Reikalauja duomenų

Pra­ėju­sią sa­vai­tę te­le­fo­ni­niai suk­čiai vėl ata­ka­vo Uk­mer­gės ra­jo­no gy­ven­to­jus. Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai As­ta Kro­ger­tie­nė in­for­ma­vo, jog tre­čia­die­nį už­re­gist­ruo­ti ke­tu­ri gy­ven­to­jų pra­ne­ši­mai.

2 straipsnio nuotr.11-04

 

Vi­sais at­ve­jais bu­vo skam­bi­na­ma į lai­di­nio ry­šio „TEO“ te­le­fo­nus. Pa­skam­bi­nęs vy­ras pri­sis­ta­ty­da­vo Vil­niaus eko­no­mi­nės po­li­ci­jos pa­rei­gū­nu Juo­zu Vaikš­niu. Jis aiš­kin­da­vo, jog trys as­me­nys (jų pa­var­des nu­ro­dy­da­vo) plau­na pi­ni­gus per ban­ko są­skai­tas. To­dėl at­si­lie­pu­sių­jų pa­pra­šė pa­dik­tuo­ti elek­tro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės pri­si­jun­gi­mo ko­dą bei slap­ta­žo­džius.

Trys gy­ven­to­jai iš kar­to su­pra­to klas­tą ir po­kal­bius nu­trau­kė. Vie­na mo­te­ris pa­ti­kė­jo bei su­dik­ta­vo sa­vo duo­me­nis. Lai­mė, mo­ters są­skai­to­se pi­ni­gi­nių lė­šų ne­bu­vo. Uk­mer­giš­kė la­bai grei­tai su­pra­to pa­te­ku­si į spąs­tus, tad sa­vo są­skai­tas tuoj pat už­blo­ka­vo, ta­čiau bai­mi­no­si, kad suk­čiai ne­bū­tų pa­ė­mę grei­tų­jų kre­di­tų.

Po­li­ci­ja dar kar­tą pra­šo gy­ven­to­jus bū­ti ati­des­nius ir ne­at­skleis­ti ne­pa­žįs­ta­miems as­me­nims sa­vo var­do, pa­var­dės, as­mens ko­do ir kon­fi­den­cia­lių elek­tro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės duo­me­nų, taip pat apie to­kius suk­čia­vi­mo bū­dus in­for­muo­ti gi­mi­nai­čius, pa­žįs­ta­mus, kai­my­nus (ypač gar­baus am­žiaus), kad šie, prieš su­da­ry­da­mi ko­kius nors san­do­rius, pa­si­tar­tų su ar­ti­mai­siais.

Po­li­ci­ja pra­šo įsi­dė­mė­ti: po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai te­le­fo­nu jo­kių pro­ce­si­nių veiks­mų ne­at­lie­ka bei kon­fi­den­cia­lių as­mens duo­me­nų ne­klau­sia. Ki­lus įta­ri­mui, kad su­si­dū­rė­te su suk­čiu­mi, ne­sku­bė­ki­te vyk­dy­ti jo pra­šy­mų ir ne­dels­da­mi skam­bin­ki­te į po­li­ci­ją 112 ar­ba 02.

UŽ inf.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *