pagerins ir atnaujins šilumos gamybos ir tiekimo priemones, pagerins valdomo turto patikimumą ir veiklos efektyvumą.

Bendrovė taip pat teikė derinti iš UAB „Miesto energija“ kadaise perimtą ilgalaikį turtą. Dalis jo buvo įtraukta į šilumos bazinę kainą. Kita dalis, kurios turto suderinimo dokumentų buvo ieškoma, liko neįtraukta. Turtas naudojamas šilumos gamybos veikloje, yra eksploatuojamas.

Perėmė turtą

Savivaldybės administracija toliau organizuoja jos teritorijoje esančių gatvių, privažiuojamų ir jungiamųjų kelių inventorizavimą, kadastrinių matavimų bylų parengimą ir perimto valstybės turto registravimą Nekilnojamojo turto registre. Šįsyk nutarta perimti faktiškai valdomą valstybės nekilnojamąjį turtą – kelią link Siesikų dvaro, kelius Menturiai–Pieniai, Radžiūnai–Garbėnai bei lietaus nuotekų šalinimo tinklus.

Naudosis adresu

Patenkintas VšĮ Guliverio akademijos prašymas leisti naudotis juridinio asmens buveinės Deltuvos seniūnijoje, Dainavos kaime, Algirdų a. 4, adresu. Senamiesčio progimnazija su VšĮ Guliverio akademija 2022 m. sudarė nuomos sutartį 3-ejų metų laikotarpiui.

Perdavė „Ryto“ ugdymo centrui

Priimtas sprendimas dėl žemės sklypo, esančio Veterinarijos g. 5, perdavimo neatlygintinai naudotis Ukmergės „Ryto“ ugdymo centrui.

Įstaigai perduotas 1,216 ha ploto žemės sklypas, reikalingas „Ryto“ ugdymo centro valdomam pastatui eksploatuoti, ir sudaryta valstybinės žemės panaudos sutartis.

Organizuos konkursą

Ukmergės meno mokykla gegužės 8 d. surengs respublikinį dainavimo konkursą „Garsų sūkury“. Jame dalyvaus atlikėjai iš šios mokyklos bei kitų rajonų muzikos bei meno mokyklų. Vertinimo komisijoje dirbs aukštos kvalifikacijos muzikos ekspertai.

Ukmergės meno mokyklos direktorė pateikė prašymą patvirtinti konkurso dalyvio mokestį.

Nustatytas dalyvio mokesčio dydis: solisto ir 2–4 asmenų ansamblio – 15 Eur, 5–12 asmenų ansamblio – 20 Eur. Konkurse dalyvaus apie 30 solistų ir ansamblių, tad bus surinkta apie 500 Eur. Renginio organizavimui bus naudojamos tik surinktos mokesčio lėšos.

Geriausio metų mokytojo vardas

Kasmet Tarptautinės mokytojų dienos proga trims pedagogams suteikiamas Ukmergės rajono geriausio metų mokytojo vardas ir išmokamos premijos. Iki šiol mokytojai buvo renkami vadovaujantis 2007 m. gegužės 21 d. patvirtintais šio vardo suteikimo nuostatais. Tačiau pažymima, kad juose nepakankamai detalizuoti kandidatų atrankos kriterijai.

Naują tvarkos aprašą rengė mero potvarkiu sudaryta darbo grupė, kurioje – Savivaldybės administracijos, mokyklų, Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos darbuotojai.

Tvarkoje išskirtos 3 nominantų kategorijos: mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mokytojai, dirbantys pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir neformaliojo vaikų švietimo mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai.

Iki tol kategorijos nebuvo išskirtos, nebuvo ir nuostatos dėl pagalbos mokiniui specialistų kandidatūrų teikimo galimybių.

Premija tam pačiam mokytojui galės būti skiriama ne anksčiau kaip po 3-ejų metų (buvo 5-erių).

Metų mokytoju bus išrenkami daugiausia balų atstovaujamoje kategorijoje surinkę pedagogai. Jeigu kurioje nors kategorijoje nebus pateikta nė viena kandidatūra, apdovanojimui galės būti teikiami keli kitos kategorijos mokytojai.

Tarptautinės mokytojų dienos proga kiekvienam Geriausiam rajono mokytojui bus įteiktos 2-iejų minimalių mėnesinių algų (MMA) dydžio premijos. Trijų geriausių rajono mokytojų premijoms išmokėti šiemet reikės 5 544 Eur. MMA – kintamas dydis: šiemet jis – 924 Eur, o pernai buvo 840 Eur.  Kartu su premija bus įteikta nominacija – taurė su užrašu.

Mokyklų tinklo pertvarka

Priimtas sprendimas dėl rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos. Antano Smetonos gimnazijoje steigiamas Taujėnų skyrius, kuriame vykdoma vidurinio ugdymo programa, Jono Basanavičiaus gimnazijoje – Želvos skyrius, kuriame vykdoma vidurinio ugdymo programa.

Taujėnų gimnazijos tipas keičiamas į pagrindinės mokyklos. Jos pastate veiks Antano Smetonos gimnazijos Taujėnų skyrius. Želvos gimnazijos tipas keičiamas į pagrindinės mokyklos, o jos  pastate veiks Jono Basanavičiaus gimnazijos Želvos skyrius.

Pasikeitimų prireikė, nes, Vyriausybė sprendimu vykdant vidurinio ugdymo programą, mažiausias mokinių skaičius klasėje turi būti 21. Nei Želvos, nei Taujėnų gimnazijoje nuo rugsėjo vienuoliktose klasėse tiek mokinių nebus.

Skelbiama, kad vykusiuose susitikimuose su minėtų įstaigų darbuotojais pastabų negauta. Dėl pokyčių pritarė ir bendruomenės.

Nuo rugsėjo Želvos pagrindinės mokyklos pastate įsikurs 11-a klasė (12-os klasės nebus, nes šiemet nėra vienuoliktokų), kuri priklausys Jono Basanavičiaus gimnazijai, o Taujėnų pagrindinės mokyklos pastate – 11-a ir 12-a klasės, kurios priklausys Antano Smetonos gimnazijai.

Pagal mokinių skaičių ir, jei nesikeis Vyriausybės nuostatos, tokios struktūros gimnazijos galės būti 4–5-erius metus.

Šiuo metu Želvos gimnazijoje gauta 13, o Taujėnų – 12 prašymų mokytis vienuoliktoje klasėje nuo rugsėjo 1 d. Mokinių pavėžėjimą iki mokyklų ir toliau organizuos Želvos ir Taujėnų pagrindinės mokyklos.

Bendrasis planas

Papildomu klausimu patvirtintas keičiamas Ukmergės miesto teritorijos bendrasis planas.

Planuojamos teritorijos plotą sudaro miesto teritorija ir jai gretimos bei funkciškai susietos priemiestinės teritorijos, kurios apima apie 3 089 ha (Lyduokių, Pivonijos, Deltuvos, Pabaisko, Vidiškių seniūnijų dalys).

Skelbiama, kad keičiamu bendruoju planu sudarytos sąlygos tvariai miesto teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius.

Plane pakeistas veiklų reglamentavimas, atsižvelgiant į pasikeitusias miesto raidos tendencijas, patikslinti plėtros prioritetai ir jų įgyvendinimo eiliškumas, išskirtos zonos, už kurių infrastruktūros kūrimą ir įrengimą atsakomybę prisiima plėtotojai, detalizuoti aktualiausių teritorijų sprendiniai tikslesniu masteliu.

Taip pat skelbiama, kad suformuotos sąlygos atsirasti integruotai transporto sistemai, leidžiančiai pasiekti užsibrėžtus tvaraus judumo tikslus, transporto būdams, pirmenybę suteikiant konkrečiai miesto zonai, atitinkamai įvertintos magistralinių gatvių kategorijos, išplėsta inžinerinė infrastruktūra prioritetinėse miesto periferijos zonose, sudarytos sąlygos privačioms investicijoms ir t. t.

Ragino neužsiimti pašaline veikla

Posėdžio pabaigoje pasisakė Etikos komisijos pirmininkas Giedrius Auglys. Jis priminė, kad sausio 10 dieną komisija išleido rekomendaciją visiems Tarybos nariams dėl dalyvavimo posėdžiuose nuotoliniu būdu. Joje rekomendavo nuotolinių posėdžių metu neužsiimti jokia pašaline veikla bei laikytis etikos ir etiketo reikalavimų.

Vis dėlto pastebėta, kad vis dar pasitaiko atvejų, kai į posėdžius prisijungusieji to nepaiso. Taigi komisija priėmė sprendimą rekomendaciją pakartoti.

Tarybos nariams, dalyvaujantiems posėdžiuose nuotoliniu būdu, rekomenduojama neužsiimti jokia pašaline veikla. Nevairuoti, nevaikščioti su įjungta kamera, nevalgyti, nerūkyti. Elgtis ir atrodyti reprezentatyviai. Etikos komisija taip pat rekomenduoja nepiktnaudžiauti teise dalyvauti posėdžiuose nuotoliniu būdu.

Kitas rajono savivaldybės tarybos posėdis vyks gegužės 30 d.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *