Prieš žvejybą – informacijos paieška

Prieš žvejybą – informacijos paieška / Gedimino Nemunaičio nuotr.

Uk­mer­giš­kis žve­jas tei­ra­vo­si, ar su mū­sų mies­te įsi­gy­tu žve­jo bi­lie­tu jis ga­li drą­siai žve­jo­ti Mo­lė­tų eže­ruo­se.

Uk­mer­gės me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas Vai­das Ba­ka­naus­kas pa­aiš­ki­no, kad mū­sų drau­gi­jo­je įsi­gy­tas bi­lie­tas ga­lio­ja tik žve­jo­jant šios drau­gi­jos nuo­mo­ja­muo­se van­dens tel­ki­niuo­se.

Mo­lė­tuo­se bi­lie­tas tik­rai ne­ga­lio­ja. Ne­ga­lio­ja jis ir pri­va­čių as­me­nų iš­si­nuo­mo­tuo­se Uk­mer­gės ra­jo­no van­dens tel­ki­niuo­se. Vie­nas to­kių tel­ki­nių ra­jo­ne – Alio­nių tven­ki­nys.

Drau­gi­jos pir­mi­nin­kas pa­ta­ria prieš vyks­tant į ki­tą ra­jo­ną žve­jo­ti pa­si­do­mė­ti, kas yra iš­si­nuo­mo­jęs tą van­dens tel­ki­nį. Nu­vy­kus pa­ta­ria­ma lei­di­mą įsi­gy­ti to ra­jo­no drau­gi­jo­je.

Prie kiek­vie­no van­dens tel­ki­nio pri­va­lo bū­ti nuo­ro­da, kas jį nuo­mo­ja, bei nu­ro­dy­ti kon­tak­ti­niai te­le­fo­nai. Tie­sa, to­kios nuo­ro­dos ne­re­tai tam­pa pik­ta­va­lių tai­ki­niu ir yra su­nio­ko­ja­mos. Uk­mer­gės me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­ja kaip tik ne­se­niai yra įsi­gi­ju­si nuo­ro­das, ku­rias tvir­tins prie vi­sų sa­vo nuo­mo­ja­mų van­dens tel­ki­nių.

Žve­jo bi­lie­tą ga­li­ma įsi­gy­ti nau­do­jan­tis elek­tro­ni­ne Ap­lin­ko­sau­gos lei­di­mų in­for­ma­ci­ne sis­te­ma (ALIS) https://alis.am.lt ar­ba lo­te­ri­jos „Per­las“ ter­mi­na­luo­se, vi­so­se MAXIMA ka­so­se.

Žve­jo mė­gė­jo bi­lie­tų kai­nos: 2 die­nų bi­lie­tas – 1,40 EUR, mė­ne­si­nis bi­lie­tas – 5 EUR, me­ti­nis bi­lie­tas – 14 EUR. Žve­jo mė­gė­jo bi­lie­to įsi­gi­ji­mas MAXIMA par­duo­tu­vių ka­so­se kai­nuo­ja 0,45 EUR ar­ba 1,55 LT.

Per­kant žve­jo mė­gė­jo bi­lie­tą pa­tar­ti­na su sa­vi­mi tu­rė­ti as­mens ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­men­tą. Jis bus nu­ro­dy­tas ant bi­lie­to be tri­jų pas­ku­ti­nių skai­čių, sie­kiant už­tik­rin­ti, kad bi­lie­tas tik­rai pri­klau­so žve­jo­jan­čiam as­me­niui.

Ne­mo­ka­mai žve­jo­ti vi­suo­se van­dens tel­ki­niuo­se, ku­riuo­se mė­gė­jų žve­jy­ba ne­drau­džia­ma, tu­ri tei­sę vai­kai iki 16 me­tų, bet ko­kio am­žiaus pen­si­nin­kai ir bet ko­kio ne­dar­bin­gu­mo ly­gio ne­įga­lie­ji. Jei­gu ke­ti­na­ma žve­jo­ti iš­nuo­mo­ta­me van­dens tel­ki­ny­je, teks pirk­ti žve­jy­bos lei­di­mą.

Ar van­dens tel­ki­nys yra iš­nuo­mo­tas, ga­li­ma su­ži­no­ti nau­do­jan­tis ALIS: rei­kia su­si­ras­ti žve­jy­bos lei­di­mo iš­nuo­mo­ta­me tel­ki­ny­je už­sa­ky­mo pus­la­pį. Ja­me, pa­si­rin­kus no­ri­mą ra­jo­ną, pa­ro­do­mi vi­si šia­me ra­jo­ne iš­nuo­mo­ti van­dens tel­ki­niai.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *