Priklauso nebe nuo įstatymo, o nuo fantazijos

Priklauso nebe nuo įstatymo

Ne­se­niai įsi­ga­lio­ju­si tvar­ka jau­na­ve­džiams su­tei­kė dar dau­giau lais­vės. Jei anks­čiau tuok­tis ga­li­ma bu­vo tik to­je sa­vi­val­dy­bė­je, ku­rio­je gy­ve­na bent vie­nas iš po­ros, da­bar jau­na­ve­džiai ga­li lais­vai pa­si­rink­ti jiems pa­tin­kan­čią vie­tą bet ku­ria­me ša­lies kam­pe­ly­je.

 

Sei­mui pri­ėmus Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tai­sas, nuo lie­pos 10 die­nos san­tuo­ką su­da­ry­ti ga­li­ma bet ku­rio­je Lie­tu­vos ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos įstai­go­je. Iki šios da­tos tai bu­vo ga­li­ma da­ry­ti tik sa­vi­val­dy­bė­je, ku­rio­je de­kla­ruo­ta jau­na­ve­džių ar jų tė­vų gy­ve­na­mo­ji vie­ta.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Re­gi­na Jac­kū­nie­nė sa­ko, jog po­rų iš ki­tų sa­vi­val­dy­bių, no­rin­čių su­si­tuok­ti mū­sų ra­jo­ne, bū­da­vo ir anks­čiau. Į Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rių do­ku­men­tų pa­duo­ti at­vyk­da­vo jau­na­ve­džiai, no­rin­tys su­si­tuok­ti ko­kia­me nors dva­re, kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­je ar ki­to­je vie­to­je.

  1. Jac­kū­nie­nė sa­ko, jog ne­re­tai tek­da­vo pa­aiš­kin­ti, kad tuok­tis sa­vi­val­dy­bė­je ga­li tik čia de­kla­ra­vu­sie­ji gy­ve­na­mą­ją vie­tą.

 

Tek­da­vo pa­gud­rau­ti

 

Pa­va­duo­to­ja ma­no, kad to­kia pa­si­rin­ki­mo lais­vė yra svei­kin­ti­nas da­ly­kas. Juk gy­ve­na­me vie­no­je ša­ly­je ir kliū­čių tuok­tis ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se ne­tu­rė­tų bū­ti.

Mat anks­čiau ko­kio­je nors nu­si­žiū­rė­to­je vie­to­je su­si­tuok­ti no­rin­tys jau­na­ve­džiai vis tiek su­gal­vo­da­vo, kaip apei­ti šias Ci­vi­li­nio ko­dek­so su­da­ry­tas kliū­tis. Pa­vyz­džiui, ieš­ko­da­vo pa­žįs­ta­mų, tar­da­vo­si, kad šie leis­tų de­kla­ruo­ti sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą.

Sei­mui pa­tvir­ti­nus Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tai­sas, lei­džian­čias tuok­tis bet ku­rio­je ša­lies vie­to­je, to­kių pa­gei­da­vi­mų jau su­lauk­ta ir Uk­mer­gė­je. Ve­dė­ja pa­sa­ko­jo, jog ne­se­niai į sky­rių krei­pė­si po­ra iš Vil­niaus ir iš­reiš­kė pa­gei­da­vi­mą tuok­tis vie­no­je iš kai­mo tu­riz­mo so­dy­bų.

 

Kvie­čia į ves­tu­ves

 

Pa­si­tai­ko ir to­kių at­ve­jų, kuo­met uk­mer­giš­kiai, no­rė­da­mi žie­dus su­mai­ny­ti ki­tuo­se ra­jo­nuo­se, pra­šo, kad mū­sų sa­vi­val­dy­bės Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus spe­cia­lis­tai vyk­tų kar­tu su jais ir juos su­tuok­tų. Bū­ta pra­šy­mų su­tuok­ti Mo­lė­tuo­se, Ni­do­je.

„Tie­siog kvie­čia į ves­tu­ves – ža­da, kad bū­si­me ir ap­gy­ven­din­ti, ir pa­mai­tin­ti. Ta­čiau ten­ka jiems pa­aiš­kin­ti, kad mes to da­ry­ti ne­tu­ri­me tei­sės – juos su­tuoks tos sa­vi­val­dy­bės, ku­rio­je jie duos ves­tu­vi­nę prie­sai­ką, spe­cia­lis­tai“, – pa­sa­ko­jo R. Jac­kū­nie­nė.

Ve­dė­ja sa­ko, kad kai ku­rio­se vie­to­se tuok­tis pla­nuo­jan­čių jau­na­ve­džių jie pra­šo pri­sta­ty­ti pa­žy­mas, kad tam ne­pri­eš­ta­rau­ja tos vie­tos val­dy­to­jai, ki­tos ins­ti­tu­ci­jos. Kar­tais jas rei­kia gau­ti iš se­niū­ni­jų, kul­tū­ros pa­vel­do spe­cia­lis­tų ar net miš­kų urė­di­jos miš­ki­nin­kų. R. Jac­kū­nie­nė aiš­ki­na, kad tai pri­klau­so nuo kon­kre­čios vie­tos.

 

Pa­tin­ka dva­rai ir so­dy­bos

 

Su­si­tuok­ti sa­vi­val­dy­bės Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus sa­lė­je jau­na­ve­džiams kai­nuo­ja 20 eu­rų, o iš­vy­ko­je į bet ku­rią ki­tą ra­jo­no vie­tą nu­sta­ty­tas 60 eu­rų rin­klia­vos mo­kes­tis. 

Pa­klaus­ta, ar ne­si­bai­mi­na­ma, kad uk­mer­giš­kiai tuok­tis ga­li iš­si­laks­ty­ti į ki­tus ra­jo­nus ir kar­tu „iš­si­neš­ti“ šias pa­ja­mas, R. Jac­kū­nie­nė pa­ti­ki­no, kad ne­ri­mo ne­jau­čia.

„Juk yra ir pas mus tam tin­ka­mų vie­tų. Pas mus at­va­žiuos iš ki­tur“, – svars­to ji. Iš 173 per­nai sky­riu­je su­si­tuo­ku­sių po­rų 21 tuok­tis ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sa­lė­je ne­pa­no­ro. Jie pa­si­rin­ko Tau­jė­nų bei Sie­si­kų dva­rus, kai­mo tu­riz­mo so­dy­bas.

 

At­spin­di sta­tis­ti­ka

 

Mū­sų sa­vi­val­dy­bės Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je pra­ėju­siais me­tais įre­gist­ruo­tos 247 san­tuo­kos. Už­sie­ny­je re­gist­ruo­tų san­tuo­kų bu­vo 12. Mū­sų kraš­tie­čiai tuo­kė­si Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, Če­ki­jo­je, An­ti­gvo­je ir Bar­bu­do­je, Ru­si­jo­je, Len­ki­jo­je, Ita­li­jo­je, Nor­ve­gi­jo­je, Olan­di­jo­je, JAV ir Egip­te.

Baž­ny­čio­je su­si­tuo­kė 62 po­ros. Po­pu­lia­riau­sia mū­sų ra­jo­ne tuok­tis Tau­jė­nų baž­ny­čio­je. Čia vy­ko 13 ves­tu­vių. Ne ką ma­žiau Pa­bais­ko ir Pa­ši­lės baž­ny­čio­se – po 11. Tuo tar­pu mies­te esan­čios baž­ny­čios ves­tu­vi­nin­kus vi­lio­ja ma­žiau.

Uk­mer­gės šv. apaš­ta­lų Pet­ro ir Po­vi­lo baž­ny­čią pa­si­rin­ko 5 po­ros, Uk­mer­gės švč. Tre­jy­bės baž­ny­čio­je re­gist­ruo­ta dar ma­žiau san­tuo­kų.

San­tuo­kos bu­vo re­gist­ruo­ja­mos ne tik sa­vait­ga­liais. Šeš­ta­die­nį ves­tu­vėms rin­ko­si 72, penk­ta­die­nį – 61, ket­vir­ta­die­nį – 14, tre­čia­die­nį – 17, ant­ra­die­nį – 8 po­ros.

Pa­trauk­liau­si mė­ne­siai san­tuo­koms re­gist­ruo­ti bu­vo lie­pa (53), rug­pjū­tis (46), bir­že­lis (30), rug­sė­jis (19 po­rų).

Jau­niau­sias jau­ni­kis – 17 me­tų, vy­riau­sias – 68, jau­niau­sia nuo­ta­ka – 14, vy­riau­sia – 72.

Šei­mi­nės pa­dė­ties ne­nu­ro­dan­čią pa­var­dės for­mą pa­si­rin­ko 10 nuo­ta­kų, dvi­gu­bas pa­var­des – prie sa­vo pa­var­dės su­tuok­ti­nio pa­var­dę pri­jun­gė 8 mo­te­rys, mer­gau­ti­nes bei iki­san­tuo­ki­nes pa­var­des pa­si­li­ko 18 mo­te­rų, ki­tų tau­ty­bių vy­ro pa­var­des ėmė 15. Tra­di­ci­nes pa­var­des su lie­tu­viš­ka ga­lū­ne – 178 mo­te­rys. Vie­nas vy­ras pa­si­rin­ko žmo­nos pa­var­dę.

Mū­sų pi­lie­tės tuo­kė­si su Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės (3), Ita­li­jos (3), Ru­si­jos, Nor­ve­gi­jos, Len­ki­jos, Ny­der­lan­dų, Če­ki­jos ir Egip­to pi­lie­čiais. Vy­rai re­gist­ra­vo san­tuo­kas su Lat­vi­jos (2), Bel­gi­jos, Uk­rai­nos pi­lie­tė­mis. Su­si­tuo­kė vie­nas as­muo be pi­lie­ty­bės.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *