Ukmergėje susirinko šimtai dviratininkų

Gedimino Nemunaičio nuotr. Ukmergės centre susirinko rekordinis skaičius mūsų mieste – apie 400 dviratininkų. Gedimino Nemunaičio nuotr. Ukmergės centre susirinko rekordinis skaičius mūsų mieste – apie 400 dviratininkų.

Ant­ra­die­nį mies­to cen­tre su­si­rin­ko šim­tai dvi­ra­ti­nin­kų, aikš­tė­je prie­šais sa­vo dar­bo­vie­tę mankš­ti­no­si sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai, o po Uk­mer­gę kur­sa­vo ne­mo­ka­mas vie­ša­sis trans­por­tas.

Šio­mis ir ki­to­mis ak­ci­jo­mis mies­te pa­žy­mė­ta Die­na be au­to­mo­bi­lio.

Šie­met su­kan­ka 10 me­tų, kai Uk­mer­gė­je mi­ni­ma Eu­ro­pos jud­rio­ji sa­vai­tė ir Tarp­tau­ti­nė die­na be au­to­mo­bi­lio. Ju­bi­lie­jaus pro­ga įvai­rias ins­ti­tu­ci­jas ben­driems ren­gi­niams su­kvie­tė Sei­mo na­rio Arū­no Du­dė­no biu­ras. Ak­ci­jų ir ren­gi­nių gau­sa ste­bi­no vi­są sa­vai­tę ne tik Uk­mer­gė­je, bet ir se­niū­ni­jo­se.

Ve­žė ne­mo­ka­mai

Be­ne ma­lo­niau­sia pra­mo­ga uk­mer­giš­kiams ta­po ga­li­my­bė ant­ra­die­nį vi­są die­ną ne­mo­ka­mai va­ži­nė­ti vie­šuo­ju trans­por­tu. Ją su­tei­kė UAB Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­kas. Bi­lie­tė­lis po Uk­mer­gę kur­suo­jan­čiais au­to­bu­sais kai­nuo­ja 0,55, pen­si­nin­kams ir ne­įga­lie­siems – 0,28, sen­jo­rams, moks­lei­viams ir vai­kams – 0,11 eu­ro.

Ant­ra­die­nį bi­lie­to pirk­ti nie­kam ne­rei­kė­jo. Uk­mer­gės au­to­bu­sų sto­ties vir­ši­nin­kė Aud­ro­nė Gvoz­die­nė sa­kė, kad pro­ga va­žiuo­ti ne­mo­ka­mai pa­si­nau­do­ti ge­ro­kai dau­giau uk­mer­giš­kių nei įpras­to­mis die­no­mis, ta­čiau kiek tiks­liai žmo­nių va­žia­vo, įmo­nė ne­skai­čia­vo.

Pa­pras­tą dar­bo die­ną Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­kas su­ren­ka iki 1000 eu­rų gry­nais už par­duo­tus bi­lie­tus, už bi­lie­tus su nuo­lai­da dar gau­na kom­pen­sa­ci­ją iš sa­vi­val­dy­bės. Die­nos be bi­lie­tė­lio nuos­to­lį Au­to­bu­sų par­kui įsi­pa­rei­go­jo at­ly­gin­ti sa­vi­val­dy­bė.

Prie ak­ci­jos pri­si­jun­gė ir ra­jo­no va­do­vai – ra­jo­no me­ras Ro­lan­das Ja­nic­kas ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Sta­sys Jac­kū­nas va­žia­vo nuo Kęs­tu­čio aikš­tės iki Au­to­bu­sų sto­ties ir at­gal, ben­dra­vo su ke­lei­viais, iš­klau­sė jų at­si­lie­pi­mus apie mies­to vie­šą­jį trans­por­tą.

Ra­jo­no va­do­vai bei sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai į ak­ci­ją įsi­jun­gė ir mankš­ta. Ją at­li­ko Kęs­tu­čio aikš­tė­je, prie­šais sa­vi­val­dy­bės pa­sta­tą.

Kar­tu su kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­ju Arū­nu Miš­ki­niu vi­si at­li­ko įvai­rius pra­ti­mus. Ti­ki­ma, kad ak­ci­ja taps tra­di­ci­ne.

Dvi­ra­čių pa­ra­das

Pats ma­siš­kiau­sias Eu­ro­pos jud­rio­sios sa­vai­tės ren­gi­nys – dvi­ra­čių pa­ra­das. Jį or­ga­ni­zuo­jant tal­ki­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ap­lin­ko­sau­gos ir vie­šo­sios tvar­kos sky­rius, Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­ja, o pa­grin­di­nis or­ga­ni­za­to­rius – Sei­mo na­rio A. Du­dė­no biu­ras. Sei­mo na­rio pa­dė­jė­ja Skais­tė Va­si­liaus­kai­tė pa­sa­ko­jo, kad pa­ra­de da­ly­va­vo per 400 dvi­ra­ti­nin­kų – mo­kyk­lų, įstai­gų, or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai bei uk­mer­giš­kiai su šei­mo­mis.

Tvar­ką ke­ly­je už­tik­ri­no ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai.

Tri­jų skir­tin­gų marš­ru­tų da­ly­viai su­si­ti­ko prie mies­to sta­dio­no, nuo kur ko­lo­na pa­ju­dė­jo mies­to cen­tro link.

Aikš­tė­je prie kul­tū­ros cen­tro vy­ko me­ni­nė ak­ci­ja, ku­rio­je se­ną au­to­bu­są me­no kū­ri­niu pa­ver­tė Uk­mer­gės me­no mo­kyk­los auk­lė­ti­niai. Vy­ko var­žy­bos su „bor­dais“, ku­rias or­ga­ni­za­vo „RockCafe“. Jau­nie­ji po­li­ci­jos rė­mė­jai vyk­dė pre­ven­ci­nį daik­tų bei dvi­ra­čių žy­mė­ji­mą. Vai­kai pie­šė krei­de­lė­mis, iš­ban­dė chna pie­ši­nius, vie­to­je ža­dė­ju­sios kon­cer­tuo­ti, bet su­sir­gu­sios Bjel­le dai­na­vo Ha­rol­das Lium­pa­ras.

Ap­do­va­no­ta or­ga­ni­zuo­tą fo­to­gra­fi­jų kon­kur­są lai­mė­ju­si Guo­da Mi­so­ny­tė, jai ati­te­ko pri­zas – dvi­ra­tis. „Lie­tu­vos drau­di­mo“ lo­te­ri­jos pri­zą lai­mė­jo Eg­lė Ka­va­liaus­kai­tė.

Ren­gi­nių gau­sa

Eu­ro­pos jud­ri­ą­ją sa­vai­tę vy­ko ir dau­giau pra­smin­gų ren­gi­nių. Vep­riuo­se įreng­tos svei­ka­tin­gu­mo tra­sos, ku­rių marš­ru­tas ve­da Vep­rių kra­te­rio pa­kraš­čiu. Jį ga­li­ma įveik­ti dvi­ra­čiais, sli­dė­mis ar šiau­rie­tiš­ko vaikš­čio­ji­mo laz­do­mis. Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tras su vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ru, Vep­rių se­niū­ni­ja įren­gė tra­są ir iš­lei­do lanks­ti­nu­ką.

Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tras kar­tu su mies­to se­niū­ni­ja, Uk­mer­gės miš­kų urė­di­ja, mo­kyk­lo­mis ir or­ga­ni­za­ci­jo­mis skve­re tarp Kul­tū­ros cen­tro ir Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos įren­gė svei­ka­tin­gu­mo ta­ke­lį. Pa­na­šiais ta­ke­liais jau džiau­gia­si ir Še­šuo­lių bei Pa­bais­ko se­niū­ni­jos, juos ke­ti­na­ma įsi­reng­ti ki­to­se se­niū­ni­jo­se.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų